ПРВИ ДЕО - Закон

Други део - Основни текст

Трећи део - Измене

 

Кривични закон Републике Србије

Закон је објављен у "Службеном гласнику СРС", бр. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90 и "Службени гласник РС", бр. 16/90, 49/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/2002 и 11/2002. Види: Одлуку УСЈ У бр. 197/87 и 115/87 - 26/91-964. Види: Одлуку УС РС IУ број 58/91 - 75/91-3188. Види: чл. 44. Закона - 9/92-341. Види: чл. 25. Закона - 51/92-1789.

Глава прва

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Кривично законодавство Републике Србије


+ Види:
чл. 1. Закона - 49/92-1664.

Члан 1.

Кривично законодавство Републике Србије чине одредбе овог закона и кривичноправне одредбе садржане у другим законима Републике Србије.
+ Види:
чл. 1. Закона - 42/89-1401.
чл. 1. Закона - 49/92-1664.
чл. 1. Закона - 47/94-1465.

Примена кривичног законодавства Републике Србије


+ Види:
чл. 1. Закона - 49/92-1664.

Члан 2.

Кривично законодавство Републике Србије примењује се на сваког ко на територији Републике Србије учини кривично дело.
+ Види:
Исправку - 43/77-2213.
чл. 1. Закона - 39/86-2739.
чл. 2. Закона - 42/89-1401.
чл. 1. Закона - 49/92-1664.
чл. 2. Закона - 47/94-1465.

Смртна казна

Члан 2а.

- брисан -


+
Види:
чл. 3. Закона - 47/94-1465.
чл. 1. Закона - 10/2002-1.

Глава друга

УСЛОВНА ОСУДА СА ЗАШТИТНИМ НАДЗОРОМ

Услови за одређивање заштитног надзора

Члан 3.

(1) Под условима предвиђеним Законом уз условну осуду суд може одредити заштитни надзор.

(2) Заштитни надзор суд ће одредити у границама времена проверавања, ако с обзиром на околности извршења кривичног дела, личност учиниоца, његов ранији живот и његово држање после учињеног кривичног дела сматра да ће се сврха условне осуде боље остварити уз надзор и пружање помоћи условно осуђеном.

(3) Кад уз условну осуду утврди заштитни надзор, суд може поставити обавезе предвиђене законом.

(4) Приликом избора обавеза суд ће нарочито узети у обзир године старости учиниоца, његове психичке особине, побуде из којих је дело учињено, личне прилике, ранији живот и понашање учиниоца после учињеног кривичног дела, као и оправданост одређивања обавезе за постизање сврхе условне осуде.

Обавезе уз заштитни надзор

Члан 4.

(1) Осуђени коме је уз условну осуду одређен заштитни надзор обавезан је да се јавља органу надлежном за вршење заштитног надзора у роковима које овај одреди.

(2) Кад суд уз условну осуду одреди заштитни надзор може осуђеном поставити ове обавезе:

1) лечење у одговарајућој здравственој установи,

2) посећивање одговарајућих професионалних, психолошких или других саветовалишта,

3) оспособљавање за занимање,

4) прихватање запослења које одговара стручној спреми и способностима осуђенога,

5) престанак уживања алкохолних пића и опојних дрога,

6) престанак посећивања одређених локала и одређених приредби,

7) благовремено обавештавање о промени места боравка или стана или о промени радног места,

8) располагање личним дохотком у складу са личним и породичним обавезама.

(3) Суд може у границама времена проверавања изменити или укинути постављене обавезе.

Спровођење заштитног надзора


+
Види:
чл. 4. Закона - 47/94-1465.

Члан 4а.

Кад изрекне условну осуду са заштитним надзором суд извршење заштитног надзора поверава надлежној служби за извршење.

Служба из претходног става овог члана дужна је обавештавати суд о спровођењу заштитног надзора и по потреби предложити укидање појединих обавеза, њихову замену другим обавезама, укидање заштитног надзора или опозивање условне осуде.
+ Види:
чл. 3. Закона - 42/89-1401.

Последице неизвршења обавеза уз заштитни надзор

Члан 5.

Ако осуђени коме је изречен заштитни надзор не испуњава обавезе које му је суд одредио, суд га може опоменути или може раније обавезе заменити другим или продужити трајање заштитног надзора у оквиру времена проверавања, или опозвати условну осуду.

Глава трећа

ОПШТА ПРАВИЛА О ИЗВРШЕЊУ КАЗНИ

Сврха извршења казне

Члан 6.

(1) Извршавањем казне остварује се сврха кажњавања одређена законом.

(2) У извршавању казне не смеју се осуђеном наносити физичке патње нити се сме вређати његово људско достојанство.
+ Види:
чл. 5. Закона - 47/94-1465.

Одлагање извршења смртне казне

Члан 7.

- брисан -


+
Види:
чл. 2. Закона - 10/2002-1.

Обустава вршења права за време извршења казне

Члан 8.

Лица осуђена на казну затвора за време извршења казне не могу вршити изборне функције у државним органима, органима територијалне аутономије, органима локалне самоуправе, органима управљања, пословодним органима или другим органима у предузећима, установама или другим организацијама.
+ Види:
чл. 6. Закона - 47/94-1465.

Условни отпуст

Члан 9.

(1) Осуђени који је издржао половину казне затвора може се условно отпустити са издржавања казне ако се у току издржавања казне тако поправио да се може са основом очекивати да ће се на слободи добро владати, а нарочито да неће вршити кривична дела. При оцени да ли ће се осуђени условно отпустити узеће се у обзир његово владање за време издржавања казне, извршавање радних обавеза с обзиром на његову радну способност и друге околности које показују да је постигнута сврха кажњавања.

(2) Осуђени који је издржао трећину казне затвора може се изузетно отпустити са издржавања казне ако постоје услови из става 1. овог члана и ако посебне околности које се односе на личност осуђеног очигледно показују да је постигнута сврха кажњавања.

Опозивање условног отпуста

Члан 10.

(1) Суд ће опозвати условни отпуст ако осуђени док је на условном отпусту учини једно или више кривичних дела за које је изречена казна затвора преко једне године.

(2) Суд може опозвати условни отпуст ако условно отпуштени учини једно или више кривичних дела за које је изречена казна затвора до једне године. При оцени да ли ће опозвати условни отпуст суд ће нарочито узети у обзир сродност учињених кривичних дела, њихов значај, побуде из којих су учињена и друге околности које указују на оправданост опозивања условног отпуста.

(3) Кад суд опозове условни отпуст изрећи ће казну применом одредаба чл. 48. и 49. став 2. Кривичног закона Савезне Републике Југославије узимајући раније изречену казну као већ утврђену. Део казне коју је осуђени издржао по ранијој осуди урачунава се у нову казну, а време проведено на условном отпусту не урачунава се.

(4) Одредбе ст. 1. до 3. овог члана примењиваће се и када се условно отпуштеном суди за дело које је учинио пре него што је условно отпуштен.

(5) Ако условно отпуштени буде осуђен на казну затвора до једне године, а суд не опозове условни отпуст, продужује се условни отпуст за време које је осуђени провео на издржавању казне затвора.

(6) У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана условни отпуст се може опозвати најдоцније у року од две године од дана када је условни отпуст истекао.
+ Види:
чл. 7. Закона - 47/94-1465.

Глава четврта

ОДРЕДБЕ О ВАСПИТНИМ МЕРАМА И КАЖЊАВАЊУ МАЛОЛЕТНИКА

Одредбе које се примењују према малолетницима

Члан 11.

Према малолетним учиниоцима кривичних дела примењују се одредбе главе ВИ Кривичног закона Савезне Републике Југославије и одредбе ове главе, а остале кривично-правне одредбе само ако нису у супротности са овим посебним одредбама.
+ Види:
чл. 8. Закона - 47/94-1465.

Врсте васпитних мера

Члан 12.

Малолетним учиниоцима кривичних дела могу се изрећи ове васпитне мере:

дисциплинске мере: укор или упућивање у дисциплински центар за малолетнике;

мере појачаног надзора: од стране родитеља или стараоца, у другој породици или од стране органа старатељства;

заводске мере: упућивање у васпитну установу, у васпитно-поправни дом или у установу за дефектне малолетнике.

Законом се могу предвидети и друге васпитне мере.

Укор

Члан 13.

Укор се изриче ако је довољно да се малолетник због учињеног кривичног дела само прекори.

При изрицању укора указаће се малолетнику на штетност његовог поступка и предочиће му се да у случају поновног извршења кривичног дела према њему може бити примењена тежа мера.
+ Види:
чл. 9. Закона - 47/94-1465.

Члан 14.

- брисан -


+
Види:
чл. 10. Закона - 47/94-1465.

Упућивање у дисциплински центар за малолетнике

Члан 15.

(1) Суд ће упутити малолетника у дисциплински центар за малолетнике када је потребно да се одговарајућим краткотрајним мерама изврши утицај на његову личност и владање.

(2) Малолетника коме је изречена мера упућивања у дисциплински центар за малолетнике суд може упутити у дисциплински центар:

на одређени број сати у празничне дане и то највише четири узастопна празнична дана;

на одређени број сати у току дана, али најдуже до тридесет дана;

на непрекидни боравак за одређени број дана, али не дуже од двадесет дана.

(3) При изрицању ове мере водиће се рачуна да услед њеног извршења малолетник не заостане у редовној настави.

(4) У дисциплинском центру малолетник ће се упослити на корисним радовима који одговарају његовом узрасту.

(5) Кад изрекне упућивање у дисциплински центар за малолетнике, суд може одредити да се по извршењу ове мере малолетник стави под појачани надзор органа старатељства.
+ Види:
чл. 11. Закона - 47/94-1465.

Члан 16.

- брисан -


+
Види:
чл. 12. Закона - 47/94-1465.

Појачан надзор родитеља или стараоца

Члан 17.

(1) Меру појачаног надзора од стране родитеља или стараоца суд ће изрећи ако су родитељи, односно старалац пропустили да врше надзор над малолетником, а у могућности су да овакав надзор врше и то се код њих може с основом очекивати.

(2) Кад суд изрекне меру појачаног надзора од стране родитеља или стараоца даће родитељу или стараоцу потребна упутства и наложити му одређене дужности у погледу мера које треба предузети за васпитање малолетника и за отклањање штетних утицаја на њега.

(3) Суд ће накнадно одлучити о престанку мере из става 1. овог члана, с тим да њено трајање не може бити краће од једне ни дуже од три године.

(4) При изрицању мере из става 1. овог члана суд може одредити да орган старатељства проверава њено извршење и указује помоћ родитељу или стараоцу. Суд ће накнадно одлучити о престанку овог проверавања, с тим да оно не може трајати мање од једне ни дуже од три године.
+ Види:
чл. 13. Закона - 47/94-1465.

Члан 18.

- брисан -


+
Види:
чл. 14. Закона - 47/94-1465.

Појачан надзор у другој породици

Члан 19.

(1) Ако родитељи односно старалац малолетника нису у могућности да над њим врше надзор или ако се од њих не може то с основом очекивати, малолетник ће се предати другој породици која је вољна да га прими и која има могућност да над њим врши појачан надзор.

(2) При изрицању ове мере суд ће одредити да за време њеног трајања орган старатељства проверава њено извршење и указује потребну помоћ породици којој је малолетник предат.

(3) Појачан надзор у другој породици може трајати најмање једну а највише три године. Извршење ове мере обуставиће се кад родитељи односно старалац малолетника стекну могућност да над њим врше појачани надзор или кад према резултату преваспитања престане потреба за појачаним надзором. Ако се остваре услови за појачани надзор родитеља или стараоца, извршење ове мере може се обуставити и кад је мера трајала краће од годину дана.
+ Види:
чл. 15. Закона - 47/94-1465.

Члан 20.

- брисан -


+
Види:
чл. 16. Закона - 47/94-1465.

Појачан надзор органа старатељства

Члан 21.

(1) Ако родитељи односно старалац нису у могућности да врше појачан надзор над малолетником, а не постоје услови за предају малолетника другој породици ради вршења оваквог надзора, малолетник ће се ставити под надзор органа старатељства.

(2) Кад је малолетнику изречена мера појачаног надзора органа старатељства суд ће накнадно одлучити о престанку ове мере с тим да њено трајање не може бити краће ни дуже од три године. За време трајања ове мере малолетник и даље остаје да живи код својих родитеља или других лица која га издржавају, а појачани надзор над њим врши одређено службено лице органа старатељства.

(3) Одређено службено лице органа старатељства брине се о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи.
+ Види:
чл. 17. Закона - 47/94-1465.

Члан 22.

- брисан -


+
Види:
чл. 18. Закона - 47/94-1465.

Посебне обавезе уз појачан надзор

Члан 23.

(1) Ако је то потребно за успешније извршење изречене мере суд може малолетнику, приликом изрицања неке од васпитних мера појачаног надзора, одредити једну или више посебних обавеза предвиђених законом.

(2) Приликом изрицања неке од васпитних мера појачаног надзора суд може малолетнику одредити ове обавезе:

1) да се лично извини оштећеном лицу;

2) да у оквиру сопствених могућности отклони штету проузроковану кривичним делом;

3) да редовно похађа школу;

4) да се оспособљава за занимање које одговара његовим способностима и склоностима;

5) да се прихвати запослење;

6) да се уздржи од уживања алкохолних пића и опојних дрога;

7) да се уздржи од посећивања одређених локала односно одређених приредби;

8) да посећује одговарајућу здравствену установу или саветовалиште;

9) да се у слободно време бави одређеним друштвено-корисним делатностима;

10) да се не дружи са лицима која на њега штетно утичу;

11) да учествује у акцијама хуманитарних и омладинских организација;

12) - брисана -

(3) Суд може обавезе, које је одредио изменити или укинути.

(4) При одређивању обавеза из става 2. овог члана суд ће посебно указати малолетнику и његовим родитељима односно стараоцу да се у случају неиспуњења ових обавеза изречена мера појачаног надзора може заменити другом васпитном мером.
+ Види:
чл. 19. Закона - 47/94-1465.

Члан 24.

- брисан -


+
Види:
чл. 4. Закона - 42/89-1401.
чл. 20. Закона - 47/94-1465.

Упућивање у васпитну установу

Члан 25.

Суд ће упутити у васпитну установу малолетника над којим треба обезбедити вршење сталног надзора од стране стручних васпитача у општој установи за васпитање малолетника.

Кад суд упути малолетника у васпитну установу малолетник у њој остаје најмање шест месеци а највише три године. При изрицању ове мере суд неће одредити њено трајање, већ ће о томе накнадно одлучити.
+ Види:
чл. 21. Закона - 47/94-1465.

Члан 26.

- брисан -


+
Види:
чл. 22. Закона - 47/94-1465.

Упућивање у васпитно-поправни дом

Члан 27.

(1) Малолетника према коме треба применити појачане мере преваспитања суд ће упутити у васпитно-поправни дом за малолетне учиниоце кривичних дела.

(2) При одлучивању да ли ће изрећи ову меру суд ће посебно узети у обзир тежину и природу учињеног дела и околност да ли су према малолетнику раније биле изрицане васпитне мере или малолетнички затвор.

(3) Кад суд упути малолетника у васпитно-поправни дом, малолетник у дому остаје најмање једну а највише пет година. При изрицању ове мере суд неће одредити њено трајање, већ ће о томе накнадно одлучити.
+ Види:
чл. 23. Закона - 47/94-1465.

Члан 28.

- брисан -


+ Види:
чл. 24. Закона - 47/94-1465.

Условни отпуст код упућивања у васпитно-поправни дом

Члан 29.

(1) Малолетника који је у васпитно-поправном дому провео најмање једну годину суд може условно отпустити са издржавања ове васпитне мере, ако се на основу успеха постигнутог у васпитању и преваспитању може основано очекивати да он неће убудуће вршити кривична дела и да ће се у средини у којој буде живео добро владати.

(2) Суд може одлучити да се малолетник за време условног отпуста стави под неку меру појачаног надзора.

(3) Условни отпуст траје најдуже до истека законског рока трајања упућивања у васпитно-поправни дом, ако пре тога суд није ову меру обуставио од извршења или је заменио другом мером.

(4) Ако се за време трајања условног отпуста малолетник не придржава обавеза које су му одређене уз меру појачаног надзора или се уопште тако лоше понаша да његов боравак ван васпитно-поправног дома није више оправдан, суд може опозвати условни отпуст. Време проведено на условном отпусту не урачунава се у законско трајање изречене васпитне мере.

Упућивање у специјалну установу

Члан 30.

(1) Према малолетницима заосталим у психофизичком развоју (глуви, слепи, глувонеми, заостали у душевном развоју и сл.) суд може уместо упућивања у васпитну установу или у васпитно-поправни дом изрећи меру упућивања у специјалну установу за малолетнике заостале у психофизичком развоју.

(2) Ова мера изрећи ће се уместо мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, ако се у одређеној установи за малолетнике заостале у психофизичком развоју може обезбедити чување и лечење и тиме постићи сврха ове мере безбедности.

(3) Кад суд упути малолетника у специјалну установу, малолетник у њој остаје док је то потребно ради његовог лечења или оспособљавања, али кад постане пунолетан поново ће се испитати потреба његовог даљег задржавања у овој установи.
+ Види:
чл. 25. Закона - 47/94-1465.

Члан 31.

- брисан -


+
Види:
чл. 26. Закона - 47/94-1465.

Избор васпитне мере

Члан 32.

При избору васпитне мере суд ће узети у обзир узраст малолетника, степен његове душевне развијености, његова психичка својства, његове склоности, побуде из којих је дело учињено, досадашње васпитање, средину и прилике у којима је живео, тежину дела, да ли је према њему раније била изречена васпитна мера или малолетнички затвор и све друге околности које могу бити од утицаја за изрицање оне мере којом ће се најбоље постићи сврха васпитних мера.

Обустава извршења и измена одлуке о васпитним мерама

Члан 33.

Кад се после доношења одлуке којом је изречена мера појачаног надзора или заводска мера појаве околности којих није било у време доношења одлуке или се за њих није знало, или ако се не може извршити услед одбијања малолетника или родитеља малолетника да поступе по налогу онога ко меру извршава или ако наступе друге околности предвиђене законом, а оне би биле од утицаја на доношење одлуке, извршење изречене мере може се обуставити или се изречена мера може заменити мером појачаног надзора или заводском мером.

Ако за поједине мере није што друго предвиђено, мера појачаног надзора или заводска мера може се, с обзиром на постигнути успех преваспитања, обуставити од извршења а може се заменити другом таквом мером којом ће се боље постићи сврха васпитних мера. У погледу заводских мера обустављање од извршења или замењивање другом мером вршиће се уз следећа ограничења:

1) мера упућивања у васпитну установу пре истека рока од шест месеци не може се обуставити од извршења, а до истека овог рока може се изменити само упућивањем малолетника у васпитно-поправни дом или у специјалну установу;

2) мера упућивања у васпитно-поправни дом пре истека рока од једне године не може се обуставити од извршења, а до истека овог рока може се заменити само упућивањем малолетника у специјалну установу.
+ Види:
чл. 27. Закона - 47/94-1465.

Члан 34.

- брисан -


+ Види:
чл. 28. Закона - 47/94-1465.

Поновно одлучивање о васпитним мерама

Члан 35.

(1) Ако је од правноснажности одлуке којом је изречена мера појачаног надзора или заводска мера протекло више од две године, а извршење није започето, суд ће поново одлучити о потреби извршења изречене мере. Притом суд може одлучити да се раније изречена мера изврши, не изврши или да се замени неком другом мером.

(2) Мера упућивања у дисциплински центар за малолетнике неће се извршити ако је протекло више од шест месеци од правноснажности одлуке којом је ова мера изречена, а њено извршење није започето.

Изрицање васпитне мере за кривична дела у стицају

Члан 36.

(1) Ако је малолетник учинио више кривичних дела у стицају, суд ће јединствено ценити сва та дела и изрећи једну од васпитних мера предвиђених овим законом, не одређујући за свако дело посебну меру.

(2) Овако ће суд поступити и у случају ако се после изречене васпитне мере утврди да је малолетник, пре или после њеног изрицања учинио неко кривично дело.

Одмеравање казне малолетничког затвора

Члан 37.

(1) При одмеравању казне старијем малолетнику суд ће узети у обзир све околности које утичу да казна буде већа или мања имајући посебно у виду степен душевне развијености малолетника, и време које је потребно за његово васпитање, преваспитање и стручно усавршавање.

(2) При одмеравању казне старијем малолетнику за одређено кривично дело суд не може изрећи малолетнички затвор у трајању дужем од прописане казне затвора за то дело, али суд није везан за најмању меру прописане казне.

(3) Ако старији малолетник учини више кривичних дела у стицају, а суд нађе да за свако кривично дело треба изрећи казну малолетничког затвора, одмериће казну по слободној оцени у оквиру њене највеће законске мере. Ако суд нађе да би за неко кривично дело у стицају требало старијег малолетника казнити, а да би за друга кривична дела требало изрећи васпитну меру, за сва дела у стицају изрећи ће само казну малолетничког затвора.

(4) Овако ће суд поступити и у случају ако се после изречене казне утврди да је малолетник пре или после њеног изрицања учинио неко кривично дело.
 

Извршење казне малолетничког затвора

Члан 38.

(1) Казну малолетничког затвора старији малолетници издржавају у посебним казнено-поправним домовима у којима могу остати до навршене двадесет треће године. Ако до тада не буду издржали казну, упутиће се у казнено-поправну установу у којој пунолетна лица издржавају казну. Изузетно у казнено-поправном дому за малолетнике може остати лице које је навршило двадесет три године, али само ако је то потребно ради завршетка његовог школовања или стручног оспособљавања.

(2) Избор посла за осуђене малолетнике врши се према њиховим способностима и склоностима за одређену врсту посла, а у складу са могућностима које постоје у казнено-поправном дому.

(3) Радно време осуђених малолетника одређује се тако да им се омогући школовање и стручно оспособљавање и да им остане довољно времена за физичко васпитање и разоноду.

(4) Осуђени се може условно отпустити ако је издржао трећину казне, али не пре него што је провео једну годину у казнено-поправном дому. За време условног отпуста суд може одредити мере појачаног надзора од стране органа старатељства. За опозивање условног отпуста примениће се сходно одредбе члана 10. овог закона.

Престанак васпитне мере услед изрицања казне малолетничког затвора

Члан 39.

Ако за време трајања васпитне мере суд изрекне старијем малолетнику казну малолетничког затвора, васпитна мера престаје кад малолетник започне издржавање ове казне.

Трајање васпитне мере изречене пунолетном лицу

Члан 40.

Кад је пунолетном лицу које је извршило кривично дело као малолетно или млађем пунолетном лицу изречена заводска васпитна мера, оно може остати у васпитној установи или у васпитно-поправном дому најдуже до навршене двадесеттреће године.
+ Види:
чл. 29. Закона - 47/94-1465.

Дејство казне на васпитне мере

Члан 41.

Ако за време трајања васпитне мере суд изрекне пунолетном лицу казну малолетничког затвора или казну затвора најмање годину дана, васпитна мера престаје када ово лице започне издржавање казне. Ако је изречена казна затвора у краћем трајању, суд ће у пресуди одлучити да ли ће се по издржаној казни наставити извршење васпитне мере или ће се та мера укинути.

Дејство васпитних мера и казне малолетничког затвора

Члан 42.

Лица која издржавају меру упућивања у васпитно-поправни дом или казну малолетничког затвора не могу за то време вршити изборне функције у државним органима, органима територијалне аутономије, органима локалне самоуправе, органима управљања, пословодним органима или другим органима у предузећима или другим организацијама.
+ Види:
чл. 30. Закона - 47/94-1465.

Давање података о изреченим васпитним мерама


+ Види:
чл. 31. Закона - 47/94-1465.

Члан 43.

Подаци о изреченим васпитним мерама могу се доставити само суду, јавном тужилаштву, органима унутрашњих послова, органу старатељства и установама које се баве заштитом малолетника.

Примена мера безбедности према малолетницима

Члан 44.

Мере безбедности, осим забране вршења позива, делатности или дужности, могу се изрећи и малолетницима ако им је изречена васпитна мера или малолетнички затвор. Мера безбедности обавезног лечења алкохоличара и наркомана не може се изрећи уз дисциплинске васпитне мере.
+ Види:
чл. 32. Закона - 47/94-1465.

Глава пета

- брисана -


+
Види:
чл. 5. Закона - 42/89-1401.

Члан 45.

- брисан -


+
Види:
чл. 5. Закона - 42/89-1401.

Глава шеста

ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА У ОВОМ ЗАКОНУ

Члан 46.

У смислу овог закона:

1) службеним лицем сматра се:

а) лице које у државном органу врши службене дужности;

б) изабрано, именовано или постављено лице у скупштини, државном органу, органу територијалне аутономије или органу локалне самоуправе или лице које стално или повремено врши службене дужности или извршава службене функције у тим органима;

в) лице које у установи, предузећу или организацији одлучује о правима, обавезама или интересима физичких или правних лица, коме је на основу закона поверено вршење управних и других овлашћења у извршавању закона и других прописа;

г) службеним лицем сматра се и лице коме је фактички поверено вршење појединих службених дужности или послова;

2) одговорним лицем сматра се власник предузећа или друге организације као и лице у предузећу, установи или другој организацији коме је, с обзиром на његову функцију, уложена средства или на основу овлашћења поверен одређени круг послова у управљању имовином, производњи или другој делатности или у вршењу надзора над њима или му је фактички поверено обављање појединих послова; одговорним лицем сматра се и службено лице кад су у питању кривична дела код којих је као извршилац означено одговорно лице а нису предвиђена у глави о крвичним делима против службене дужности, односно као кривична дела службеног лица у овом закону;

3) кад је као извршилац одређених кривичних дела означено службено или одговорно лице, лица наведена у тач. 1. и 2. овог члана могу бити извршиоци тих дела уколико из законских обележја појединог дела не произилази да извршилац може бити само неко од тих лица;

4) изборима сматрају се избори за председника Републике, Народну скупштину, скупштину аутономне покрајине, скупштину града, скупштину општине и други избори који се расписују и врше на основу закона;

5) референдумом сматра се изјашњавање грађана на коме се одлучује о питањима за која је то утврђено Уставом или законом;

6) исправом сматра се сваки предмет који је подобан или одређен да служи као доказ какве чињенице која има значај за правне односе; исправом сматра се и регистровани податак који је резултат поступка електронске обраде података, а који се без коришћења техничких средстава не може сазнати;

7) знацима за вредност сматрају се и страни знаци за вредност;

8) покретном ствари сматра се и свака произведена или скупљена енергија за давање светлости, топлоте или кретања као и телефонски импулс;

9) силом сматра се и примена хипнозе или омамљујућих средстава да се неко против своје воље доведе у несвесно стање или да се онеспособи за отпор;

10) моторним возилом сматра се свако саобраћајно средство на моторни погон у сувоземном и воденом саобраћају.
+ Види:
чл. 6. Закона - 42/89-1401.
чл. 33. Закона - 47/94-1465.

Глава седма

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТА И ТЕЛА

Убиство

Члан 47.

(1) Ко другог лиши живота,

казниће се затвором најмање пет година.

(2) Затвором најмање десет година или затвором од четрдесет година, казниће се:

1) ко другог лиши живота на свиреп или подмукао начин;

2) ко другог лиши живота при безобзирном насилничком понашању;

3) код другог лиши живота и при томе са умишљајем доведе у опасност живот још неког лица;

4) код другог лиши живота из користољубља ради извршења или прикривања другог кривичног дела, из крвне или безобзирне освете или из других ниских побуда;

5) ко лиши живота службено или војно лице при вршењу послова државне или јавне безбедности или дужности чувања јавног реда, хватања учиниоца кривичног дела или чувања лица лишеног слободе или ко лиши живота друго лице при вршењу ових послова и дужности које обавља на основу закона или других прописа;

6) ко са умишљајем лиши живота више лица а не ради се о убиству на мах или убиству детета при порођају.

(3) Саучесник у извршењу дела из ст. 1. и 2. овог члана који открије дело, извршиоца или организатора може се блаже казнити.
+ Види:
чл. 1. Закона - 6/89-406.
чл. 7. Закона - 42/89-1401.
Oдлуку УСЈ У бр. 197/87 и 115/87 - 26/91-964.
чл. 34. Закона - 47/94-1465.
чл. 3. Закона - 10/2002-1.
 

Убиство на мах

Члан 48.

Ко другог лиши живота на мах доведен без своје кривице у јаку раздраженост нападом или тешким вређањем од стране убијеног, казниће се затвором од једне до десет година.
+ Види:
тач. 1. Исправке - 28/77-1566.

Убиство из нехата

Члан 49.

Ко другог лиши живота из нехата, казниће се затвором од шест месеци до пет година.
+ Судска пракса

Убиство детета при порођају

Члан 50.

(1) Мати која лиши живота своје дете за време порођаја или непосредно после порођаја, док траје поремећај што га је код ње изазвао порођај, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) За покушај ће се казнити.

Навођење на самоубиство и помагање у самоубиству

Члан 51.

(1) Ко наведе другог на самоубиство или му помогне у извршењу самоубиства, па ово буде извршено, казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини према малолетнику који је навршио 14 година или према лицу које се налази у стању битно смањене урачунљивости, казниће се затвором од једне до десет година.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према малолетнику који није навршио четрнаест година или према неурачунљивом лицу, учинилац ће се казнити по члану 47. овог закона.

(4) Ко сурово или нечовечно поступа са лицем које се према њему налази у односу какве подређености или зависности, па оно услед таквог поступања изврши самоубиство, које се може приписати нехату учиниоца, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(5) Ако је услед дела из претходних ставова самоубиство само покушано, суд може учиниоца блаже казнити.
+ Види:
чл. 8. Закона - 42/89-1401.

Недозвољен прекид трудноће

Члан 52.

(1) Ко противно прописима о вршењу прекида трудноће бременитој жени са њеним пристанком изврши побачај, започне да врши побачај или јој помогне да изврши побачај, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ко се бави вршењем дела из става 1. овог члана, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ко бременитој жени без њеног пристанка изврши или започне да врши побачај, казниће се затвором од једне до осам година.

(4) Ако услед дела из ст. 1. до 3. овог члана наступи смрт, тешка телесна повреда или тешко нарушавање здравља жене над којом је вршен прекид трудноће, учинилац ће се казнити за дело из става 1. овог члана затвором од шест месеци до пет година, а за дело из ст. 2. и 3. овог члана, затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 9. Закона - 42/89-1401.

Тешка телесна повреда

Члан 53.

(1) Ко другог тешко телесно повреди или му здравље тешко наруши, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко другог телесно повреди или му здравље наруши тако тешко да је услед тога доведен у опасност живот повређеног или је уништен или трајно и у знатној мери ослабљен који важан део његовог тела или који важан орган, или је проузрокована трајна неспособност за рад повређеног, или трајно и тешко нарушење његовог здравља или унакаженост, казниће се затвором од једне до десет година.

(3) Ако повређени умре услед повреда из ст. 1. и 2. овог члана, учинилац ће се казнити затвором од једне до дванаест година.

(4) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини из нехата, казниће се затвором до три године.
+ Види:
чл. 1. Закона - 20/79-1059.

+ Судска пракса

Лака телесна повреда

Члан 54.

(1) Ко другог лако телесно повреди или му здравље лако наруши, казниће се затвором до једне године.

(2) Ако је таква повреда нанесена оружјем, опасним оруђем или другим средством подобним да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, учинилац ће се казнити затвором до три године.

(3) Суд може учиниоцу дела из става 2. овог члана изрећи судску опомену, ако је учинилац био изазван непристојним или грубим понашањем оштећеног.

(4) Гоњење за дело из става 1. овог члана предузима се по приватној тужби.
+ Судска пракса

Учествовање у тучи

Члан 55.

Ко учествује у каквој тучи у којој је неко лишен живота или је другом нанесена тешка телесна повреда, казниће се за само учествовање затвором од три месеца до три године.

 

Угрожавање опасним оруђем при тучи или свађи
 

Члан 56.

Ко се при каквој тучи или свађи маши оружја, опасног оруђа или другог средства подобног да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.
+ Судска пракса

Излагање опасности

Члан 57.

(1) Ко друго лице остави без помоћи у стању или приликама опасним за живот које је сам проузроковао,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако лице изложено таквој опасности услед тога буде тешко телесно повређено или му здравље буде тешко нарушено,

учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.

(3) Ако лице изложено таквој опасности услед тога изгуби живот,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
чл. 35. Закона - 47/94-1465.

Напуштање немоћног лица

Члан 58.

(1) Ко немоћно лице које му је поверено или о којем је иначе дужан да се стара, остави без помоћи у приликама опасним за живот или здравље,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила тешка телесна повреда или тешко нарушење здравља остављеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт остављеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне од осам година.
+ Види:
чл. 36. Закона - 47/94-1465.

Непружање помоћи

Члан 59.

Ко не пружи помоћ лицу које се налази у непосредној опасности за живот иако је то могао учинити без опасности за себе или другог, казниће се затвором до једне године.

Глава осма

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛОБОДА И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА

Повреда равноправности грађана

Члан 60.

Ко на основу разлике у националности, раси, вероисповести, политичком или другом убеђењу, етничкој припадности, полу, језику, образовању или друштвеном положају ускрати или ограничи права грађана утврђена уставом, законом или другим прописом или општим актом или ратификованим међународним уговором, или ко на основу ове разлике даје грађанима повластице или погодности, казниће се затвором од три месеца до пет година.
+ Види:
чл. 1. Закона - РС, 16/90-468.

Повреда равноправности употребе језика и писма


+ Види:
чл. 2. Закона - 39/86-2739.

Члан 61.

Ко супротно прописима о равноправној употреби језика или писама народа и народности Југославије ускрати или ограничи грађанину да при остваривању својих права употреби језик односно писмо којим се служи, казниће се затвором до једне године.
+ Види:
чл. 10. Закона - 42/89-1401.

Насиље којим се угрожавају слободе и права грађана припадника другог народа, народности или етничке групе

Члан 61а.

- брисан -


+ Види:
чл. 3. Закона - 39/86-2739.
чл. 37. Закона - 47/94-1465.

Посебни облици угрожавања слобода и права грађана припадника другог народа, народности или етничке групе

Члан 61б.

- брисан -


+ Види:
чл. 3. Закона - 39/86-2739.
чл. 37. Закона - 47/94-1465.

Угрожавање сигурности грађана припадника другог народа, народности или етничке групе нападом на полну слободу

Члан 61в.

- брисан -


+ Види:
чл. 3. Закона - 39/86-2739.
чл. 37. Закона - 47/94-1465.

Принуда

Члан 62.

(1) Ко другог силом или озбиљном претњом принуди да нешто учини или не учини или трпи, казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини претњом убиством или тешком телесном повредом, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) - брисан -
+ Види:
чл. 38. Закона - 47/94-1465.

Противправно лишење слободе

Члан 63.

(1) Ко другог противправно затвори, држи затвореног или му на други начин одузме слободу кретања, казниће се затвором до једне године.

(2) За покушај ће се казнити.

(3) Ако противправно лишење слободе учини службено лице злоупотребом свог положаја или овлашћења, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(4) Ако је противправно лишење слободе трајало дуже од тридесет дана, или је вршено на свиреп начин, или је лицу које је противправно лишено слободе услед тога тешко нарушено здравље или су наступиле друге тешке последице, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(5) Ако је лице које је противправно лишено слободе услед тога изгубило живот, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

Отмица

Члан 64.

(1) Ко силом, претњом, обманом или на други начин одведе или задржи неко лице са намером да га не пусти на слободу док од њега или другог лица не изнуди новац или какву другу имовинску корист или да њега или кога другог принуди да нешто друго учини, не учини или трпи,

казниће се затвором од једне до седам година.

(2) Ко ради остварења циља отмице прети убиством или тешком телесном повредом отетом лицу, казниће се затвором од три до десет година.

(3) Учинилац дела из ст. 1. и 2. овог члана који добровољно пусти на слободу отето лице, иако није остварен циљ отмице, може се ослободити од казне.

(4) Ако је отето лице задржано дуже од десет дана или је отмица извршена на свиреп начин, или је лицу које је отето тешко нарушено здравље, или је отето малолетно лице, или су наступиле друге тешке последице, учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

(5) Ако је отето лице услед тога изгубило живот,

учинилац ће се казнити затвором најмање седам година.
+ Види:
чл. 39. Закона - 47/94-1465.
чл. 4. Закона - 10/2002-1.

+ Судска пракса

Изнуђивање исказа

Члан 65.

(1) Службено лице које у вршењу службе употреби силу или претњу или друго недопуштено средство или недопуштен начин у намери да изнуди исказ или неку другу изјаву од окривљеног, сведока, вештака или другог лица, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је изнуђивање исказа или изјаве праћено тешким насиљем, или ако су услед изнуђеног исказа наступиле особито тешке последице за окривљеног у кривичном поступку, учинилац ће се казнити затвором најмање једну годину.

Злостава у служби

Члан 66.

Службено лице које у вршењу службе другог злостави, увреди или уопште према њему поступи на начин којим се вређа људско достојанство, казниће се затвором од три месеца до три године.
 

Угрожавање сигурности

Члан 67.

(1) Ко угрози сигурност неког лица озбиљном претњом да ће напасти на живот или тело тог лица или њему блиског лица, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини према више лица, или ако ово дело изазове узнемиреност грађана или ако је дело изазвало тешке последице, казниће се затвором од три месеца до пет година. (напомена редакције: законодавац је изменом избрисао речи до краја става 2., али у том случају се губи смисао).

(3) Гоњење за дело из става 1. овог члана предузима се по приватној тужби.
+ Види:
чл. 11. Закона - 42/89-1401.
чл. 2. Закона - РС, 16/90-468.

+ Судска пракса
 

Нарушавање неповредивости стана

Члан 68.

(1) Ко неовлашћено продре у туђ стан или затворене просторије или се на захтев овлашћеног лица одатле не удаљи, казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учинило службено лице у вршењу службе, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) За покушај дела из ст. 1. и 2. овог члана казниће се.

(4) Гоњење за дело из става 1. овог члана предузима се по приватној тужби.
+ Види:
чл. 5. Закона - 10/2002-1.

Противзаконито претресање

Члан 69.

Службено лице које у вршењу службе противзаконито врши претресање стана, просторија или лица, казниће се затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 6. Закона - 10/2002-1.

Неовлашћено прислушкивање и тонско снимање

Члан 70.

(1) Ко посебним уређајима неовлашћено прислушкује или тонски сними разговор или изјаву која му није намењена, казниће се новчаном казном или затвором од три месеца до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се лице које омогући непозваном лицу да се упозна са разговором или изјавом која је неовлашћено прислушкивана односно тонски снимана.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учинило службено лице у вршењу службе, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(4) Гоњење за дела из ст. 1. и 2. овог члана предузима се по приватној тужби.
+ Види:
чл. 7. Закона - 10/2002-1.

Неовлашћено фотографисање

Члан 71.

(1) Ко неовлашћено учини фотографски, филмски или други снимак неког лица без његовог пристанка, а при томе осетно задре у његов лични живот, или ко такав снимак преда или показује трећем лицу или му на други начин омогући да се са њим упозна, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана, учини службено лице у вршењу службе, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Гоњење за дело из става 1. овог члана предузима се по приватној тужби.
+ Види:
чл. 12. Закона - 42/89-1401.
чл. 3. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 8. Закона - 10/2002-1.

Неовлашћено објављивање туђег списа, портрета, фотографије, филма или фонограма

Члан 71а.

(1) Ко неовлашћено објави или прикаже спис, портрет, фотографију, филм или фонограм личног карактера без пристанка лица које је спис саставило или на кога се спис односи, односно без пристанка лица које је приказано на портрету, фотографији или филму или чији је глас снимљен на фонограму или без пристанка другог лица чији се пристанак по закону тражи и тиме осетно задре у лични живот тог лица,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Гоњење се предузима по приватној тужби.
+ Види:
чл. 40. Закона - 47/94-1465.

Повреда тајности писама или других пошиљки

Члан 72.

(1) Ко неовлашћено отвори туђе писмо или телеграм или какво друго затворено писмено или пошиљку, или на други начин повреди њихову тајност, или ко неовлашћено задржи, прикрије, уништи или другом преда туђе писмо, телеграм, затворено писмено или пошиљку, казниће се затвором до једне године.

(2) Ко у намери да себи или другом прибави какву корист или да другом нанесе какву штету, саопшти другом тајну коју је сазнао повредом тајности туђег писма, телеграма или каквог другог затвореног писмена или пошиљке, или се том тајном послужи, казниће се затвором од три месеца до три године.

(3) Ако дело из ст. 1. и 2. овог члана учини службено лице у вршењу службе, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(4) Гоњење за дела из ст. 1. и 2. овог члана предузима се по приватној тужби.
+ Види:
чл. 9. Закона - 10/2002-1.

+ Судска пракса

Неовлашћено откривање тајне

Члан 73.

(1) Адвокат, бранилац, лекар или други здравствени радник или друго лице које неовлашћено открије тајну коју је сазнало у вршењу свог позива, казниће се затвором до једне године.

(2) Неће се казнити за дело из става 1. овог члана ко открије тајну у општем интересу или у интересу другог лица који је претежнији од интереса чувања тајне.

(3) Гоњење се предузима по приватној тужби.

Повреда права на подношење правног средства

Члан 74.

(1) Ко у вршењу своје радне обавезе спречава другог да користи своје право на подношење жалбе или неког другог правног средства, приговора, молбе или представке, казниће се затвором до једне године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице злоупотребом службеног положаја или овлашћења, казниће се затвором од три месеца до три године.

Спречавање штампања и растурања штампаних ствари

и емитовање радио и телевизијског програма


+ Види:
чл. 41. Закона - 47/94-1465.

Члан 75.

(1) Ко неовлашћено спречава штампање, продају или растурање књига, часописа, новина, аудио и видео касета, или других штампаних ствари,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко неовлашћено спречава или омета емитовање радио и телевизијског програма.
+ Види:
чл. 41. Закона - 47/94-1465.
чл. 10. Закона - 10/2002-1.

Спречавање или ометање јавног скупа

Члан 76.

(1) Ко силом. озбиљном претњом, обманом или на други начин спречи или омета сазивање или одржавање јавног скупа на који грађани имају право по закону, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице злоупотребом свог положаја или овлашћења, казниће се затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 11. Закона - 10/2002-1.

Повреда слободе кретања и настањивања


+ Види:
чл. 12. Закона - 10/2002-1.

Члан 76а.

(1) Ко противправно ускрати или ограничи грађанину Савезне Републике Југославије слободу кретања или настањивања на територији Републике Србије, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе, казниће се затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 12. Закона - 10/2002-1.

Глава девета

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИЗБОРНИХ ПРАВА И СЛОБОДЕ ИЗЈАШЊАВАЊА


+ Види:
чл. 42. Закона - 47/94-1465.

Члан 77.

- брисан -


+ Види:
чл. 43. Закона - 47/94-1465.

Члан 78.

- брисан -


+ Види:
чл. 43. Закона - 47/94-1465.

Члан 79.

- брисан -


+ Види:
чл. 4. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 43. Закона - 47/94-1465.

Повреда права кандидовања на изборима

Члан 79а.

Ко кршењем закона или других прописа донетих на основу закона или на други противправан начин спречи или онемогући кандидовање на изборима,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 44. Закона - 47/94-1465.
чл. 13. Закона - 10/2002-1.

Повреда права гласања

Члан 80.

Ко другог, у намери да му онемогући вршење права гласања, противзаконито не уведе у списак гласача, избрише из тог списка или га на други противправан начин онемогући да гласа,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Истом казном казниће се и ко другог, у намери да му омогући гласање, противправно уведе у списак гласача или му на други противзаконит начин омогући да гласа иако на то нема право.
+ Види:
чл. 45. Закона - 47/94-1465.
чл. 14. Закона - 10/2002-1.

Повреда слободе опредељења при гласању

Члан 81.

(1) Ко силом, озбиљном претњом подмићивањем или на други недозвољени начин принуди другог или на њега утиче да на изборима, гласању о опозиву или на референдуму врши или не врши право гласања или да гласа за или против одређеног кандидата односно предлога, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини члан бирачког одбора или друго лице у вршењу дужности у вези са изборима или гласањем, казниће се затвором од једне до десет година.

(3) Ко после обављених избора, гласања о опозиву или гласања на референдуму позове гласача на одговорност због гласања, или захтева од њега да каже како је гласао или зашто није гласао, казниће се новчаном казном или затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 13. Закона - 42/89-1401.
чл. 15. Закона - 10/2002-1.

Злоупотреба права гласања

Члан 82.

Ко на изборима, гласању о опозиву или на референдуму гласа уместо другог лица под његовим именом или на истом гласању гласа више од једанпут, казниће се затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 16. Закона - 10/2002-1.

Повреда тајности гласања

Члан 83.

(1) Ко на изборима, гласању о опозиву или референдуму повреди тајност гласања, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини члан бирачког одбора или друго лице у вршењу дужности у вези са изборима или гласањем, казниће се затвором од једне до десет година.
+ Види:
чл. 17. Закона - 10/2002-1.

Фалсификовање избора и гласања

Члан 84.

(1) Члан органа за спровођење избора или референдума или друго лице које врши дужности у вези са изборима или гласањем, који на изборима, гласању о опозиву или на референдуму измени број датих гласова додавањем или одузимањем гласачких листића или гласова при пребројавању, или објави резултат избора или гласања који не одговара обављеном гласању,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до нарушавања јавног реда и мира и угрожавања имовине већег обима или довођења у опасност живота више лица, учинилац ће се казнити затвором од једне до седам година.

(3) Ако је услед дела из става 2. овог члана дошло до телесне повреде или смрти неког лица или је дошло до оштећења имовине већег обима, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.
+ Види:
чл. 46. Закона - 47/94-1465.
чл. 18. Закона - 10/2002-1.

Уништавање докумената о изборима и гласању

Члан 85.

Ко на изборима, гласању о опозиву или на референдуму уништи, оштети или прикрије неки докуменат о изборима или гласању или било који предмет намењен изборима или гласању казниће се затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 19. Закона - 10/2002-1.

Глава десета

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ РАДНИХ ОДНОСА

Повреда права из радног односа

Члан 86.

Ко се свесно не придржава закона или других прописа, колективних уговора и других општих аката о правима из радног односа и о посебној заштити на раду омладине, жена и инвалида рада,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
+ Види:
чл. 47. Закона - 47/94-1465.

Повреда управљања

Члан 86а.

(1) Ко свесним кршењем прописа или на други противправан начин спречи или онемогући одлучивање органа управљања или другог органа у предузећу, установи или другој организацији,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено силом, претњом, на организован начин, искоришћавањем друштвеног положаја или утицаја од стране службеног или одговорног лица или злоупотребом положаја или овлашћења или је изазвало тежи поремећај у управљању,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 48. Закона - 47/94-1465.

Повреда права на управљање

Члан 86б.

(1) Ко силом, озбиљном претњом, свесним кршењем прописа или на други противправан начин неког спречи или онемогући да као члан органа управљања или другог органа учествује у раду и одлучивању у том органу,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршило службено или одговорно лице злоупотребом положаја или овлашћења,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 48. Закона - 47/94-1465.

Злоупотреба положаја у органу управљања

Члан 86в.

Ко злоупотребом свог положаја или овлашћења у органу управљања утиче да орган управљања чији је члан донесе одлуку којом се крши Устав, закон или други пропис или општи акт, па услед тога таква одлука буде донесена,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 48. Закона - 47/94-1465.

Повреда права на штрајк

Члан 86г.

(1) Ко силом, озбиљном претњом или на други противзаконит начин спречава или онемогућава запослене да, у складу са законом, организују штрајк, учествују у њему или на други начин остварују право на штрајк,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се послодавац или друго одговорно лице које отпусти радника са посла због његовог учешћа у штрајку који је организован у складу са законом или према њему примени друге мере којима се повређују његова права из радног односа.
+ Види:
чл. 48. Закона - 47/94-1465.

Злоупотреба права на штрајк

Члан 86д.

Ко организује или води штрајк на начин и под условима супротним закону и тиме доведе у опасност живот или здравље људи или имовину већег обима или ако услед тога наступе друге тешке последице, ако тиме није остварено обележје другог кривичног дела,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
+ Види:
чл. 48. Закона - 47/94-1465.

Повреда права из социјалног осигурања

Члан 87.

Ко се свесно не придржава закона или других прописа или општих аката о социјалном осигурању и тиме ускрати или ограничи неком лицу право које му по тим прописима припада, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
+ Види:
чл. 49. Закона - 47/94-1465.

Злоупотреба права из социјалног осигурања

Члан 88.

Ко симулирањем или проузроковањем болести или неспособности за рад постигне да му се призна неко право из социјалног осигурања које му по законима или другим прописима или општим актима не би припадало, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
+ Види:
чл. 50. Закона - 47/94-1465.

Повреда права за време привремене незапослености

Члан 89.

Ко се свесно не придржава закона или других прописа или општих аката о правима грађана за време привремене незапослености и тиме другом ускрати или ограничи право које му по тим прописима припада, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
+ Види:
чл. 51. Закона - 47/94-1465.

Непредузимање мера заштите на раду

Члан 90.

(1) Лице одговорно за предузимање мера заштите на раду које се свесно не придржава закона или других прописа или општих аката о мерама заштите на раду иако зна да услед тога може наступити опасност за живот или здравље радника,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) При изрицању условне осуде суд може учиниоцу поставити обавезу да у одређеном року поступи по прописима о мерама заштите на раду.
+ Види:
чл. 52. Закона - 47/94-1465.

Неизвршење одлуке о враћању радника на рад

Члан 91.

Службено или одговорно лице у предузећу, радњи, установи или другој организацији које не поступи по правноснажној одлуци којом је одлучено о враћању радника на рад,

казниће се затвором од три месеца до три године.
+ Види:
чл. 14. Закона - 42/89-1401.
чл. 53. Закона - 47/94-1465.

Глава једанаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧАСТИ И УГЛЕДА

Клевета

Члан 92.

(1) Ко за другог износи или проноси штогод неистинито што може шкодити његовој части и угледу, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено путем штампе, радија, телевизије, других средстава јавног информисања и комуницирања или сличних средстава или на јавном скупу, учинилац ће се казнити затвором до једне године.

(3) Ако је оно што се неистинито износи или проноси таквог значаја да је довело или могло довести до тешких последица за оштећеног, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(4) Ако окривљени докаже истинитост свог тврђења или ако докаже да је имао основаног разлога да поверује у истинитост онога што је износио или проносио неће се казнити за клевету, али се може казнити за увреду (члан 93), односно за омаловажавање пребацивањем за кривично дело (члан 95).

(5) Ко за другог лажно износи или проноси да је учинио кривично дело за које се гони по службеној дужности казниће се за клевету иако је имао основаног разлога да поверује у истинитост оног што је износио или проносио, уколико изношење или проношење није учињено под условима из члана 96. став 2. овог закона. Истинитост чињенице да је неко учинио кривично дело за које се гони по службеној дужности може се доказати само правоснажном пресудом, а другим доказним средствима само ако гоњење или суђење није могуће или није дозвољено.
+ Судска пракса
 

Увреда

Члан 93.

(1) Ко увреди другог, казниће се новчаном казном или затвором до три месеца.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено путем штампе, радија, телевизије, других средстава јавног информисања и комуницирања или сличних средстава или на јавном скупу, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.

(3) Ако је увређени увреду повратио може суд обе или једну страну казнити или ослободити од казне.

Изношење личних и породичних прилика

Члан 94.

(1) Ко износи или проноси штогод из личног или породичног живота неког лица што може шкодити његовој части или угледу, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено путем штампе, радија, телевизије, других средстава јавног информисања и комуницирања или сличних средстава или на јавном скупу, учинилац ће се казнити затвором до једне године.

(3) Ако је оно што се износи или проноси таквог значаја да је довело или могло довести до тешких последица за оштећеног, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(4) Истинитост или неистинитост оног што се износи или проноси у погледу личног или породичног живота неког лица не може се доказивати, осим у случају из члана 96. став 3. овог закона.
+ Види:
чл. 54. Закона - 47/94-1465.

Омаловажавање пребацивањем за кривично дело

Члан 95.

(1) Ко у намери да другог омаловажи овом пребаци да је учинио какво кривично дело или да је осуђиван због каквог кривичног дела, или то у истој намери неком саопшти, казниће се новчаном казном или затвором до три месеца.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено путем штампе, радија, телевизије, других средстава јавног информисања или комуницирања или сличних средстава или на јавном скупу, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.

Некажњавање за кривична дела из чл. 92. до 94.

Члан 96.

(1) Неће се казнити ко се увредљиво изрази о другоме у научном, књижевном или уметничком делу, озбиљној критици, вршењу службене дужности, новинарског позива, политичке или друге друштвене делатности, одбрани неког права или при заштити оправданих интереса, ако из начина изражавања или других околности произилази да то није учињено у намери омаловажавања.

(2) У случајевима из става 1. овог члана неће се казнити ко за другог износи или проноси да је учинио кривично дело за које се гони по службеној дужности иако не постоји правоснажна пресуда (члана 92. став 5) ако докаже да је имао основаног разлога да поверује у истинитост оног што је износио или проносио.

(3) За изношење или проношење личних или породичних прилика које је учињено у вршењу службене дужности, политичке или друге друштвене делатности, одбрани неког права или при заштити оправданих интереса, учинилац се неће казнити ако докаже истинитост свог тврђења или ако докаже да је имао основаног разлога да поверује у истинитост оног што је износио или проносио.
+ Види:
чл. 55. Закона - 47/94-1465.

Изрицање судске опомене за кривична дела из чл. 92. до 95.

Члан 97.

Суд може учиниоцу кривичног дела из чл. 92. до 95. овог закона изрећи судску опомену нарочито у случају ако је учинилац био изазван непристојним или грубим поступањем оштећеног, ако је пред судом изјавио спремност да се оштећеном извини, а у случају кривичних дела из чл. 92. до 94. овог закона и ако је опозвао пред судом оно што је износио или проносио.

Повреда угледа Републике Србије или друге републике у СР Југославији


+ Види:
чл. 15. Закона - 42/89-1401.
чл. 5. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 56. Закона - 47/94-1465.

Члан 98.

Ко јавно изложи порузи Републику Србију или другу републику у Савезној Републици Југославији, њихову заставу, грб или химну, или председника републике, скупштину или владу, председника скупштине или председника владе у вези са вршењем њихове функције,

казниће се затвором до три године.

За излагање порузи највиших органа или представника тих органа учинилац се неће казнитит ако се увредљиво изрази у научном, књижевном или уметничком делу, у озбиљној критици, у извршавању службене дужности, новинарског позива, политичке и друге друштвене делатности, у одбрани неког права или заштити оправданих интереса ако се из начина изражавања или из других околности види да то није учинио у намери омаловажавања или ако докаже истинитост свог тврђења или ако докаже да је имао основаног разлога да поверује у истинитост онога што је износио или проносио.
+ Види:
чл. 15. Закона - 42/89-1401.
чл. 5. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 56. Закона - 47/94-1465.

Члан 99.

- брисан -


+ Види:
чл. 16. Закона - 42/89-1401.

Излагање порузи народа и народности Југославије

Члан 100.

(1) Ко јавно изложи порузи народе или народности Југославије или етничке групе које живе у њој,

казниће се затвором до три године.

(2) На учиниоца дела из става 1. овог члана примењују се одредбе члана 98. став 2. овог закона.
+ Види:
чл. 6. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 57. Закона - 47/94-1465.

Гоњење за кривично дело против части и угледа

Члан 101.

(1) Гоњење за дела из чл. 92. до 95. овог закона предузима се по приватној тужби.

(2) Ако су дела из чл. 92. и 93. овог закона учињена према територијалној јединици, државном органу или према службеном или војном лицу у вези са вршењем њихове функције, гоњење се предузима по службеној дужности.

(3) Ако су дела из чл. 92. до 94. овог закона учињена према умрлом лицу, гоњење се предузима по приватној тужби брачног друга или лица које је са умрлим живело у трајној ванбрачној заједници, сродника у правој линији, брата или сестре умрлог лица.
+ Види:
чл. 58. Закона - 47/94-1465.
 

Објављивање судске пресуде

Члан 102.

При осуди за дело клевете нанесене путем штампе, радија, телевизије, других средстава јавног информисања и комуницирања или сличних средстава, суд на захтев тужиоца може одлучити да се о трошку осуђеног истим путем или на други одговарајући начин објави судска пресуда у целини или у изводу.

Глава дванаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ И МОРАЛА

Силовање

Члан 103.

(1) Ко принуди на обљубу женско лице употребом силе или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело тог или њему блиског лица,

казниће се затвором најмање једну годину.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила тешка телесна повреда женског лица или је дело извршено од стране више лица или на нарочито свиреп или нарочито понижавајући начин или је имало за последицу трудноћу или тежу заразну болест,

учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу или је услед његовог извршења наступила смрт женског лица,

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.
+ Види:
чл. 7. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 59. Закона - 47/94-1465.
чл. 20. Закона - 10/2002-1.
 

Принуда на обљубу или противприродни блуд

Члан 104.

(1) Ко принуди на обљубу женско лице озбиљном претњом да ће за то или њему билско лице открити нешто што би шкодило њиховој части или угледу или озбиљном претњом другим тешким злом, уколико не постоје обележја неког другог кривичног дела,

казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Истом казном казниће се и ко на начин из става 1. овог члана изврши противприродни блуд над другим лицем.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана извршено од стране више лица или на нарочито свиреп или на нарочито понижавајући начин или према малолетном женском лицу које је навршило 14 година или је имало за последицу трудноћу или тежу заразну болест,

казниће се затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 60. Закона - 47/94-1465.
чл. 21. Закона - 10/2002-1.

Обљуба или противприродни блуд над немоћним лицем


+ Види:
чл. 61. Закона - 47/94-1465.

Члан 105.

(1) Ко над женским лицем изврши обљубу искористивши душевно обољење, привремену душевну поремећеност, немоћ или какво друго стање тог лица услед којег оно није способно за отпор,

казниће се затвором од једне до осам година.

(2) Истом казном казниће се и ко на начин из става 1. овог члана изврши противприродни блуд над другим лицем.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда немоћног лица или је дело извршено од стране више лица или на нарочито свиреп или нарочито понижавајући начин или је имало за последицу трудноћу или тежу заразну болест,

учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(4) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено према малолетном лицу које је навршило 14 година, или је услед његовог извршења наступила смрт немоћног лица, учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.
+ Види:
чл. 7. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 61. Закона - 47/94-1465.
чл. 1. Закона - 17/95-529.
чл. 22. Закона - 10/2002-1.

Обљуба или противприродни блуд са лицем које није навршило четрнаест година

Члан 106.

(1) Ко изврши обљубу или противприродни блуд са лицем које није навршило 14 година,

казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Ко дело из става 1. овог члана изврши над немоћним лицем које није навршило 14 година или употребом силе или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело тог или њему блиског лица,

казниће се затвором најмање три године.

(3) Ако је извршењем дела из ст. 1. и 2. овог члана малолетном лицу нанета тешка телесна повреда или је дело извршено од стране више лица или на нарочито свиреп или нарочито понижавајући начин или је имало за последицу трудноћу или тежу заразну болест,

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт малолетног лица,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.
+ Види:
чл. 7. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 62. Закона - 47/94-1465.
чл. 23. Закона - 10/2002-1.

Обљуба или противприродни блуд злоупотребом положаја

Члан 107.

(1) Ко злоупотребом свог положаја наведе на обљубу или противприродни блуд лице које се према њему налази у односу какве подређености или зависности, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Наставник, васпитач, старалац, усвојилац, очух, или друго лице које злоупотребом свог положаја изврши обљубу или противприродни блуд са малолетним лицем старијим од четрнаест година које му је поверено ради учења, васпитања, чувања или неге, казниће се затвором од једне до десет година.

(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено према лицу које није навршило четрнаест година или је имало за последицу трудноћу или тежу заразну болест, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 63. Закона - 47/94-1465.
чл. 24. Закона - 10/2002-1.

Блудне радње

Члан 108.

Ко у случајевима из чл. 103. до 107. овог закона изврши само блудну радњу, казниће се затвором до три године.

Завођење

Члан 109.

(1) Ко лажним обећањем брака наведе на обљубу малолетно женско лице које је навршило четрнаест година, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Гоњење се предузима по приватној тужби.

Противприродни блуд

Члан 110.

(1) Ко принуди на противприродни блуд друго лице употребом силе или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело тог или њему блиског лица,

казниће се затвором најмање једну годину.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила тешка телесна повреда принуђеног лица или је дело извршено од стране више лица или на нарочито свиреп или нарочито понижавајући начин или је имало за последицу тежу заразну болест,

учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу које је навршило 14 година или је услед његовог извршења наступила смрт принуђеног лица,

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

(4) За противприродни блуд са малолетним лицем мушког пола које је навршило 14 година,

учинилац ће се казнити затвором до једне године.
+ Види:
чл. 7. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 64. Закона - 47/94-1465.
чл. 25. Закона - 10/2002-1.
 

Подвођење или омогућавање вршења блуда

Члан 111.

(1) Ко подведе малолетно лице, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ко омогућава вршење блуда са малолетником, казниће се затвором до три године.

(3) Казном из става 2. овог члана казниће се ко за награду подведе женско лице или ко за награду омогућава вршење блуда.

Глава тринаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БРАКА И ПОРОДИЦЕ

Двобрачност

Члан 112.

(1) Ко закључи нови брак, иако се већ налази у браку, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко закључи брак са лицем за које зна да се налази у браку.

Закључење ништавог брака

Члан 113.

(1) Ко закључујући брак прикрије од друге стране неку чињеницу због које је брак ништав или другу страну доведе или одржава у таквој заблуди због које је брак ништав, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Гоњење се може предузети само ако је тако закључен брак поништен из разлога наведених у ставу 1. овог члана.

Принуда на закључење брака

Члан 113а.

(1) Ко принуђује женско лице на закључење брака казниће се затвором до једне године.

(2) Ако је женско лице малолетно, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до три године.
+ Види:
чл. 8. Закона - РС, 16/90-468.

Омогућавање закључења недозвољеног брака

Члан 114.

Службено лице овлашћено за закључење брака које у вршењу своје службене дужности свесно дозволи да се закључи брак који је по закону забрањен или ништав,

казниће се затвором од три месеца до три године.
+ Види:
чл. 65. Закона - 47/94-1465.

Ванбрачна заједница са малолетним лицем

Члан 115.

(1) Пунолетно лице које живи у ванбрачној заједници са малолетним лицем које је навршило четрнаест година, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се родитељи, усвојилац или старалац који малолетном лицу које је навршило четрнаест година допусти да живи у ванбрачној заједници са другим лицем, или га на то наведе.

(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено из користољубља, учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.

(4) Ако се брак закључи, гоњење се неће предузети, а ако је предузето, обуставиће се.

Одузимање малолетног лица

Члан 116.

(1) Ко малолетно лице противправно задржи или одузме од родитеља, усвојиоца, стараоца или од установе односно лица којима је оно поверено или онемогућава извршење одлуке о додели малолетног лица, казниће се затвором до једне године.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини из користољубља или других ниских побуда или малолетно лице одведе у иностранство, казниће се затвором од једне до десет година.
+ Види:
чл. 26. Закона - 10/2002-1.

+ Судска пракса

Промена породичног стања

Члан 117.

(1) Ко подметањем, заменом или на други начин промени породично стање детета, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) За покушај ће се казнити.

Запуштање и злостављање малолетног лица

Члан 118.

(1) Родитељи, усвојилац, старалац или друго лице које грубим занемаривањем своје дужности збрињавања и васпитања запусти малолетно лице о коме је дужно да се стара, казниће се затвором до три године.

(2) Родитељ, усвојилац, старалац или друго лице које злоставља малолетно лице или га принуђава на претеран рад или рад који не одговара узрасту малолетног лица или на просјачење или га из користољубља наводи на вршење других радњи које су штетне за његов развитак, казниће се затвором од три месеца до три године.

Насиље у породици

Члан 118а.

(1) Ко употребом силе или озбиљном претњом да ће напасти на живот или тело повређује или угрожава телесни или душевни интегритет члана породице, казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана коришћено оружје, опасно оруђе или средство подобно да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда или трајно и тешко нарушавање здравља члана породице или је дело извршено према малолетнику, учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт члана породице, учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.
+ Види:
чл. 27. Закона - 10/2002-1.

Недавање издржавања


+ Види:
чл. 66. Закона - 47/94-1465.
чл. 28. Закона - 10/2002-1.

Члан 119.

(1) Ко не даје издржавање за лице које је по закону дужан да издржава, у износу и на начин како је то утврђено извршном судском одлуком или извршним поравнањем пред судом или другим надлежним органом,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице за издржавано лице,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

(3) При изрицању условне осуде суд може учиниоцу поставити обавезу да измири доспеле обавезе и да уредно плаћа издржавање.
+ Види:
чл. 66. Закона - 47/94-1465.
чл. 28. Закона - 10/2002-1.
 

Кршење породичних обавеза

Члан 120.

(1) Ко грубим кршењем својих породичних обавеза предвиђених законом остави у тешком положају или напусти члана породице који није у стању да се сам о себи стара, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако члан породице услед тога изгуби живот или му здравље буде тешко нарушено, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) При изрицању условне осуде суд може учиниоцу поставити услов да уредно испуњава своје обавезе предвиђене законом.

Родоскрвњење

Члан 121.

Ко изврши обљубу са сродником по крви у правој линији или са братом односно сестром, казниће се затвором до три године.

Глава четрнаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ

Преношење заразне болести

Члан 122.

(1) Ко не поступајући по прописима, одлукама или наредбама којима надлежни орган или организација одређује прегледе, дезинфекцију, издвајање болесника или неке друге мере за сузбијање или спречавање заразних болести код људи, проузрокује преношење заразне болести, казниће се затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко не поступајући по прописима, одлукама или наредбама из става 1. овог члана у погледу сузбијања или спречавања заразних болести код животиња, које се могу пренети на људе, проузрокује преношење заразне болести на људе, проузрокује преношење заразне болести на људе.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.
+ Види:
чл. 9. Закона - РС, 16/90-468.

Преношење нарочито опасне болести


+ Види:
чл. 29. Закона - 10/2002-1.

Члан 122а.

Ко знајући да је заражен нарочито опасном болешћу зарази том болешћу другога који није знао или није могао да зна за његову болест, казниће се затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 29. Закона - 10/2002-1.

Непоступање по здравственим прописима за време епидемије

Члан 123.

(1) Ко за време епидемије какве опасне заразне болести код људи не поступи по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мере за њено сузбијање или спречавање, казниће се затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко за време епидемије какве опасне заразне болести код животиња, која се може пренети на људе, не поступи по прописима или наредбама којима се одређују мере за њено сузбијање или спречавање.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором д шест месеци.
+ Види:
чл. 10. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 67. Закона - 47/94-1465.

Преношење полне болести

Члан 124.

(1) Ко знајући да је заражен полном болешћу, вршењем обљубе или на други начин другог зарази том болешћу, казниће се затвором до једне године.

(2) Гоњење се предузима по приватној тужби.

Запослење лица оболелих од заразне болести

Члан 125.

(1) Ко у болници, породилишту, интернату, школи, предузећу или другој организацији у којој се рукује предметима исхране или врше хигијенске услуге, не примени одговарајуће хигијенске мере или противно здравственим прописима прими на рад или држи на раду лице које болује од заразне болести, па услед тога дође до преношења заразне болести,

казниће се затвором до једне године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.
+ Види:
чл. 68. Закона - 47/94-1465.

Несавесно лечење болесника

Члан 126.

(1) Лекар који при пружању лекарске помоћи примени очигледно неподобно средство или очигледно неподобан начин лечења, или не примени одговарајуће хигијенске мере или уопште несавесно поступа и тиме проузрокује погоршање здравственог стања неког лица, казниће се затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и други здравствени радник који при пружању медицинске помоћи или неге или при вршењу друге здравствене делатности несавесно поступа и тиме проузрокује погоршање здравственог стања неког лица.

(3) Ко је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до једне године.

Неуказивање лекарске помоћи

Члан 127.

(1) Лекар који противно својој лекарској дужности одбије да укаже лекарску помоћ лицу коме је таква помоћ потребна а које се налази у непосредној опасности за живот, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако услед дела из става 1. овог члана лице коме није указана лекарска помоћ буде тешко телесно повређено или му здравље буде тешко нарушено,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако услед дела из става 1. овог члана лице коме није указана лекарска помоћ умре,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.
+ Види:
чл. 69. Закона - 47/94-1465.

Надрилекарство

Члан 128.

(1) Ко се, немајући прописану стручну спрему, бави лечењем или пружањем медицинске помоћи, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из користољубља, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.
+ Види:
чл. 30. Закона - 10/2002-1.

Надриапотекарство


+ Види:
чл. 31. Закона - 10/2002-1.

Члан 128а.

(1) Ко се неовлашћено бави справљањем и издавањем лекова или других супстанци за лечење, казниће се новчаном казном или затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из користољубља, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.
+ Види:
чл. 31. Закона - 10/2002-1.

Производња и стављање у промет шкодљивих производа


+ Види:
чл. 32. Закона - 10/2002-1.

Члан 129.

(1) Ко производи ради продаје, продаје или на други начин ставља у промет шкодљиве животне намирнице, јело или пиће или друге шкодљиве производе, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.

(3) Шкодљиве намирнице и производи одузеће се.

Несавесно вршење прегледа животних намирница

Члан 130.

(1) Овлашћено лице које несавесно изврши преглед стоке за клање, меса намењеног за исхрану и животних намирница или противно прописима не изврши преглед и тиме омогући да се стави у промет месо или животна намирница шкодљива за здравље људи, казниће се затвором до једне године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.

Загађивање воде за пиће и животних намирница


+ Види:
чл. 17. Закона - 42/89-1401.

Члан 131.

Ко каквом шкодљивом материјом загади воду која људима служи за пиће или животне намирнице и на тај начин проузрокује опасност за живот или здравље људи казниће се затвором од три месеца до три године.

Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три месеца.
+ Види:
чл. 17. Закона - 42/89-1401.

Служење алкохолних пића малолетним лицима

Члан 132.

Ко у угоститељској или некој другој радњи у којој се продају алкохолна пића послужи малолетно лице који није навршило шеснаест година жестоким алкохолним пићем или га послужи другим алкохолним пићем у количинама које могу довести до опијања тог лица, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

Загађивање животне средине


+ Види:
чл. 70. Закона - 47/94-1465.

Члан 133.

(1) Ко кршењем прописа о заштити, чувању и унапређењу животне средине загади ваздух, воду или земљиште,

казниће се затвором до три године.

(2) Одговорно лице које кршењем прописа о заштити, чувању и унапређењу животне средине пропусти да постави уређаје за пречишћавање или допусти изградњу, стављање у погон или коришћење постројења која загађују животну средину или на други начин пропусти да предузме мере за спречавање или онемогућавање загађивања животне средине и тиме доведе до загађивања ваздуха, воде или земљишта,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(3) Ако су услед дела из ст. 1. и 2. овог члана загађени ваздух, вода или земљиште у већем обиму или на ширем простору, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(4) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године за дело из става 1, а за дело из става 2. затвором до три године.

(5) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана дошло до уништења животињског или биљног света великих размера,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(6) Ако је услед дела из става 3. овог члана дошло до уништења животињског или биљног света великих размера,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(7) При изрицању условне осуде за дело из ст. 2. до 5. овог члана учиниоцу се може поставити обавеза да у одређеном року предузме законом или другим прописима одређене мере за заштиту, чување и унапређење човекове животне средине.
+ Види:
чл. 11. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 70. Закона - 47/94-1465.
чл. 33. Закона - 10/2002-1.

Члан 134.

- брисан -


+ Види:
чл. 71. Закона - 47/94-1465.

Тешка дела против здравља људи

Члан 135.

(1) Ако услед дела из чл. 122. ст. 1. и 2, 125. став 1, 126. ст. 1. и 2, 128, 128а став 1, 129. став 1, 130. став 1, 131. став 1, 133. ст. 1. и 2. овог закона неко лице буде тешко телесно повређено или му здравље буде тешко нарушено, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(2) Ако је услед дела из чл. 122. ст. 1. и 2, 125. став 1, 126. ст. 1. и 2, 128, 128а став 1, 129. став 1, 130. став 1, 131. став 1, и 133. ст. 1. и 2. овог закона наступила смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(3) Ако услед дела из чл. 122. став 3, 125. став 2, 126. став 3, 129. став 2, 130. став 2, 131. став 2. и 133. став 3. овог закона неко лице буде тешко телесно повређено или му здравље буде тешко нарушено, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(4) Ако је услед дела из чл. 122. став 3, 125. став 2, 126. став 3, 129. став 2, 130. став 2, 131. став 2. и 133. став 3. овог закона наступила смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
тач. 2. Исправке - 28/77-1566.
чл. 12. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 72. Закона - 47/94-1465.
чл. 34. Закона - 10/2002-1.

Глава петнаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ

Несавестан рад у привредном пословању

Члан 136.

(1) Одговорно лице у предузећу или другој организацији која врши привредну делатност које свесним кршењем прописа или одлука органа управљања или извршењем одлука органа управљања за које зна да су у супротности са законом или на други начин очигледно несавесно поступа у пословању, организовању процеса производње или организовању рада или у погледу коришћења имовине или старања о њој, иако је било свесно или је било дужно и могло је бити свесно да услед тога за предузеће или другу организацију може наступити штета, па таква штета и наступи у износу преко шездесет хиљада динара,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила имовинска штета у износу преко шесто хиљада динара или је покренут поступак принудног поравнања или поступак стечаја,

учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.
+ Види:
чл. 1. Закона - 24/84-1233.
чл. 1. Закона - 51/87-2421.
чл. 18. Закона - 42/89-1401.
чл. 1. Закона - 21/90-888.
чл. 2. Закона - 49/92-1664.
чл. 1. Закона - 23/93-817.
чл. 1. Закона - 67/93-3110.
чл. 73. Закона - 47/94-1465.
чл. 1. Закона - 44/98-1062.
чл. 35. Закона - 10/2002-1.

Проузроковање стечаја

Члан 137.

(1) Одговорно лице у предузећу или другој организацији која врши привредну делатност које знајући за неспособност плаћања организације, нерационалним трошењем средстава или њиховим отуђењем у бесцење, прекомерним задуживањем, преузимањем несразмерних обавеза, лакомисленим закључивањем или обнављањем уговора са лицима неспособним за плаћање или пропуштањем благовременог остваривања потраживања, проузрокује стечај,

казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.
+ Види:
чл. 74. Закона - 47/94-1465.

Проузроковање лажног стечаја


+ Види:
чл. 75. Закона - 47/94-1465.

Члан 137а.

(1) Одговорно лице у предузећу или другој организацији која врши привредну делатност, које у намери да организација избегне плаћање својих обавеза проузрокује стечај организације привидним или стварним умањењем њене имовине на тај начин што:

1) целу или део имовине предузећа или друге организације прикрије, привидно прода, прода испод тржишне вредности, бесплатно уступи или уништи;

2) закључи фиктивне уговоре о дугу или призна непостојећа потраживања;

3) пословне књиге које је предузеће или друга организација обавезна да води по закону прикрије, уништи или тако преиначи да се из њих не могу сагледати пословни резултати или стање средстава или обавеза или ово стање сачињавањем лажних исправа или на други начин прикаже таквим да се на основу њега може отворити стечај,

казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и власник приватног предузећа који без знања и сагласности својих поверилаца прода или на други начин пренесе на другога имовину предузећа, па услед тога дође до стечаја предузећа.

(3) Ако су услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступиле тешке последице за повериоца,

учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 75. Закона - 47/94-1465.

Оштећење поверилаца

Члан 138.

(1) Одговорно лице у предузећу или другој организацији која врши привредну делатност које, знајући да је организација постала неспособна за плаћање, исплатом дуга или на други начин намерно стави којег повериоца у повољнији положај и тиме знатно оштети остале повериоце,

казниће се затвором од шест месеци до три године.

(2) Одговорно лице у предузећу или другој организацији која врши привредну делатност које, знајући да је организација постала неспособна за плаћање а у намери да изигра или оштети повериоца, призна неистинито потраживање, саставља лажне уговоре или неком другом преварном радњом оштети повериоца организације,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана дошло до штете великих размера или ако је према оштећеном због тога дошло до покретања поступка принудног поравнања или стечаја,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.
+ Види:
чл. 19. Закона - 42/89-1401.
чл. 13. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 76. Закона - 47/94-1465.

Злоупотреба овлашћења у привреди

Члан 139.

(1) Одговорно лице у предузећу или другој организацији која врши привредну делатност које, у намери прибављања противправне имовинске користи за организацију у којој је запослено, за другу организацију или територијалну јединицу:

1) ствара или држи недозвољене новчане, робне или друге вредносне фондове у земљи или иностранству;

2) састављањем исправе неистините садржине, лажним билансима, проценама или инвентарисањем односно лажним приказивањем или прикривањем чињеница, неистинито приказује стање и кретање средстава и резултате пословања, па на тај начин доведе у заблуду органе управљања у предузећу или другој организацији приликом доношења одлука о пословима управљања или предузеће или другу организацију стави у повољнији положај приликом добијања средстава или других погодности које им се не би признале према постојећим прописима;

3) у вези са извршењем пореских обавеза или у вези са плаћањем других дажбина ускрати средства која представљају јавни приход;

4) средства са којима располаже користи противно њиховој намени;

5) на други начин грубо повреди овлашћења у погледу управљања, располагања и коришћења имовином,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана настала штета великих размера,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.
+ Види:
чл. 14. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 77. Закона - 47/94-1465.

Неосновано добијање и коришћење кредита, или друге погодности


+ Види:
чл. 78. Закона - 47/94-1465.

Члан 139а.

(1) Ко лажним прикривањем чињеница добије кредит, субвенцију или какву другу погодност иако за то не испуњава прописане услове,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко добијени кредит, субвенцију или какву другу погодност искористи за другу намену од оне за коју му је кредит, субвенција или каква друга погодност одобрена,

казниће се затвором до три године.
+ Види:
чл. 78. Закона - 47/94-1465.

Нарушавање пословног угледа и кредитне способности

Члан 139б.

(1) Ко у намери нарушавања пословног угледа или кредитне способности другога изнесе о њему неистините податке или неистинито приказује његово пословање,

казниће се затвором до једне године.

(2) Ако су услед извршења дела из става 1. наступиле тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(3) Гоњење за дела из ст. 1. и 2. овог члана предузима се по приватној тужби.
+ Види:
чл. 78. Закона - 47/94-1465.

Закључење штетног уговора

Члан 140.

(1) Ко као представник или заступник предузећа или друге организације која врши привредну делатност закључи уговор за који зна да је штетан или закључи уговор противно овлашћењу и тиме нанесе штету предузећу или другој организацији,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је учинилац дела из става 1. овог члана примио мито или је наступила штета великих размера,

казниће се затвором најмање једну годину.
+ Види:
чл. 20. Закона - 42/89-1401.
чл. 15. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 79. Закона - 47/94-1465.

Издавање и неовлашћено прибављање пословне тајне

Члан 141.

(1) Ко неовлашћено другом саопшти, преда или на други начин учини доступним податке који представљају пословну тајну или ко прибавља такве податке у намери да их преда непозваном лицу, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из користољубља или у погледу нарочито поверљивих података или ради објављивања или коришћења података у иностранству, учинилац ће се казнити затвором најмање једну годину.

(3) Ко дело из става 1. овог члана учини из нехата, казниће се затвором до три године.

(4) Пословном тајном сматрају се подаци и документи који су законом, другим прописом или одлуком надлежног органа донесеном на основу закона проглашени пословном тајном чије је одавање проузроковало или је могло проузроковати штетне последице за предузеће или организацију.
+ Види:
чл. 16. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 80. Закона - 47/94-1465.

Противправно заузимање земљишта са посебном наменом


+ Види:
чл. 81. Закона - 47/94-1465.

Члан 142.

Ко противправно заузме део заштитне шуме, националног парка или друго земљиште са посебном наменом,

казниће се затвором од три месеца до три године.
+ Види:
чл. 81. Закона - 47/94-1465.

Оштећење стамбених и пословних зграда и просторија

Члан 143.

(1) Закупац, корисник стана, станар, власник и друго лице коме је поверено управљање над стамбеном или пословном зградом који са заједничке стамбене или пословне зграде или из стамбених или пословних просторија неовлашћено скине или оштети спољне или унутрашње уређаје, инсталације или њихове делова или на други начин знатно смањи употребљивост или доведе у неупотребљиво стање остале просторије у згради,

казниће се затвором до једне године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила штета у износу који прелази триста хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.
+ Види:
чл. 2. Закона - 24/84-1233.
чл. 2. Закона - 51/87-2421.
чл. 21. Закона - 42/89-1401.
чл. 2. Закона - 21/90-888.
чл. 3. Закона - 49/92-1664.
чл. 2. Закона - 23/93-817.
чл. 2. Закона - 67/93-3110.
чл. 82. Закона - 47/94-1465.
чл. 2. Закона - 44/98-1062.
чл. 36. Закона - 10/2002-1.

Прављење и употреба лажних знакова за вредност или хартије од вредности

Члан 144.

Ко направи лажне знакове за вредност, издате на основу прописа донесених у републици, или ко преиначи који од ових правих знакова у намери да их употреби као праве или да их другоме да на употребу или ко овакве лажне знакове употреби као праве, или их у тој намери прибави, казниће се затвором до три године.

Ако су знакови за вредност из става 1. овог члана веће вредности учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

Ко направи лажне хартије од вредности издате на основу прописа донесених у републици, или ко преиначи коју од тих правих хартија од вредности у намери да их употреби као праве или да их другом да на употребу или ко такве лажне папире употреби као праве или их у тој намери прибави, казниће се затвором од једне до осам година.

Ако је услед дела из става 3. овог члана дошло до поремећаја у привреди, учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

Ко одстрањивањем жига којим се знаци из става 1. овог члана поништавају или којим другим начином иде за тим да ради поновне употребе овим знацима да изглед као да нису употребљени, или ко употребљене знакове употреби или прода као да важе, казниће се затвором до три године.

Лажни знакови за вредност и хартије од вредности одузеће се.
+ Види:
чл. 17. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 83. Закона - 47/94-1465.

Прављење, набављање или отуђивање средстава за фалсификовање

Члан 145.

Ко прави, набавља, продаје или даје на употребу средства за прављење лажних знакова за вредност из става 1. члана 144. овог закона, казниће се затвором до једне године.

Ко прави, набавља, продаје или даје на употребу средства за прављење хартија од вредности из става 3. члана 144. овог закона, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Средства из ст. 1. и 2. овог члана ће се одузети.
+ Види:
чл. 18. Закона - РС, 16/90-468.

Обмањивање купаца

Члан 146.

(1) Ко у намери обмањивања купаца ставља у промет производе са ознаком у коју су унети подаци који не одговарају садржини, врсти, пореклу или квалитету производа, или ставља у промет производе који по својој тежини или квалитету не одговарају ономе што се редовно претпоставља код таквих производа, или ставља у промет производе без ознаке о садржини, врсти, пореклу или квалитету производа када је оваква ознака прописана, казниће се затвором до три године и новчаном казном.

(2) Ко у намери обмањивања купаца лажно објављује да је снижена цена роби или да се врши распродаја робе или да предстоји повишење цена или се на други начин служи очигледно лажном рекламом, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Недозвољена трговина

Члан 147.

(1) Ко, немајући овлашћење за трговину, набави робу или друге предмете у већој количини или вредности у сврху продаје, или ко се неовлашћено и у већем обиму бави трговином или посредовањем у трговини или заступањем домаћих организација у промету робе и услуга, казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко се бави продајом робе чију је производњу неовлашћено организовао.

(3) Ко неовлашћено продаје, купује или врши размену робе или предмета чији је промет забрањен или ограничен, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(4) Ако је учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана организовао мрежу препродаваца или посредника, или је постигао имовинску корист чији износ прелази триста хиљада динара, казниће се затвором од једне до осам година.

(5) Роба и предмети недозвољене трговине одузеће се.
+ Види:
чл. 3. Закона - 24/84-1233.
чл. 3. Закона - 51/87-2421.
чл. 22. Закона - 42/89-1401.
чл. 3. Закона - 21/90-888.
чл. 4. Закона - 49/92-1664.
чл. 3. Закона - 23/93-817.
чл. 3. Закона - 67/93-3110.
чл. 84. Закона - 47/94-1465.
чл. 3. Закона - 44/98-1062.
чл. 37. Закона - 10/2002-1.
 

Недозвољена производња

Члан 148.

(1) Ко производи или прерађује робу чија је производња или прерађивање забрањено, казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Роба и средства за прерађивање одузеће се.

Недозвољено искоришћавање туђег рада

Члан 149.

- брисан -


+ Види:
чл. 85. Закона - 47/94-1465.

Недозвољено располагање становима

Члан 150.

- брисан -


+ Види:
чл. 85. Закона - 47/94-1465.

Кршење прописа о ценама

Члан 151.

- брисан -


+ Види:
чл. 38. Закона - 10/2002-1.

Повлашћивање купаца

Члан 152.

- брисан -


+ Види:
чл. 86. Закона - 47/94-1465.
чл. 38. Закона - 10/2002-1.

Неисправно мерење

Члан 153.

(1) Ко при куповини или продаји употребом лажних тегова или мера или на други начин неисправно мери робу, или ко продаје робу у мањој количини под видом веће количине, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је учинилац дела из става 1. овог члана имао намеру да прибави корист у износу већем од осам хиљада динара,

казниће се као за кривично дело преваре из члана 171. овог закона.
+ Види:
чл. 4. Закона - 24/84-1233.
чл. 4. Закона - 51/87-2421.
чл. 23. Закона - 42/89-1401.
чл. 4. Закона - 21/90-888.
чл. 5. Закона - 49/92-1664.
чл. 4. Закона - 23/93-817.
чл. 4. Закона - 67/93-3110.
чл. 87. Закона - 47/94-1465.
чл. 4. Закона - 44/98-1062.
чл. 39. Закона - 10/2002-1.

Пореска утаја

Члан 154.

(1) Ко у намери да он или ко други избегне потпуно или делимично плаћање пореза, доприноса социјалног осигурања или других дажбина које представљају јавни приход даје лажне податке о својим законито стеченим приходима, о предметима или другим чињеницама које су од утицаја на утврђивање оваквих обавеза или ко у истој намери у случају обавезне пријаве не пријави законито стечени приход односно предмете или друге чињенице које су од утицаја на утврђивање оваквих обавеза, а износ обавезе чије се плаћање избегава прелази четрдесет хиљада динара, казниће се затвором до три године и новчаном казном.

(2) Ако је износ обавезе из става 1. овог члана чије се плаћање избегава већи од шесто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година и новчаном казном.
+ Види:
чл. 5. Закона - 24/84-1233.
чл. 5. Закона - 51/87-2421.
чл. 24. Закона - 42/89-1401.
чл. 5. Закона - 21/90-888.
чл. 6. Закона - 49/92-1664.
чл. 5. Закона - 23/93-817.
чл. 5. Закона - 67/93-3110.
чл. 88. Закона - 47/94-1465.
чл. 5. Закона - 44/98-1062.
чл. 40. Закона - 10/2002-1.

Производња штетних средстава за лечење стоке

Члан 155.

(1) Ко произведе ради продаје или стави у промет средства за лечење или за спречавање заразе код стоке или живине која су опасна за њихов живот или здравље, казниће се затвором до једне године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступило угинуће стоке или угинућа живине у већем броју, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.

Несавесно пружање ветеринарске помоћи

Члан 156.

(1) Ветеринар или ветеринарски помоћник који при пружању ветеринарске помоћи пропише или примени очигледно неподобно средство или очигледно неправилан начин лечења или уопште несавесно поступа при лечењу и тиме проузрокује угинуће стоке или угинуће живине у већем броју, казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.
+ Види:
чл. 89. Закона - 47/94-1465.

Преношење заразних болести код животиња, биља и дрвећа

Члан 157.

(1) Ко за време епидемије неке сточне болести која може угрозити сточарство не поступи по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мере за сузбијање или спречавање болести, казниће се затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко за време трајања опасности од болести и штеточина које могу угрозити биљни и животињски свет не поступи по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мере за сузбијање или спречавање болести односно штеточина.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила знатна штета, учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.
+ Види:
чл. 19. Закона - РС, 16/90-468.

Загађивање сточне хране или воде

Члан 158.

(1) Ко каквом шкодљивом материјом загади сточну храну или воду у рекама, потоцима, изворима, бунарима, цистернама или какву другу воду која служи за напајање стоке, живине или дивљачи и тиме доводе у опасност живот или здравље наведених животиња, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Истом казном казниће се ко каквом шкодљивом материјом загади воду у рибњацима, језерима, рекама и потоцима, и тиме проузрокује опасност за опстанак риба.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступило угинуће стоке, живине, дивљачи или риба у великој вредности, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

Уништење засада употребом шкодљиве материје

Члан 159.

Ко каквом шкодљивом материјом изазове уништење биља, воћака или других засада и тиме нанесе штету већих размера, казниће се затвором до три године.

Пустошење шума

Члан 160.

(1) Ко противно прописима или наредбама надлежних органа врши сечу или крчење шуме, или ко подбељује стабла или на други начин пустоши шуме, казниће се затвором до једне године.

(2) Ко дело из става 1. овог члана изврши у заштитној шуми, националном парку или у другој пуми са посебном наменом, казниће се затвором од три месеца до три године.

Шумска крађа

Члан 161.

(1) Ко ради крађе обори у шуми једно или више стабала, а количина обореног дрвета је већа од једног кубног метра, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено у намери да се оборено дрво прода, или ако су оборена стабла у количини већој од пет кубних метара, или ако је дело извршено у заштитној шуми, националном парку или другој шуми са посебном наменом, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(3) За покушај дела из ст. 1. и 2. овог члана казниће се.

Незаконит лов

Члан 162.

(1) Ко лови дивљач за време ловостаја или на подручју где је лов забрањен, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ко неовлашћено лови на туђем ловишту и убије или рани дивљач или је ухвати живу, казниће се затвором до једне године.

(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено у односу на високу дивљач, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(4) Ко лови ретку или проређену врсту дивљачи чији је лов забрањен или ко лови без посебне дозволе одређену врсту дивљачи за чији је лов потребна таква дозвола, или ко лови на начин или средствима којима се дивљач масовно уништава, казниће се затвором до три године.

Незаконит риболов

Члан 163.

Ко лови рибу експлозивом, електричном струјом, отровом или омамљујућим средствима или ко лови или уништава рибу на начин који је штетан за њено расплођавање, или ко лови или уништава рибљу млађ у већој количини или рибу веће биолошке вредности у време мреста или ловостаја,

казниће се затвором до три године.
+ Види:
чл. 20. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 90. Закона - 47/94-1465.

Члан 164.

- брисан -


+ Види:
чл. 21. Закона - РС, 16/90-468.

Глава шеснаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИМОВИНЕ

Крађа

Члан 165.

(1) Ко туђу покретну ствар одузме другом у намери да њеним присвајањем прибави себи или другом противправну имовинску корист, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је учинилац украдену ствар вратио оштећеном пре него што је сазнао за покретање кривичног поступка, суд га може ослободити од казне.

Тешка крађа

Члан 166.

(1) Учинилац дела крађе (члан 165) казниће се затвором од једне до десет година ако је крађа учињена:

1) обијањем или проваљивањем затворених зграда, соба, каса, ормана или других затворених простора, или другим савлађивањем већих препрека да се дође до ствари;

2) од стране више лица која су се удружила за вршење крађа;

3) на нарочито опасан или нарочито дрзак начин;

4) од стране лица које је при себи имало какво оружје или опасно оруђе ради напада или одбране;

5) у односу на културна добра или у односу на археолошке налазе;

6) за време пожара, поплаве или сличног удеса;

7) искоришћавањем немоћи или невоље другог.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се учинилац дела крађе (члан 165) ако вредност украдених ствари прелази износ од триста хиљада динара.

(3) Ако је делом из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко осамсто педесет хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 6. Закона - 24/84-1233.
чл. 6. Закона - 51/87-2421.
чл. 25. Закона - 42/89-1401.
чл. 6. Закона - 21/90-888.
чл. 22. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 7. Закона - 49/92-1664.
чл. 6. Закона - 23/93-817.
чл. 6. Закона - 67/93-3110.
чл. 91. Закона - 47/94-1465.
чл. 6. Закона - 44/98-1062.
чл. 41. Закона - 10/2002-1.

+ Судска пракса

Разбојничка крађа

Члан 167.

(1) Ко је на делу крађе затечен, па у намери да украдену ствар задржи, употреби силу против неког лица или претњу да ће непосредно напасти на живот или тело, казниће се затвором од једне до дванаест година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист која прелази износ од осамсто педесет хиљада динара,

учинилац ће се казнитит затвором најмање једну годину.
+ Види:
чл. 23. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 8. Закона - 49/92-1664.
чл. 7. Закона - 23/93-817.
чл. 7. Закона - 67/93-3110.
чл. 92. Закона - 47/94-1465.
чл. 7. Закона - 44/98-1062.
чл. 42. Закона - 10/2002-1.

Разбојништво

Члан 168.

(1) Ко употребом силе против неког лица или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело одузме туђу покретну ствар у намери да њеним присвајањем прибави себи или другом противправну имовинску корист, казниће се затвором најмање једну годину.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко осамсто педесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 24. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 9. Закона - 49/92-1664.
чл. 8. Закона - 23/93-817.
чл. 8. Закона - 67/93-3110.
чл. 93. Закона - 47/94-1465.
чл. 8. Закона - 44/98-1062.
чл. 43. Закона - 10/2002-1.

+ Судска пракса

Тешки случајеви разбојничке крађе и разбојништва

Члан 169.

(1) Ако је при извршењу разбојничке крађе или разбојништва нанесена неком лицу са умишљајем тешка телесна повреда или ако је разбојништво учињено у саставу групе или банде, учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

(2) Ако је при извршењу разбојничке крађе или разбојништва неко лице са умишљајем лишено живота, учинилац ће се казнити затвором најмање десет година или затвором од четрдесет година.
+ Види:
чл. 44. Закона - 10/2002-1.
 

Утаја

Члан 170.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист присвоји туђу покретну ствар која му је поверена, казниће се затвором до три године.

(2) Ако ово дело учини старалац, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(3) Ако је утајена ствар културно добро или ако вредност утајених ствари прелази триста хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) Ко туђу покретну ствар коју је нашао или до које је случајно дошао противправно присвоји у намери да себи или другом прибави имовинску корист, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(5) За дела из ст. 1. и 4. овог члана ако су утајене ствари у својини грађана, гоњење се предузима по приватној тужби.
+ Види:
чл. 7. Закона - 24/84-1233.
чл. 7. Закона - 51/87-2421.
чл. 26. Закона - 42/89-1401.
чл. 7. Закона - 21/90-888.
чл. 10. Закона - 49/92-1664.
чл. 9. Закона - 23/93-817.
чл. 9. Закона - 67/93-3110.
чл. 94. Закона - 47/94-1465.
чл. 9. Закона - 44/98-1062.
чл. 45. Закона - 10/2002-1.

Превара

Члан 171.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави какву противправну имовинску корист доведе кога лажним приказивањем или прикривањем чињеница у заблуду или га одржава у заблуди и тиме га наведе да овај на штету своје или туђе имовине нешто учини или не учини, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази триста хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко осамсто педесет хиљада динара, учинилац ће се казнити најмање три године.

(4) Ко дело из става 1. овог члана учини само у намери да другог оштети, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
+ Види:
чл. 8. Закона - 24/84-1233.
чл. 8. Закона - 51/87-2421.
чл. 27. Закона - 42/89-1401.
чл. 8. Закона - 21/90-888.
чл. 25. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 11. Закона - 49/92-1664.
чл. 10. Закона - 23/93-817.
чл. 10. Закона - 67/93-3110.
чл. 95. Закона - 47/94-1465.
чл. 10. Закона - 44/98-1062.
чл. 46. Закона - 10/2002-1.

+ Судска пракса

Члан 172.

- брисан -


+ Види:
чл. 9. Закона - 24/84-1233.
чл. 9. Закона - 51/87-2421.
чл. 28. Закона - 42/89-1401.
чл. 9. Закона - 21/90-888.
чл. 26. Закона - РС, 16/90-468.

Ситно дело крађе, утаје или преваре

Члан 173.

(1) Ко учини ситну крађу, утају или превару, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Крађа, утаја и превара не могу се сматрати као ситне ако вредност украдене или утајене ствари прелази износ од осам хиљада динара, односно ако штета учињена преваром прелази тај износ. Ако износ не прелази осам хиљада нових динара, крађа, утаја и превара могу се сматрати као ситне кад је учинилац ишао за тим да прибави малу имовинску корист.

(3) Суд може изрећи судску опомену нарочито у случају ако је крађа или утаја ствари учињена ради непосредне потрошње или употребе за себе или чланове своје породице, или ако је учинилац вратио ствар или накнадио штету проузроковану кривичним делом.

(4) За дело из става 1. овог члана, ако је извршено на штету имовине грађана гоњење се предузима по приватној тужби.
+ Види:
чл. 10. Закона - 24/84-1233.
чл. 10. Закона - 51/87-2421.
чл. 29. Закона - 42/89-1401.
чл. 10. Закона - 21/90-888.
чл. 12. Закона - 49/92-1664.
чл. 11. Закона - 23/93-817.
чл. 11. Закона - 67/93-3110.
чл. 96. Закона - 47/94-1465.
чл. 11. Закона - 44/98-1062.
чл. 47. Закона - 10/2002-1.
 

Одузимање возила

Члан 174.

Ко противправно одузме туђе моторно возило у намери да га употреби за вожњу, казниће се затвором од три месеца до пет година.
 

Одузимање туђе ствари

Члан 175.

(1) Ко без намере прибављања имовинске користи противправно одузме или присвоји туђу покретну ствар, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је дело извршено на штету имовине грађана, гоњење се предузима по приватној тужби.

Оштећење туђе ствари

Члан 176.

(1) Ко оштети, уништи или учини неупотребљивом туђу ствар, казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако штета прелази износ од триста хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Истом казном казниће се и ако је оштећено, уништено или учињено неупотребљивим културно добро или заштићена околина непокретног културног добра, односно добро које ужива законску заштиту.

(4) За дело из става 1. овог члана ако је оштећена ствар у својини грађана гоњење се предузима по приватној тужби.
+ Види:
чл. 11. Закона - 24/84-1233.
чл. 11. Закона - 51/87-2421.
чл. 30. Закона - 42/89-1401.
чл. 11. Закона - 21/90-888.
чл. 13. Закона - 49/92-1664.
чл. 12. Закона - 23/93-817.
чл. 12. Закона - 67/93-3110.
чл. 97. Закона - 47/94-1465.
чл. 12. Закона - 44/98-1062.
чл. 48. Закона - 10/2002-1.

Члан 177.

- брисан -


+ Види:
чл. 12. Закона - 24/84-1233.
чл. 12. Закона - 51/87-2421.
чл. 31. Закона - 42/89-1401.
чл. 12. Закона - 21/90-888.
чл. 14. Закона - 49/92-1664.
чл. 13. Закона - 23/93-817.
чл. 13. Закона - 67/93-3110.
чл. 98. Закона - 47/94-1465.

Члан 178.

- брисан -


+ Види:
чл. 98. Закона - 47/94-1465.

Злоупотреба поверења

Члан 179.

(1) Ко заступајући имовинске интересе неког лица или старајући се о његовој имовини не испуни своју дужност или злоупотреби дата му овлашћења у намери да тиме прибави себи или другом какву имовинску корист или да оштети лице чије имовинске интересе заступа или о чијој се имовини стара, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини старалац или адвокат, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је делом из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист или проузрокована штета у износу који прелази осамсто педесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.
+ Види:
чл. 99. Закона - 47/94-1465.
чл. 13. Закона - 44/98-1062.
чл. 49. Закона - 10/2002-1.

Изнуда

Члан 180.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави протиправну имовинску корист, силом или озбиљном претњом принуди другог да нешто учини или не учини на штету своје или туђе имовине,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је делом из става 1. прибављена противправна имовинска корист у износу који прелази триста хиљада динара,

учинилац ће се казнити од једне до десет година.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. извршено организовано, организатор и непосредни извршилац,

казниће се затвором најмање пет година.
+ Види:
чл. 27. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 15. Закона - 49/92-1664.
чл. 14. Закона - 23/93-817.
чл. 14. Закона - 67/93-3110.
чл. 100. Закона - 47/94-1465.
чл. 14. Закона - 44/98-1062.
чл. 50. Закона - 10/2002-1.

Уцена

Члан 181.

Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист запрети другом да ће против њега или њему блиског лица открити нешто што би њиховој части или угледу шкодило и тиме га принуди да нешто учини или не учини на штету своје или туђе имовине, казниће се затвором од три месеца до пет година.

Уговарање несразмерне имовинске користи

Члан 182.

(1) Ко за давање новца или других потрошних ствари на зајам или за вршење услуга неком лицу прими или уговори за себе или другог несразмерну имовинску корист искоришћавајући његово тешко имовинско стање, тешке стамбене прилике, нужду, недовољно искуство или лакомисленост,

казниће се затвором до три године и новчаном казном.

(2) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице за оштећеног или је учинилац прибавио имовинску корист у износу преко триста хиљада динара,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази осамсто педесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година и новчаном казном.
+ Види:
чл. 28. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 16. Закона - 49/92-1664.
чл. 15. Закона - 23/93-817.
чл. 15. Закона - 67/93-3110.
чл. 101. Закона - 47/94-1465.
чл. 15. Закона - 44/98-1062.
чл. 51. Закона - 10/2002-1.

Оштећење туђих права

Члан 183.

(1) Ко у намери да осујети остварење права на ствари отуђи, уништи, оштети или одузме своју ствар на којој други има заложно право или право уживања и тиме га оштети, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко у намери да осујети измирење повериоца у току принудног извршења отуђи, уништи, оштети или сакрије делове своје имовине и тиме оштети повериоца.

(3) За дела из ст. 1. и 2. овог члана ако су оштећени грађани гоњење се предузима по приватној тужби.

Новлашћено коришћење ауторског права

Члан 183а.

Ко неовлашћено објави, репродукује, пренесе, прикаже или на други начин искористи емисију, видеограм, фонограф или друго ауторско дело заштићено законом,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
+ Види:
чл. 102. Закона - 47/94-1465.

Прикривање

Члан 184.

(1) Ко ствар за коју зна да је прибављена кривичним делом, или оно што је за њу добијено продајом или заменом, купује, прима у залогу, или на други начин прибавља, прикрива или протура, казниће се затвором до пет година.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини а могао је знати да је ствар прибављена кривичним делом, казниће се затвором до три године.

(3) - брисан -
+ Види:
чл. 29. Закона - РС, 16/90-468.

Уништење или прикривање архивске грађе

Члан 184а.

(1) Ко присвоји, прикрије, у већој мери оштети, уништи или на други начин учини неупотребљивим регистратурски материјал или архивску грађу или их изнесе у иностранство без претходног одобрења надлежног органа или омогући другом да то учини,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је кривично дело из става 1. овог члана извршено у односу на регистратурски материјал или архивску грађу великог значаја или велике вредности,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
чл. 32. Закона - 42/89-1401.
чл. 103. Закона - 47/94-1465.

Прикривање културних добара


+ Види:
чл. 104. Закона - 47/94-1465.

Члан 184б.

(1) Ко прикрије или изнесе културно добро у иностранство, без претходног одобрења надлежног органа, или омогући другом да то учини,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је кривично дело из става 1. овог члана извршено у односу на културно добро од изузетног или од великог значаја,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
чл. 104. Закона - 47/94-1465.

Гоњење у случају када је учинилац у блиском односу са оштећеним

Члан 185.

За кривична дела из чл. 165, 166, 170, ст. 3, чл. 171, 174, 176, став 2, 179, став 1, чл. 183. и 184. овог закона, ако су учињена према брачном другу, сроднику по крви у правој линији, брату или сестри, усвојиоцу или усвојенику, или другим лицима са којима учинилац живи у заједничком домаћинству, гоњење се предузима по приватној тужби.
+ Види:
чл. 105. Закона - 47/94-1465.

Члан 186.

- брисан -


+ Види:
чл. 30. Закона - РС, 16/90-468.

Глава седамнаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ОПШТЕ СИГУРНОСТИ ЉУДИ И ИМОВИНЕ

Изазивање опште опасности

Члан 187.

(1) Ко пожаром, поплавом, експлозијом, отровом или отровним гасом, јонизујућим или радиоактивним зрачењем, моторном силом или каквом другом опште опасном радњом или опште опасним средством изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се службено или одговорно лице које не постави прописане уређаје за заштиту од пожара, експлозије, поплаве, отрова, отровних гасова, јонизујућих или радиоактивних зрачења, или ове уређаје не одржава у исправном стању, или их у случају потребе не стави у дејство, или уопште не поступа по прописима или техничким правилима о заштитним мерама, и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима.

(3) Ако судела из ст. 1. и 2. овог члана учињена на месту где је окупљен већи број људи, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до три године.
+ Види:
чл. 106. Закона - 47/94-1465.

Уништење или оштећење јавних уређаја

Члан 188.

(1) Ко уништи, оштети, измени, учини неупотребљивим или уклони уређаје јавне употребе за воду, топлоту, гас или енергију, или уређаје система веза и на тај начин проузрокује поремећај у животу грађана или функционисању привреде, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до једне године.
+ Види:
чл. 33. Закона - 42/89-1401.

Оштећење заштитних уређаја на раду

Члан 189.

(1) Ко у рудницима, фабрикама, радионицама или уопште на раду уништи, оштети или уклони заштитне уређаје и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима, казниће се затвором од једне до осам година.

(2) Одговорно лице у руднику, фабрици, радионици или уопште на раду које не постави заштитне уређаје или их не одржава у исправном стању, или их у случају потребе не стави у дејство, или уопште не поступа по прописима или техничким правилима о мерама заштите при раду и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) При изрицању условне осуде за дело из ст. 2. и 3. овог члана суд може учиниоцу поставити услов да у одређеном року постави заштитне уређаје.

Непрописно и неправилно извођење грађевинских радова

Члан 190.

(1) Одговорно лице или лице које самостално обавља делатност личним радом средствима у својини грађана које при пројектовању, руковођењу или извођењу какве градње или грађевинских радова поступи противно прописима или опште признатим техничким правилима и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег овима, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до три године.
+ Види:
чл. 34. Закона - 42/89-1401.

Оштећење брана

Члан 191.

Ко оштети уређаје или природне бране које служе као заштита од природних непогода, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Уништење, оштећење или уклањање

знакова којима се упозорава на опасност

Члан 192.

Ко уништи, оштети или уклони знак којим се упозорава на какву опасност или знак који служи сигурности саобраћаја, казниће се затвором до једне године.

Неотклањање опасности

Члан 193.

(1) Ко благовременом пријавом државном органу или на други начин не предузме мере да се отклони какав пожар, поплава, експлозија, саобраћајна незгода или каква друга опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима иако је то могао учинити без опасности за себе или другог, казниће се затвором до једне године.

(2) Ко одвраћањем или на други начин спречи другог у предузимању мера за отклањање пожара, поплаве, експлозије, саобраћајне незгоде или какве друге опасности за живот или тело људи или за имовину већег обима, казниће се затвором од три месеца до три године.

Тешка дела против опште сигурности

Члан 194.

(1) Ако је услед дела из чл. 187, ст. 1. до 3, 188. став 1, 189. ст. 1. и 2. и 190. став 1, овог закона наступила тешка телесна повреда неког лица или имовинска штета великих размера, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(2) Ако је услед дела из чл. 187. ст. 1. до 3, 188. став 1, 189. ст. 1. и 2. и 190. став 1. овог закона наступила смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(3) Ако је услед дела из чл. 187. став 4, 188. став 2, 189. став 3, 190. став 2. овог закона наступила тешка телесна повреда неког лица или имовинска штета великих размера, учинилац ће се казнити затвором до пет година.

(4) Ако је услед дела из чл. 187. став 4, 188. став 2, 189. став 3. и 190. став 2. овог закона наступила смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
чл. 31. Закона - РС, 16/90-468.
 

Глава осамнаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Угрожавање јавног саобраћаја

Члан 195.

(1) Учесник у саобраћају на путевима који се не придржава саобраћајних прописа и тиме тако угрози јавни саобраћај да доведе у опасност живот или тело људи или имовину већег обима, па услед тога код другог наступи лака телесна повреда или имовинска штета преко сто двадесет хиљада динара, казниће се затвором до три године.

(2) Ко угрожавањем железничког, бродског, трамвајског, тролејбуског, аутобуског саобраћаја или саобраћаја жичаром, доведе у опасност живот или тело људи или имовину већег обима, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до једне године.
+ Види:
чл. 13. Закона - 24/84-1233.
чл. 13. Закона - 51/87-2421.
чл. 35. Закона - 42/89-1401.
чл. 13. Закона - 21/90-888.
чл. 17. Закона - 49/92-1664.
чл. 16. Закона - 23/93-817.
чл. 16. Закона - 67/93-3110.
чл. 107. Закона - 47/94-1465.
чл. 16. Закона - 44/98-1062.
чл. 52. Закона - 10/2002-1.

+ Судска пракса

Члан 196.

- брисан -


+ Види:
чл. 108. Закона - 47/94-1465.

Угрожавање саобраћаја опасном радњом или средством

Члан 197.

(1) Ко уништењем, уклањањем или тежим оштећењем саобраћајних уређаја, средстава, знакова или уређаја за сигнализацију који служе безбедности саобраћаја, или давањем погрешних знакова или сигнала постављањем препрека на саобраћајницама или на други начин тако угрози јавни саобраћај да тиме доведе у опасност живот или тело људи или имовину већег обима, казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до једне године.

Непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној несрећи


+ Види:
чл. 109. Закона - 47/94-1465.

Члан 198.

(1) Возач моторног возила или другог превозног средства који остави без помоћи лице које је тим превозним средством повређено или чију је повреду тим средством проузроковао,

казниће се затвором до једне године.

(2) Ако је због непружања помоћи наступила тешка телесна повреда повређеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.

(3) Ако је због непружања помоћи наступила смрт повређеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
чл. 109. Закона - 47/94-1465.

Несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем

Члан 199.

(1) Одговорно лице коме је поверен надзор над стањем и одржавањем саобраћајница и објеката на њима, превозним средствима или јавним саобраћајем или над испуњавањем прописаних услова рада возача, или коме је поверено руковођење вожњом, које несавесним вршењем своје дужности изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се одговорно лице које изда налог за вожњу или допусти вожњу, и ако зна да возач због умора, утицаја алкохола или других разлога није у стању да безбедно управља возилом или да возило није исправно и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до три године.

Непрописна предаја саобраћају експлозивног или запаљивог материјала

Члан 200.

Ко противно прописима о саобраћају експлозивног или лако запаљивог материјала донесеним у републици преда на превоз јавним саобраћајним средствима експлозивни или лако запаљиви материјал или такав материјал сам преноси користећи се јавним саобраћајним средствима, казниће се затвором до једне године.
+ Види:
чл. 110. Закона - 47/94-1465.

Тешка дела против безбедности јавног саобраћаја

Члан 201.

(1) Ако је услед дела из чл. 195. ст. 1. и 2, 197. став 1. и 199. ст. 1. и 2. овог закона наступила тешка телесна повреда неког лица или имовинска штета великих размера, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(2) Ако је услед дела из чл. 195. ст. 1. и 2, 197. став 1. и 199. ст. 1. и 2. овог закона наступила смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(3) Ако је услед дела из чл. 195. став 3, 197. став 2. и 199. став 3. овог закона наступила тешка телесна повреда неког лица или имовинска штета великих размера, учинилац ће се казнити затвором до пет година.

(4) Ако је услед дела из чл. 195. став 3, 197. став 2. и 199. став 3. овог закона наступила смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
чл. 32. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 111. Закона - 47/94-1465.
 

Глава деветнаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВОСУЂА

Непријављивање припремања кривичног дела

Члан 202.

(1) Ко зна да се припрема извршење кривичног дела за које се по закону може изрећи пет година затвора или тежа казна, па у времену када је још било могућно спречити његово извршење то не пријави, а дело буде покушано или извршено, казниће се затвором до једне године.

(2) Ако није пријављено припремање кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора од четрдесет година, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) За дело из става 1. овог члана неће се казнити лице коме је учинилац брачни друг, лице са којим учинилац живи у трајној ванбрачној заједници, сродник по крви у правој линији, брат или сестра, усвојилац или усвојеник. Ако се неко од лица наведених у овом ставу не кажњава за непријављивање кривичног дела из става 1. овог члана, неће се казнити за непријављивање ни његов брачни друг односно лице са којим живи у трајној ванбрачној заједници.
+ Види:
чл. 53. Закона - 10/2002-1.

Непријављивање кривичног дела или учиниоца

Члан 203.

(1) Ко зна учиниоца кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора од четрдесет година, или ко само зна да је такво дело извршено, па то не пријави, иако од такве пријаве зависи благовремено откривање учиниоца или дела, казниће се затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се службено или одговорно лице које свесно пропусти да пријави кривично дело за које је сазнало у вршењу своје дужности, ако се за то дело по закону може изрећи казна пет година затвора или тежа казна, а за дело се гони по службеној дужности.

(3) За дело из ст. 1. и 2. овог члана неће се казнити лице коме је учинилац брачни друг, лице са којим учинилац живи у трајној ванбрачној заједници, сродник по крви у правој линији, брат или сестра, усвојилац или усвојеник, или које је бранилац, лекар или верски исповедник учиниоца. Ако се неко од лица наведених у овом ставу, осим браниоца, лекара или верског исповедника учиниоца, не кажњава за непријављивање кривичног дела или учиниоца из става 1. овог члана, неће се казнити за непријављивање ни његов брачни друг односно лице са којим живи у трајној ванбрачној заједници.
+ Види:
чл. 54. Закона - 10/2002-1.

Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела

Члан 204.

(1) Ко крије учиниоца кривичног дела или му прикривањем оруђа, трагова или на други начин помаже да не буде откривен, или ко крије осуђено лице или предузима друге радње којима се иде за тим да се не изврши изречена казна, мере безбедности или да се не примене васпитне мере упућивања у васпитну установу или васпитно-поправни дом, казниће се затвором до једне године.

(2) Ко пружи помоћ учиниоцу кривичног дела за које је прописана казна затвора преко пет година, казниће се затвором од три месеца до три године.

(3) Ко пружи помоћ учиниоцу кривичног дела за које је прописана казна затвора од четрдесет година, казниће се затвором од једне до десет година.

(4) Казна за дело из става 1. овог члана не може бити тежа ни по врсти ни по висини од казне прописане за кривично дело које је извршило лице коме је пружена помоћ.

(5) Неће се казнити за дело из ст. 1. до 3. овог члана лице коме је учинилац брачни друг, лице са којим учинилац живи у трајној ванбрачној заједници, сродник по крви у правој линији, брат или сестра, усвојилац или усвојеник. Ако се неко од лица наведених у овом ставу не кажњава за дело из ст. 1. до 3. овог члана, неће се казнити за пружање помоћи учиниоцу кривичног дела из ст. 1. до 3. овог члана, неће се казнити за пружање помоћи учиниоцу кривичног дела из ст. 1. до 3. овог члана ни његов брачни друг односно лице са којим живи у трајној ванбрачној заједници.
+ Види:
чл. 112. Закона - 47/94-1465.
чл. 55. Закона - 10/2002-1.

Лажно пријављивање

Члан 205.

(1) Ко пријави неко одређено лице да је учинило кривично дело за које се гони по службеној дужности, а зна да то лице није учинилац, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко подметањем трагова кривичног дела или на други начин изазове покретање кривичног поступка због кривичног дела за које се гони по службеној дужности против лица за које зна да није учинилац.

(3) Ко сам себе пријави да је учинио кривично дело за које се гони по службеној дужности, иако зна да га није учинио, казниће се новчаном казном или затвором до три месеца.

(4) Казном из става 3. овог члана казниће се ко пријави да је учињено кривично дело за које се гони по службеној дужности, иако зна да то дело није учињено.
+ Види:
чл. 113. Закона - 47/94-1465.

Давање лажног исказа

Члан 206.

(1) Сведок, вештак, преводилац или тумач који пред судом или у прекршајном, дисциплинском или управном поступку да лажан исказ, казниће се затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се странка која приликом извођења доказа саслушањем странака у парничном, ванпарничном, извршном или управном поступку да лажан исказ, а на овом исказу је заснована одлука донесена у том поступку.

(3) Ако је лажни исказ дат у кривичном поступку, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.

(4) Ако су услед дела из става 3. овог члана наступиле особито тешке последице за окривљеног, учинилац ће се казнити затвором најмање једну годину.

(5) Ако учинилац добровољно опозове свој лажни исказ пре него што се донесе коначна одлука, казниће се новчаном казном или затвором до три месеца, а може се и ослободити од казне.
+ Види:
чл. 114. Закона - 47/94-1465.
 

Спречавање доказивања

Члан 207.

(1) Ко у намери да спречи или отежа доказивање сакрије, уништи, оштети или делимично или потпуно учини неупотребљивом туђу исправу, казниће се затвором до једне године.

(2) Истом казном казниће се ко у намери из става 1. овог члана уклони, уништи, поквари, помери или премести какав гранични камен, земљомерски знак или уопште какав знак о својини на непокретности или о праву на употребу воде, или ко у истој намери овакав знак лажно постави.
+ Види:
чл. 115. Закона - 47/94-1465.

Повреда тајности поступка

Члан 208.

(1) Ко неовлашћено открије оно што је сазнао присуствујући извођењу неке радње у поступку или из списа у кривичном поступку, или у другом поступку пред судом, или у управном или прекршајном поступку, а што се по закону не може објавити или је одлуком суда или надлежног органа оглашено као тајна, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко без дозволе суда објави ток кривичног поступка који се води против малолетника, његово име или одлуку која је у том поступку донесена.

Побуна лица лишених слободе

Члан 209.

(1) Лица која су на основу закона лишена слободе, која се скупе у намери да се насилно ослободе, или да заједнички нападну лица чијем су надзору поверена, или да их силом или претњом да ће непосредно употребити силу принуде да учине или пропусте нешто што је противно њиховој дужности, казниће се затвором до три године.

(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који употреби силу или претњу, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Бекство лица лишеног слободе

Члан 210.

Лице лишено слободе на основу закона које употребом силе против неког лица или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело побегне, казниће се затвором од три месеца до пет година.

Омогућавање бекства лицу лишеном слободе

Члан 211.

(1) Ко силом, претњом, обманом или на други начин омогући бекство лицу које се налази на издржавању казне затвора или малолетничког затвора, или другом лицу које је на основу закона лишено слободе, или лицу које се налази у васпитно-поправном дому, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учине више лица удружено, казниће се затвором од једне до осам година.

Противзаконито омогућавање вршења одређених послова

Члан 212.

Ко омогући неком лицу вршење одређених послова иако зна да је у погледу тих послова том лицу правоснажно изречена мера безбедности забране вршења позива, делатности или дужности, или заштитна мера забране вршења одређених дужности, или да је забрана вршења одређених послова наступила као правна последица осуде, казниће се затвором од три месеца до три године.

Глава двадесета

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНОГ РЕДА И ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА

Спречавање службеног лица у вршењу службене дужности

Члан 213.

(1) Ко силом или претњом да ће непосредно употребити силу спречи службено лице у вршењу службене радње коју је предузело у оквиру својих овлашћења, или га на исти начин принуди на вршење службене радње, казниће се затвором до три године.

(2) Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана учинилац увреди или злостави службено лице, или му нанесе лаку телесну повреду, или прети употребом оружја, казниће се затвором од три месеца до три године.

(3) - престао да важи -

(4) За покушај дела из ст. 1. и 2. овог члана казниће се.

(5) Ако је учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана био изазван незаконитим или грубим поступањем службеног лица, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци, а може се и ослободити од казне.
+ Види:
чл. 25. Закона - 51/92-1789.

Напад на службено лице у вршењу послова безбедности

Члан 214.

- престао да важи -


+ Види:
чл. 36. Закона - 42/89-1401.
чл. 25. Закона - 51/92-1789.

Учествовање у скупини која спречи службено лице у вршењу службене радње

Члан 215.

(1) Ко учествује у скупини људи која заједничким деловањем спречи или покуша да спречи службено лице у вршењу службене радње, или га на исти начин принуди или покуша да принуди на вршење службене радње, казниће се за само учествовање затвором до три године.

(2) Коловођа скупине која изврши дело из става 1. овог члана, казниће се затвором од једне до пет година.
+ Види:
чл. 116. Закона - 47/94-1465.

Позивање на отпор

Члан 216.

Ко друге позива на отпор или на непоштовање законитих одлука или мера државних органа или на непослушност према службеном лицу у вршењу службене радње, па се услед тога не спроведу законите одлуке или мере државних органа, казниће се затвором од три месеца до три године.
+ Види:
чл. 117. Закона - 47/94-1465.
чл. 56. Закона - 10/2002-1.

Непоступање по наредби за удаљавање

Члан 217.

- брисан -


+ Види:
чл. 57. Закона - 10/2002-1.

Ширење лажних вести

Члан 218.

(1) Ко износи или проноси гласине за које зна да су лажне, са циљем да се тиме изазове теже нарушавање јавног реда и мира, па такво нарушавање и наступи, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено путем штампе, радија, телевизије или других средстава јавног обавештавања или сличних средстава или на јавном скупу, учинилац ће се казнити затвором до три године.
+ Види:
чл. 33. Закона - РС, 16/90-468.
Одлуку УС РС IУ број 58/91 - 75/91-3188.
чл. 118. Закона - 47/94-1465.
чл. 58. Закона - 10/2002-1.

Неовлашћено поседовање и коришћење радио станице

Члан 219.

- брисан -


+ Види:
тач. 3. Исправке - 28/77-1566.
чл. 34. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 59. Закона - 10/2002-1.

Насилничко понашање

Члан 220.

(1) Ко грубим вређањем или злостављањем другога, вршењем насиља према другом, изазивањем туче, или дрским или безобзирним понашањем угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред, а његов ранији живот указује на склоност за оваквим понашањем, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено у групи, или је при извршењу дела неком лицу нанесена лака телесна повреда, или је дошло до тешког понижавања грађана, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

Неучествовање у отклањању опште опасности

Члан 221.

Ко противно наређењу надлежног органа или организације без оправданог разлога одбије да учествује у отклањању опасности од пожара, поплаве или сличне опште опасности, казниће се новчаном казном или затвором до три месеца.

Скидање или повреда службеног печата или знака

Члан 222.

(1) Ко скине или повреди службени печат или знак који је овлашћено службено лице ставило ради осигурања предмета или просторије, или ко без скидања или повреде печата или знака уђе у такву просторију или отвори осигурани предмет, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) За покушај ће се казнити.

Одузимање или уништење службеног печата или службених списа

Члан 223.

(1) Ко противправно одузме, сакрије, уништи, оштети или на други начин учини неупотребљивим службени печат, књигу, спис или исправу која припада државном органу, предузећу, установи или другој организацији или заједници која врши јавна овлашћења, или се код њих налази, казниће се затвором до три године.

(2) За покушај ће се казнити.
+ Види:
чл. 119. Закона - 47/94-1465.

Лажно представљање

Члан 224.

Ко се у намери да себи или другом прибави какву корист или другом нанесе штету лажно представља као службено или војно лице или неовлашћено носи какве знаке службеног или војног лица, па тако изврши какву радњу коју је овлашћено да изврши само службено или војно лице, казниће се затвором до једне године.
+ Види:
чл. 60. Закона - 10/2002-1.

Самовлашће

Члан 225.

(1) Ко самовласно прибавља неко своје право или право за које сматра да му припада, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ако је дело учињено на штету грађана, гоњење се предузима по приватној тужби.
 

Договор за извршење кривичног дела

Члан 226.

Ко се са другим договори да изврши одређено кривично дело предвиђено републичким законом за које се може изрећи пет година затвора или тежа казна, казниће се затвором до једне године.
+ Види:
чл. 120. Закона - 47/94-1465.

+ Судска пракса

Злочиначко удруживање

Члан 227.

Ко организује групу или банду која има за циљ вршење кривичних дела предвиђених републичким законом за која се може изрећи казна затвора од пет година или тежа казна, казниће се затвором од три месеца до пет година.

Припадник групе или банде из става 1. овог члана казниће се затвором до једне године.

Припадник групе или банде који открије групу, односно банду пре него што је у њеном саставу или за њу учинио кривично дело, може се ослободити од казне.
+ Види:
чл. 37. Закона - 42/89-1401.
чл. 121. Закона - 47/94-1465.

Израђивање и набављање оружја и средстава намењених за извршење кривичних дела

Члан 228.

(1) Ко оружје, распрскавајуће материје, или средства потребна за њихово прављење, као и отрове за које зна да су намењени за извршење кривичног дела, израђује, набавља или другом омогућава да до њих дође, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко направи или другом уступи лажни кључ, отпирач или неко друго средство за проваљивање, иако зна да је намењено за извршење кривичног дела, казниће се затвором до једне године.
+ Види:
чл. 122. Закона - 47/94-1465.

Недозвољено држање оружја или распрскавајућих материја

Члан 229.

- престао да важи -


+ Види:
чл. 44. Закона - 9/92-341.

Учествовање у скупини која изврши насиље

Члан 230.

(1) Ко учествује у скупини људи која заједничким деловањем лиши живота неко лице, или му нанесе тешку телесну повреду, изврши паљевину, оштети имовину у већем обиму или учини друга тешка насиља, или која покуша да изврши оваква дела, казниће се за само учествовање затвором од три месеца до пет година.

(2) Коловођа скупине која изврши дело из става 1. овог члана, казниће се затвором од једне до десет година.

Неспречавање нереда на спортском такмичењу или другом јавном скупу


+ Види:
чл. 61. Закона - 10/2002-1.

Члан 230а.

(1) Службено или одговорно лице које при организовању спортског такмичења или другог јавног скупа не предузме мере обезбеђења како би се онемогућио или спречио неред, па услед тога буду угрожени живот или тело већег броја људи или имовина већег обима, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана дошло до нереда у коме је неко лице телесно повређено или је оштећена имовина већег обима, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 61. Закона - 10/2002-1.

Злоупотреба знака за помоћ или за опасност

Члан 231.

Ко злоупотреби знак за помоћ или знак за опасност или неосновано позива за помоћ у намери да изазове излазак државних органа, противпожарне или друге надлежне организације, или доведе до заустављања саобраћаја, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

Коцкање

Члан 232.

- брисан -


+ Види:
чл. 62. Закона - 10/2002-1.

Фалсификовање исправе

Члан 233.

(1) Ко направи лажну исправу или преиначи праву исправу у намери да се таква исправа употреби као права, или ко лажну или преиначену исправу употреби као праву или је набави ради употребе, казниће се затвором до три године.

(2) За покушај ће се казнити.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено у погледу јавне исправе, тестамента, менице, чека, јавне или службене књиге или друге књиге која се мора водити на основу закона, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.
+ Види:
чл. 38. Закона - 42/89-1401.

Посебни случајеви фалсификовања исправа

Члан 234.

Сматраће се да чини дело фалсификовања исправа и казниће се по члану 233. овог закона:

1) ко какву хартију, бланкет или какав други предмет на коме је неко лице ставило свој потпис неовлашћено попуни каквом изјавом која има вредност за правне односе;

2) ко другог обмане о садржају какве исправе и овај стави свој потпис на ту исправу, држећи да се потписује под какву другу исправу или под какав други садржај;

3) ко исправу изда у име каквог лица без његовог овлашћења или у име лица које не постоји;

4) ко као издавалац исправе уз свој потпис стави да има какав положај или чин или звање иако нема такав положај, чин или звање, а овај има битни утицај за доказну снагу исправе;

5) ко исправу начини на тај начин што неовлашћено употреби прави печат или знак.

Навођење на оверавање неистинитог садржаја

Члан 235.

(1) Ко довођењем у заблуду надлежног органа учини да овај у јавној исправи, записнику или књизи овери штогод неистинито што има да служи као доказ у правном саобраћају, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко овакву исправу, записник или књигу употреби иако зна да су неистинити.

Издавање и употреба неистинитог лекарског или ветеринарског уверења

Члан 236.

(1) Лекар или ветеринар који изда неистинито лекарско односно ветеринарско уверење, иако зна да је оно неистинито, казниће се затвором до једне године.

(2) Ко употреби неистинито лекарско односно ветеринарско уверење иако зна да је неистинито, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

Надриписарство

Члан 237.

Ко се неовлашћено и за награду бави пружањем правне помоћи, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Злоупотреба вере и цркве у политичке сврхе

Члан 238.

- брисан -


+ Види:
чл. 63. Закона - 10/2002-1.

Противзаконито вршење обреда венчања

Члан 239.

- брисан -


+ Види:
чл. 123. Закона - 47/94-1465.

Ометање верских обреда

Члан 240.

Ко омета или спречи вршење верских обреда, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Неовлашћено извођење археолошких радова

Члан 240а.

Ко неовлашћено врши археолошка ископавања или истраживања археолошких налазишта,

казниће се затвором до три године.
+ Види:
чл. 124. Закона - 47/94-1465.

Повреда гроба

Члан 241.

(1) Ко неовлашћено прекопа, разруши, оштети или грубо повреди гроб или друго место у коме се умрли сахрањује, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко неовлашћено уништи, оштети или уклони или грубо повреди споменик или друго спомен обележје умрлом лицу.
+ Види:
чл. 125. Закона - 47/94-1465.

Глава двадесет прва

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ

Злоупотреба службеног положаја

Члан 242.

(1) Службено лице које искоришћавањем свог службеног положаја или овлашћења, прекорачењем границе свог службеног овлашћења или невршењем своје службене дужности прибави себи или другом какву корист, другом нанесе какву штету или теже повреди права другог, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко триста хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко осамсто педесет хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(4) Одговорно лице у предузећу, установи или другој организацији које учини дело из ст. 1. и 3. овог члана, казниће се казном прописаном за то дело.
+ Види:
чл. 14. Закона - 24/84-1233.
чл. 14. Закона - 51/87-2421.
чл. 39. Закона - 42/89-1401.
чл. 14. Закона - 21/90-888.
чл. 35. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 18. Закона - 49/92-1664.
чл. 17. Закона - 23/93-817.
чл. 17. Закона - 67/93-3110.
чл. 126. Закона - 47/94-1465.
чл. 17. Закона - 44/98-1062.
чл. 64. Закона - 10/2002-1.

Кршење закона од стране судије

Члан 243.

(1) Судија или судија поротник који у судском поступку у намери да другом прибави какву корист или да му нанесе какву штету, донесе незаконит акт или на други начин прекрши закон, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) - брисан -
+ Види:
чл. 36. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 127. Закона - 47/94-1465.

Противзаконито ослобођење лица лишеног слободе

Члан 244.

Службено лице које противзаконито ослободи лице лишено слободе које му је поверено на чување, или му помогне да побегне, или му омогућава недозвољену везу или преписку ради припремања бекства, казниће се затвором од три месеца до пет година.

Непредузимање мера за спречавање сексуалне злоупотребе

лица лишених слободе


+ Види:
чл. 65. Закона - 10/2002-1.

Члан 244а.

Службено лице које не предузме неопходне мере или радње да онемогући или спречи сексуалну злоупотребу лица лишених слободе, казниће се затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 65. Закона - 10/2002-1.

Несавестан рад у служби

Члан 245.

(1) Службено лице које кршењем закона или других прописа или општих аката, пропуштањем дужности надзора или на други начин очигледно несавесно поступа у вршењу службе, иако је било свесно или је било дужно и могло бити свесно да услед тога може наступити тежа повреда права другог или имовинска штета, па таква повреда, односно штета у износу који прелази шездесет хиљада динара и наступи, казниће се затвором до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до тешке повреде права другог или је наступила имовинска штета која прелази шесто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Одговорно лице у установи или другој организацији осим оних које се баве привредном делатношћу које чини дело из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се казном прописаном за то дело.
+ Види:
чл. 15. Закона - 24/84-1233.
чл. 15. Закона - 51/87-2421.
чл. 40. Закона - 42/89-1401.
чл. 15. Закона - 21/90-888.
чл. 19. Закона - 49/92-1664.
чл. 18. Закона - 23/93-817.
чл. 18. Закона - 67/93-3110.
чл. 128. Закона - 47/94-1465.
чл. 18. Закона - 44/98-1062.
чл. 66. Закона - 10/2002-1.

Противзаконита наплата и исплата

Члан 246.

(1) Службено лице које од неког наплати нешто што овај није дужан да плати или наплати више него што је дужан да плати, или које при исплати или предаји каквих ствари мање исплати, односно преда, казниће се затвором до три године.

(2) - брисан -
+ Види:
чл. 37. Закона - РС, 16/90-468.

Превара у служби

Члан 247.

(1) Службено лице које у вршењу службе у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист подношењем лажних обрачуна или на други начин доведе у заблуду овлашћено лице да изврши незакониту исплату, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист чија вредност прелази триста хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко осамсто педесет хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(4) Одговорно лице у предузећу, установи или другој организацији које учини дело из ст. 1, 2. и 3. овог члана, казниће се казном прописаном за то дело.
+ Види:
чл. 16. Закона - 24/84-1233.
чл. 16. Закона - 51/87-2421.
чл. 41. Закона - 42/89-1401.
чл. 16. Закона - 21/90-888.
чл. 38. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 20. Закона - 49/92-1664.
чл. 19. Закона - 23/93-817.
чл. 19. Закона - 67/93-3110.
чл. 129. Закона - 47/94-1465.
чл. 19. Закона - 44/98-1062.
чл. 67. Закона - 10/2002-1.

Фалсификовање службене исправе

Члан 248.

(1) Службено лице које у службену исправу, књигу или спис унесе неистините податке или не унесе какав важан податак, или својим потписом, односно службеним печатом овери службену исправу, књигу или спис са неистинитом садржином, или које својим потписом, односно службеним печатом омогући прављење службене исправе, књиге или списа са неистинитом садржином, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се службено лице које неистиниту службену исправу, књигу или спис употреби у служби као да су истинити, или које службену исправу, књигу или спис уништи, прикрије, у већој мери оштети или на други начин учини неупотребљивом.

(3) Одговорно лице у предузећу, установи или другој организацији које учини дело из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се казном прописаном за то дело.
+ Види:
чл. 130. Закона - 47/94-1465.

Одавање службене тајне

Члан 249.

(1) Службено лице које неовлашћено другом саопшти, преда или на други начин учини доступним податке који представљају службену тајну, или које прибавља такве податке у намери да их преда непозваном лицу, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из користољубља или у погледу нарочито поверљивих података или ради објављивања или коришћења података у иностранству, учинилац ће се казнити затвором најмање једну годину.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) Службеном тајном сматрају се подаци или документи који су законом, другим прописом или одлуком надлежног органа донесеним на основу закона, проглашени службеном тајном и чије је одавање имало или је могло да има штетне последице за службу.

(5) Одредбе ст. 1. до 4. овог члана примениће се и према лицу које је одало службену тајну пошто му је престало својство службеног лица.
+ Види:
чл. 39. Закона - РС, 16/90-468.

+ Судска пракса

Противправно присвајање ствари приликом вршења претреса или спровођења извршења

Члан 250.

Службено лице које приликом претресања стана, просторија или лица, или приликом спровођења извршења у извршном поступку одузме покретну ствар у намери да њеним присвајањем прибави себи или другом противправну имовинску корист, казниће се затвором од једне до десет година.
+ Види:
чл. 131. Закона - 47/94-1465.

Проневера

Члан 251.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист присвоји новац, хартије од вредности или друге покретне ствари које су му поверене у служби или уопште на раду у државном органу, предузећу, установи или другој организацији, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист која прелази триста хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко осамсто педесет хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 17. Закона - 24/84-1233.
чл. 17. Закона - 51/87-2421.
чл. 42. Закона - 42/89-1401.
чл. 17. Закона - 21/90-888.
чл. 40. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 21. Закона - 49/92-1664.
чл. 20. Закона - 23/93-817.
чл. 20. Закона - 67/93-3110.
чл. 132. Закона - 47/94-1465.
чл. 20. Закона - 44/98-1062.
чл. 68. Закона - 10/2002-1.

Послуга

Члан 252.

Ко се неовлашћено послужи новцем, хартијом од вредности или другим покретним стварима које су му поверене у служби, или уопште на раду у државном органу, предузећу, установи или другој организацији или ове ствари другом неовлашћено да на послугу, казниће се затвором од три месеца до пет година.
+ Види:
чл. 133. Закона - 47/94-1465.

Противзаконито посредовање

Члан 253.

(1) Ко прими награду или какву другу корист да, коришћењем свог службеног или друштвеног положаја или утицаја, посредује да се изврши или не изврши нека службена радња, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ко користећи свој службени или друштвени положај и утицај посредује да се изврши службена радња која се не би смела извршити, или да се не изврши службена радња која би се морала извршити, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је за посредовање из става 2. овог члана примљена награда или каква друга корист, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(4) Награда или имовинска корист, одузеће се.
+ Види:
чл. 43. Закона - 42/89-1401.

Примање мита

Члан 254.

(1) Службено лице које захтева или прими поклон или какву другу корист, или које прими обећање поклона или какве користи, да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу коју не би смело извршити, или да не изврши службену радњу коју би морало извршити, казниће се затвором најмање једну годину.

(2) Службено лице које захтева или прими поклон или какву корист или које прими обећање поклона или какве користи да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу коју би морало извршити, или да не изврши службену радњу коју не би смело извршити, казниће се затвором од једне до осам година.

(3) Службено лице које после извршења, односно неизвршења службене радње, наведене у ст. 1. до 3. овог члана а у вези с њом, захтева или прими поклон или какву другу корист, казниће се затвором од три месеца до три године.

(4) Одговорно лице у предузећу, установи или другој организацији које учини дело из ст. 1. до 4. овог члана, казниће се казном прописаном за то дело.

(5) Примљени поклон или имовинска корист одузеће се.
+ Види:
чл. 41. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 134. Закона - 47/94-1465.
чл. 69. Закона - 10/2002-1.

Давање мита

Члан 255.

(1) Ко службеном лицу учини или обећа поклон или какву другу корист да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу коју не би смело извршити или да не изврши службену радњу коју би морало извршити, или ко посредује при оваквом подмићивању службеног лица, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко службеном лицу учини и обећа поклон или какву другу корист да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу коју би морало извршити или да не изврши службену радњу коју не би смело извршити, или ко посредује при оваквом подмићивању службеног лица, казниће се затвором до три године.

(3) Учинилац дела из ст. 1. и 2. овог члана који је дао мито на захтев службеног лица и пријавио дело пре његовог откривања или сазнања да је дело откривено, може се ослободити од казне.

(4) Одредбе ст. 1. до 3. овог члана примењују се и када је мито дато или обећано одговорном лицу у предузећу, установи или другој организацији или службеном лицу у савезном органу или службеном лицу у органу Федерације.

(5) Дати поклон или имовинска корист одузеће се а у случају из става 3. овог члана може се вратити лицу које је дало мито.
+ Види:
чл. 135. Закона - 47/94-1465.

Глава двадесет прва А

КРИВИЧНА ДЕЛА КОРУПЦИЈЕ

Корупција у органима управе

Члан 255а.

(1) Службено лице које у вршењу послова управе искористи свој службени положај или прекорачи своје службено овлашћење или не врши своје службене дужности и на тај начин прибави какву корист за себе или другога, казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко шестсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 70. Закона - 10/2002-1.
Исправку - 11/2002-55.

Ненаменско располагање средствима из буџета

Члан 255б.

(1) Службено лице које искористи свој службени положај или прекорачи своје службено овлашћење или не врши своје службене дужности у поступку располагања средствима из буџета или другим средствима у државној својини и на тај начин прибави какву корист за себе или другога, казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко шестсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 70. Закона - 10/2002-1.
Исправку - 11/2002-55.

Корупција у јавним набавкама

Члан 255в.

(1) Службено или одговорно лице које искористи свој положај или прекорачи своје овлашћење или не врши своје дужности у поступку јавне набавке или у поступку за избор извођача радова или даваоца услуга и на тај начин прибави какву корист за себе или другога, казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко шестсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 70. Закона - 10/2002-1.
Исправку - 11/2002-55.

Корупција у поступку приватизације

Члан 255г.

(1) Службено лице које искористи свој службени положај или прекорачи своје службено овлашћење или не врши службене дужности у поступку промене власништва друштвеног или државног капитала и на тај начин прибави какву корист за себе или другога, казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко шестсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 70. Закона - 10/2002-1.
Исправку - 11/2002-55.

Корупција у правосуђу

Члан 255д.

(1) Судија, судија поротник, јавни тужилац или заменик јавног тужиоца који у вези са доношењем судске одлуке или другим поступањем у вршењу његове дужности прибави какву корист за себе или другога, казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко шестсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 70. Закона - 10/2002-1.
Исправку - 11/2002-55.

Злоупотреба функције браниоца или пуномоћника

Члан 255ђ.

(1) Бранилац или пуномоћник који у намери да утиче на исход поступка пред судом или другим државним органом обећа или прибави какву корист вештаку, сведоку или другом лицу да би оно утицало на исход поступка, казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ако бранилац или пуномоћник извршењем дела из става 1. овог члана прибаве имовинску корист у износу преко двеста хиљада динара, казниће се затвором од једне до десет година.

(3) Ако бранилац или пуномоћник извршењем дела из става 1. овог члана прибаве имовинску корист у износу преко шесто хиљада динара, казниће се затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 70. Закона - 10/2002-1.
Исправку - 11/2002-55.

Корупција у здравству

члан 255e.

(1) Здравствени радник у установи здравствене заштите чији је оснивач Република Србија који услови пружање здравствене услуге или искористи свој положај у установи да би пружио приватне здравствене услуге и на тај начин прибави какву корист за себе или другога, казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко шестсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(4) Казнама прописаним у ст. 1, 2. и 3. овог члана казниће се и здравствени радник у установи здравствене заштите чији је оснивач Република Србија који у вези са пружањем здравствене услуге прибави какву корист за себе или другога.
+ Види:
чл. 70. Закона - 10/2002-1.
Исправку - 11/2002-55.

Корупција у просвети

Члан 255ж.

(1) Наставник или друго лице у образовној установи које при оцењивању успеха ученика или студената злоупотреби свој положај и на тај начин прибави какву корист за себе или другога, казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и друго лице у образовној установи које утиче на наставника или друго лице при оцењивању ученика или студената и тиме прибави какву корист за себе или другога.

(3) Ако је извршењем дела из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(4) Ако је извршењем дела из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко шестсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 70. Закона - 10/2002-1.
Исправку - 11/2002-55.

Уговарање исхода такмичења

Члан 255з.

(1) Ко уговори исход спортског или другог такмичења и на тај начин прибави какву корист за себе или другога, казниће се затвором до три године.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко шестсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.
+ Види:
чл. 70. Закона - 10/2002-1.
Исправку - 11/2002-55.

Члан 256.

- брисан -


+ Види:
чл. 42. Закона - РС, 16/90-468.

 

Глава двадесет друга

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 257.

(1) Правне последице осуде које се на основу закона Републике Србије односе на престанак или губитак одређених права (члан 89. став 1. Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике Југославије) и које су наступиле услед осуде за одређена кривична дела или на одређене казне пре ступања на снагу овог закона остају и даље у важности.

(2) Правне последице осуде које се на основу закона Републике Србије састоје у забрани стицања одређених права (члан 89. став 2. Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике Југославије) и које су наступиле услед осуде за одређена кривична дела или на одређене казне пре ступања на снагу овог закона, остају и даље у важности са изузетком из става 3. овог члана.

(3) Даном ступања на снагу овог закона престају правне последице осуде које се састоје у забрани стицања одређених права а које су на основу закона Републике Србије наступиле пре ступања на снагу овог закона уз осуде којима је изречена новчана казна као главна казна или условна осуда или судска опомена или је извршилац оглашен кривим а ослобођен од казне.

(4) Према малолетницима који се у време ступања на снагу овог закона налазе на извршењу васпитне мере упућивања у васпитно-поправни дом суд може применити условни отпуст у смислу одредаба овог закона.

(5) Одредба члана 264а. Кривичног законика ("Службени лист ФНРЈ", бр. 31/59, 37/62 и "Службени лист СФРЈ" бр. 15/65, 15/67, 20/69 и 11/73) остаје на снази до доношења и ступања на снагу новог републичког закона о заштити културних добара.

(6) Одредбе о заштитном надзору уз условну осуду примењиваће се од дана када то посебним законом буде одређено, а најкасније од 1. јануара 1980. године.
+ Види:
чл. 1. Закона - 49/92-1664.

Члан 258.

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије", а примењиваће се од 1. јула 1977. године.

Злоупотреба овлашћења у привреди

Члан 139.

(1) Одговорно лице у предузећу или другој организацији која врши привредну делатност које, у намери прибављања противправне имовинске користи за организацију у којој је запослено, за другу организацију или територијалну јединицу:

1) ствара или држи недозвољене новчане, робне или друге вредносне фондове у земљи или иностранству;

2) састављањем исправе неистините садржине, лажним билансима, проценама или инвентарисањем односно лажним приказивањем или прикривањем чињеница, неистинито приказује стање и кретање средстава и резултате пословања, па на тај начин доведе у заблуду органе управљања у предузећу или другој организацији приликом доношења одлука о пословима управљања или предузеће или другу организацију стави у повољнији положај приликом добијања средстава или других погодности које им се не би признале према постојећим прописима;

3) у вези са извршењем пореских обавеза или у вези са плаћањем других дажбина ускрати средства која представљају јавни приход;

4) средства са којима располаже користи противно њиховој намени;

5) на други начин грубо повреди овлашћења у погледу управљања, располагања и коришћења имовином, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана настала штета великих размера, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.
+ Види:
чл. 14. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 77. Закона - 47/94-1465.

Неосновано добијање и коришћење кредита, или друге погодности


Види:
чл. 78. Закона - 47/94-1465.

Члан 139а.

(1) Ко лажним прикривањем чињеница добије кредит, субвенцију или какву другу погодност иако за то не испуњава прописане услове, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко добијени кредит, субвенцију или какву другу погодност искористи за другу намену од оне за коју му је кредит, субвенција или каква друга погодност одобрена, казниће се затвором до три године.
+ Види:
чл. 78. Закона - 47/94-1465.

Нарушавање пословног угледа и кредитне способности

Члан 139б.

(1) Ко у намери нарушавања пословног угледа или кредитне способности другога изнесе о њему неистините податке или неистинито приказује његово пословање, казниће се затвором до једне године.

(2) Ако су услед извршења дела из става 1. наступиле тешке последице, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(3) Гоњење за дела из ст. 1. и 2. овог члана предузима се по приватној тужби.
+ Види:
чл. 78. Закона - 47/94-1465.

Закључење штетног уговора

Члан 140.

(1) Ко као представник или заступник предузећа или друге организације која врши привредну делатност закључи уговор за који зна да је штетан или закључи уговор противно овлашћењу и тиме нанесе штету предузећу или другој организацији, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је учинилац дела из става 1. овог члана примио мито или је наступила штета великих размера, казниће се затвором најмање једну годину.
+ Види:
чл. 20. Закона - 42/89-1401.
чл. 15. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 79. Закона - 47/94-1465.

Издавање и неовлашћено прибављање пословне тајне

Члан 141.

(1) Ко неовлашћено другом саопшти, преда или на други начин учини доступним податке који представљају пословну тајну или ко прибавља такве податке у намери да их преда непозваном лицу, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из користољубља или у погледу нарочито поверљивих података или ради објављивања или коришћења података у иностранству, учинилац ће се казнити затвором најмање једну годину.

(3) Ко дело из става 1. овог члана учини из нехата, казниће се затвором до три године.

(4) Пословном тајном сматрају се подаци и документи који су законом, другим прописом или одлуком надлежног органа донесеном на основу закона проглашени пословном тајном чије је одавање проузроковало или је могло проузроковати штетне последице за предузеће или организацију.
+ Види:
чл. 16. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 80. Закона - 47/94-1465.

Противправно заузимање земљишта са посебном наменом


+ Види:
чл. 81. Закона - 47/94-1465.

Члан 142.

Ко противправно заузме део заштитне шуме, националног парка или друго земљиште са посебном наменом, казниће се затвором од три месеца до три године.
+ Види:
чл. 81. Закона - 47/94-1465.

Оштећење стамбених и пословних зграда и просторија

Члан 143.

(1) Закупац, корисник стана, станар, власник и друго лице коме је поверено управљање над стамбеном или пословном зградом који са заједничке стамбене или пословне зграде или из стамбених или пословних просторија неовлашћено скине или оштети спољне или унутрашње уређаје, инсталације или њихове делова или на други начин знатно смањи употребљивост или доведе у неупотребљиво стање остале просторије у згради, казниће се затвором до једне године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила штета у износу који прелази седамдесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.
+ Види:
чл. 2. Закона - 24/84-1233.
чл. 2. Закона - 51/87-2421.
чл. 21. Закона - 42/89-1401.
чл. 2. Закона - 21/90-888.
чл. 3. Закона - 49/92-1664.
чл. 2. Закона - 23/93-817.
чл. 2. Закона - 67/93-3110.
чл. 82. Закона - 47/94-1465.
чл. 2. Закона - 44/98-1062.

Прављење и употреба лажних знакова за вредност или хартије од вредности

Члан 144.

Ко направи лажне знакове за вредност, издате на основу прописа донесених у републици, или ко преиначи који од ових правих знакова у намери да их употреби као праве или да их другоме да на употребу или ко овакве лажне знакове употреби као праве, или их у тој намери прибави, казниће се затвором до три године.

Ако су знакови за вредност из става 1. овог члана веће вредности учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

Ко направи лажне хартије од вредности издате на основу прописа донесених у републици, или ко преиначи коју од тих правих хартија од вредности у намери да их употреби као праве или да их другом да на употребу или ко такве лажне папире употреби као праве или их у тој намери прибави, казниће се затвором од једне до осам година.

Ако је услед дела из става 3. овог члана дошло до поремећаја у привреди, учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

Ко одстрањивањем жига којим се знаци из става 1. овог члана поништавају или којим другим начином иде за тим да ради поновне употребе овим знацима да изглед као да нису употребљени, или ко употребљене знакове употреби или прода као да важе, казниће се затвором до три године.

Лажни знакови за вредност и хартије од вредности одузеће се.
+ Види:
чл. 17. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 83. Закона - 47/94-1465.

Прављење, набављање или отуђивање средстава за фалсификовање

Члан 145.

Ко прави, набавља, продаје или даје на употребу средства за прављење лажних знакова за вредност из става 1. члана 144. овог закона, казниће се затвором до једне године.

Ко прави, набавља, продаје или даје на употребу средства за прављење хартија од вредности из става 3. члана 144. овог закона, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Средства из ст. 1. и 2. овог члана ће се одузети.
+ Види:
чл. 18. Закона - РС, 16/90-468.

Обмањивање купаца

Члан 146.

(1) Ко у намери обмањивања купаца ставља у промет производе са ознаком у коју су унети подаци који не одговарају садржини, врсти, пореклу или квалитету производа, или ставља у промет производе који по својој тежини или квалитету не одговарају ономе што се редовно претпоставља код таквих производа, или ставља у промет производе без ознаке о садржини, врсти, пореклу или квалитету производа када је оваква ознака прописана, казниће се затвором до три године и новчаном казном.

(2) Ко у намери обмањивања купаца лажно објављује да је снижена цена роби или да се врши распродаја робе или да предстоји повишење цена или се на други начин служи очигледно лажном рекламом, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Недозвољена трговина

Члан 147.

(1) Ко, немајући овлашћење за трговину, набави робу или друге предмете у већој количини или вредности у сврху продаје, или ко се неовлашћено и у већем обиму бави трговином или посредовањем у трговини или заступањем домаћих организација у промету робе и услуга, казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко се бави продајом робе чију је производњу неовлашћено организовао.

(3) Ко неовлашћено продаје, купује или врши размену робе или предмета чији је промет забрањен или ограничен, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(4) Ако је учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана организовао мрежу препродаваца или посредника, или је постигао имовинску корист чији износ прелази седамдесет хиљада нових динара, казниће се затвором од једне до осам година.

(5) Роба и предмети недозвољене трговине одузеће се.
+ Види:
чл. 3. Закона - 24/84-1233.
чл. 3. Закона - 51/87-2421.
чл. 22. Закона - 42/89-1401.
чл. 3. Закона - 21/90-888.
чл. 4. Закона - 49/92-1664.
чл. 3. Закона - 23/93-817.
чл. 3. Закона - 67/93-3110.
чл. 84. Закона - 47/94-1465.
чл. 3. Закона - 44/98-1062.

Недозвољена производња

Члан 148.

(1) Ко производи или прерађује робу чија је производња или прерађивање забрањено, казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Роба и средства за прерађивање одузеће се.

Недозвољено искоришћавање туђег рада

Члан 149.

- брисан -


+ Види:
чл. 85. Закона - 47/94-1465.

Недозвољено располагање становима

Члан 150.

- брисан -


+ Види:
чл. 85. Закона - 47/94-1465.

Кршење прописа о ценама

Члан 151.

(1) Ко продаје робу или предмете или врши услуге по ценама које су знатно више од прописаних, казниће се затвором до три године и новчаном казном.

(2) За покушај ће се казнити.

Повлашћивање купаца

Члан 152.

(1) Ко у предузећу, другој организацији или радњи за време несташице одређене робе или кад постоји опасност од несташице робе у намери повлашћивања појединих купаца не излаже робу продаји или ускраћује њену продају или поједином купцу продаје очито несразмерно велику количину робе, или ко свесно погодује поједине купце обавештавајући их о предстојећем снижењу или повећању цена, казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до узнемирења грађана, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.
+ Види:
чл. 86. Закона - 47/94-1465.

Неисправно мерење

Члан 153.

(1) Ко при куповини или продаји употребом лажних тегова или мера или на други начин неисправно мери робу, или ко продаје робу у мањој количини под видом веће количине, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је учинилац дела из става 1. овог члана имао намеру да прибави корист у износу већем од две хиљаде нових динара, казниће се као за кривично дело преваре из члана 171. овог закона.
+ Види:
чл. 4. Закона - 24/84-1233.
чл. 4. Закона - 51/87-2421.
чл. 23. Закона - 42/89-1401.
чл. 4. Закона - 21/90-888.
чл. 5. Закона - 49/92-1664.
чл. 4. Закона - 23/93-817.
чл. 4. Закона - 67/93-3110.
чл. 87. Закона - 47/94-1465.
чл. 4. Закона - 44/98-1062.

Пореска утаја

Члан 154.

(1) Ко у намери да он или ко други избегне потпуно или делимично плаћање пореза, доприноса социјалног осигурања или других прописаних доприноса даје лажне податке о својим законито стеченим приходима, о предметима или другим чињеницама које су од утицаја на утврђивање оваквих обавеза или ко у истој намери у случају обавезне пријаве не пријави законито стечени приход односно предмете или друге чињенице које су од утицаја на утврђивање оваквих обавеза, а износ обавезе чије се плаћање избегава прелази десет хиљада нових динара, казниће се затвором до три године и новчаном казном.

(2) Ако је износ обавезе из става 1. овог члана чије се плаћање избегава већи од сто педесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година и новчаном казном.
+ Види:
чл. 5. Закона - 24/84-1233.
чл. 5. Закона - 51/87-2421.
чл. 24. Закона - 42/89-1401.
чл. 5. Закона - 21/90-888.
чл. 6. Закона - 49/92-1664.
чл. 5. Закона - 23/93-817.
чл. 5. Закона - 67/93-3110.
чл. 88. Закона - 47/94-1465.
чл. 5. Закона - 44/98-1062.

Производња штетних средстава за лечење стоке

Члан 155.

(1) Ко произведе ради продаје или стави у промет средства за лечење или за спречавање заразе код стоке или живине која су опасна за њихов живот или здравље, казниће се затвором до једне године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступило угинуће стоке или угинућа живине у већем броју, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.

Несавесно пружање ветеринарске помоћи

Члан 156.

(1) Ветеринар или ветеринарски помоћник који при пружању ветеринарске помоћи пропише или примени очигледно неподобно средство или очигледно неправилан начин лечења или уопште несавесно поступа при лечењу и тиме проузрокује угинуће стоке или угинуће живине у већем броју, казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.
+ Види:
чл. 89. Закона - 47/94-1465.

Преношење заразних болести код животиња, биља и дрвећа

Члан 157.

(1) Ко за време епидемије неке сточне болести која може угрозити сточарство не поступи по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мере за сузбијање или спречавање болести, казниће се затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко за време трајања опасности од болести и штеточина које могу угрозити биљни и животињски свет не поступи по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мере за сузбијање или спречавање болести односно штеточина.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила знатна штета, учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.
+ Види:
чл. 19. Закона - РС, 16/90-468.

Загађивање сточне хране или воде

Члан 158.

(1) Ко каквом шкодљивом материјом загади сточну храну или воду у рекама, потоцима, изворима, бунарима, цистернама или какву другу воду која служи за напајање стоке, живине или дивљачи и тиме доводе у опасност живот или здравље наведених животиња, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Истом казном казниће се ко каквом шкодљивом материјом загади воду у рибњацима, језерима, рекама и потоцима, и тиме проузрокује опасност за опстанак риба.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступило угинуће стоке, живине, дивљачи или риба у великој вредности, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

Уништење засада употребом шкодљиве материје

Члан 159.

Ко каквом шкодљивом материјом изазове уништење биља, воћака или других засада и тиме нанесе штету већих размера, казниће се затвором до три године.

Пустошење шума

Члан 160.

(1) Ко противно прописима или наредбама надлежних органа врши сечу или крчење шуме, или ко подбељује стабла или на други начин пустоши шуме, казниће се затвором до једне године.

(2) Ко дело из става 1. овог члана изврши у заштитној шуми, националном парку или у другој пуми са посебном наменом, казниће се затвором од три месеца до три године.

Шумска крађа

Члан 161.

(1) Ко ради крађе обори у шуми једно или више стабала, а количина обореног дрвета је већа од једног кубног метра, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено у намери да се оборено дрво прода, или ако су оборена стабла у количини већој од пет кубних метара, или ако је дело извршено у заштитној шуми, националном парку или другој шуми са посебном наменом, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(3) За покушај дела из ст. 1. и 2. овог члана казниће се.

Незаконит лов

Члан 162.

(1) Ко лови дивљач за време ловостаја или на подручју где је лов забрањен, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ко неовлашћено лови на туђем ловишту и убије или рани дивљач или је ухвати живу, казниће се затвором до једне године.

(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено у односу на високу дивљач, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(4) Ко лови ретку или проређену врсту дивљачи чији је лов забрањен или ко лови без посебне дозволе одређену врсту дивљачи за чији је лов потребна таква дозвола, или ко лови на начин или средствима којима се дивљач масовно уништава, казниће се затвором до три године.

Незаконит риболов

Члан 163.

Ко лови рибу експлозивом, електричном струјом, отровом или омамљујућим средствима или ко лови или уништава рибу на начин који је штетан за њено расплођавање, или ко лови или уништава рибљу млађ у већој количини или рибу веће биолошке вредности у време мреста или ловостаја,

казниће се затвором до три године.
+ Види:
чл. 20. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 90. Закона - 47/94-1465.

Члан 164.

- брисан -


+ Види:
чл. 21. Закона - РС, 16/90-468.

Глава шеснаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИМОВИНЕ

Крађа

Члан 165.

(1) Ко туђу покретну ствар одузме другом у намери да њеним присвајањем прибави себи или другом противправну имовинску корист, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је учинилац украдену ствар вратио оштећеном пре него што је сазнао за покретање кривичног поступка, суд га може ослободити од казне.

Тешка крађа

Члан 166.

(1) Учинилац дела крађе (члан 165) казниће се затвором од једне до десет година ако је крађа учињена:

1) обијањем или проваљивањем затворених зграда, соба, каса, ормана или других затворених простора, или другим савлађивањем већих препрека да се дође до ствари;

2) од стране више лица која су се удружила за вршење крађа;

3) на нарочито опасан или нарочито дрзак начин;

4) од стране лица које је при себи имало какво оружје или опасно оруђе ради напада или одбране;

5) у односу на културна добра или у односу на археолошке налазе;

6) за време пожара, поплаве или сличног удеса;

7) искоришћавањем немоћи или невоље другог.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се учинилац дела крађе (члан 165) ако вредност украдених ствари прелази износ од седамдесет хиљада нових динара.

(3) Ако је делом из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста двадесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 6. Закона - 24/84-1233.
чл. 6. Закона - 51/87-2421.
чл. 25. Закона - 42/89-1401.
чл. 6. Закона - 21/90-888.
чл. 22. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 7. Закона - 49/92-1664.
чл. 6. Закона - 23/93-817.
чл. 6. Закона - 67/93-3110.
чл. 91. Закона - 47/94-1465.
чл. 6. Закона - 44/98-1062.

Разбојничка крађа

Члан 167.

(1) Ко је на делу крађе затечен, па у намери да украдену ствар задржи, употреби силу против неког лица или претњу да ће непосредно напасти на живот или тело, казниће се затвором од једне до дванаест година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист која прелази износ од двеста двадесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнитит затвором најмање једну годину.
+ Види:
чл. 23. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 8. Закона - 49/92-1664.
чл. 7. Закона - 23/93-817.
чл. 7. Закона - 67/93-3110.
чл. 92. Закона - 47/94-1465.
чл. 7. Закона - 44/98-1062.

Разбојништво

Члан 168.

(1) Ко употребом силе против неког лица или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело одузме туђу покретну ствар у намери да њеним присвајањем прибави себи или другом противправну имовинску корист, казниће се затвором најмање једну годину.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста двадесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 24. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 9. Закона - 49/92-1664.
чл. 8. Закона - 23/93-817.
чл. 8. Закона - 67/93-3110.
чл. 93. Закона - 47/94-1465.
чл. 8. Закона - 44/98-1062.

Тешки случајеви разбојничке крађе и разбојништва

Члан 169.

(1) Ако је при извршењу разбојничке крађе или разбојништва нанесена неком лицу са умишљајем тешка телесна повреда или ако је разбојништво учињено у саставу групе или банде, учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

(2) Ако је при извршењу разбојничке крађе или разбојништва неко лице са умишљајем лишено живота, учинилац ће се казнити затвором најмање десет година или смртном казном.

Утаја

Члан 170.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист присвоји туђу покретну ствар која му је поверена, казниће се затвором до три године.

(2) Ако ово дело учини старалац, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(3) Ако је утајена ствар културно добро или ако вредност утајених ствари прелази седамдесет хиљада нових динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) Ко туђу покретну ствар коју је нашао или до које је случајно дошао противправно присвоји у намери да себи или другом прибави имовинску корист, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(5) За дела из ст. 1. и 4. овог члана ако су утајене ствари у својини грађана, гоњење се предузима по приватној тужби.
+ Види:
чл. 7. Закона - 24/84-1233.
чл. 7. Закона - 51/87-2421.
чл. 26. Закона - 42/89-1401.
чл. 7. Закона - 21/90-888.
чл. 10. Закона - 49/92-1664.
чл. 9. Закона - 23/93-817.
чл. 9. Закона - 67/93-3110.
чл. 94. Закона - 47/94-1465.
чл. 9. Закона - 44/98-1062.

Превара

Члан 171.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави какву противправну имовинску корист доведе кога лажним приказивањем или прикривањем чињеница у заблуду или га одржава у заблуди и тиме га наведе да овај на штету своје или туђе имовине нешто учини или не учини, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази седамдесет хиљада нових динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста двадесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити најмање три године.

(4) Ко дело из става 1. овог члана учини само у намери да другог оштети, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
+ Види:
чл. 8. Закона - 24/84-1233.
чл. 8. Закона - 51/87-2421.
чл. 27. Закона - 42/89-1401.
чл. 8. Закона - 21/90-888.
чл. 25. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 11. Закона - 49/92-1664.
чл. 10. Закона - 23/93-817.
чл. 10. Закона - 67/93-3110.
чл. 95. Закона - 47/94-1465.
чл. 10. Закона - 44/98-1062.

Члан 172.

- брисан -


+ Види:
чл. 9. Закона - 24/84-1233.
чл. 9. Закона - 51/87-2421.
чл. 28. Закона - 42/89-1401.
чл. 9. Закона - 21/90-888.
чл. 26. Закона - РС, 16/90-468.

Ситно дело крађе, утаје или преваре

Члан 173.

(1) Ко учини ситну крађу, утају или превару, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Крађа, утаја и превара не могу се сматрати као ситне ако вредност украдене или утајене ствари прелази износ од две хиљаде нових динара, односно ако штета учињена преваром прелази тај износ. Ако износ не прелази две хиљаде нових динара, крађа, утаја и превара могу се сматрати као ситне кад је учинилац ишао за тим да прибави малу имовинску корист.

(3) Суд може изрећи судску опомену нарочито у случају ако је крађа или утаја ствари учињена ради непосредне потрошње или употребе за себе или чланове своје породице, или ако је учинилац вратио ствар или накнадио штету проузроковану кривичним делом.

(4) За дело из става 1. овог члана, ако је извршено на штету имовине грађана гоњење се предузима по приватној тужби.
+ Види:
чл. 10. Закона - 24/84-1233.
чл. 10. Закона - 51/87-2421.
чл. 29. Закона - 42/89-1401.
чл. 10. Закона - 21/90-888.
чл. 12. Закона - 49/92-1664.
чл. 11. Закона - 23/93-817.
чл. 11. Закона - 67/93-3110.
чл. 96. Закона - 47/94-1465.
чл. 11. Закона - 44/98-1062.

Одузимање возила

Члан 174.

Ко противправно одузме туђе моторно возило у намери да га употреби за вожњу, казниће се затвором од три месеца до пет година.

Одузимање туђе ствари

Члан 175.

(1) Ко без намере прибављања имовинске користи противправно одузме или присвоји туђу покретну ствар, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је дело извршено на штету имовине грађана, гоњење се предузима по приватној тужби.

Оштећење туђе ствари

Члан 176.

(1) Ко оштети, уништи или учини неупотребљивом туђу ствар, казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако штета прелази износ од седамдесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Истом казном казниће се и ако је оштећено, уништено или учињено неупотребљивим културно добро или заштићена околина непокретног културног добра, односно добро које ужива законску заштиту.

(4) За дело из става 1. овог члана ако је оштећена ствар у својини грађана гоњење се предузима по приватној тужби.
+ Види:
чл. 11. Закона - 24/84-1233.
чл. 11. Закона - 51/87-2421.
чл. 30. Закона - 42/89-1401.
чл. 11. Закона - 21/90-888.
чл. 13. Закона - 49/92-1664.
чл. 12. Закона - 23/93-817.
чл. 12. Закона - 67/93-3110.
чл. 97. Закона - 47/94-1465.
чл. 12. Закона - 44/98-1062.

Члан 177.

- брисан -


+ Види:
чл. 12. Закона - 24/84-1233.
чл. 12. Закона - 51/87-2421.
чл. 31. Закона - 42/89-1401.
чл. 12. Закона - 21/90-888.
чл. 14. Закона - 49/92-1664.
чл. 13. Закона - 23/93-817.
чл. 13. Закона - 67/93-3110.
чл. 98. Закона - 47/94-1465.

Члан 178.

- брисан -


+ Види:
чл. 98. Закона - 47/94-1465.

Злоупотреба поверења

Члан 179.

(1) Ко заступајући имовинске интересе неког лица или старајући се о његовој имовини не испуни своју дужност или злоупотреби дата му овлашћења у намери да тиме прибави себи или другом какву имовинску корист или да оштети лице чије имовинске интересе заступа или о чијој се имовини стара, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини старалац или адвокат, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је делом из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист или проузрокована штета у износу који прелази двеста двадесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.
+ Види:
чл. 99. Закона - 47/94-1465.
чл. 13. Закона - 44/98-1062.

Изнуда

Члан 180.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави протиправну имовинску корист, силом или озбиљном претњом принуди другог да нешто учини или не учини на штету своје или туђе имовине, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је делом из става 1. прибављена противправна имовинска корист у износу који прелази седамдесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити од једне до десет година.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. извршено организовано, организатор и непосредни извршилац, казниће се затвором најмање пет година.
+ Види:
чл. 27. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 15. Закона - 49/92-1664.
чл. 14. Закона - 23/93-817.
чл. 14. Закона - 67/93-3110.
чл. 100. Закона - 47/94-1465.
чл. 14. Закона - 44/98-1062.

Уцена

Члан 181.

Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист запрети другом да ће против њега или њему блиског лица открити нешто што би њиховој части или угледу шкодило и тиме га принуди да нешто учини или не учини на штету своје или туђе имовине, казниће се затвором од три месеца до пет година.

Уговарање несразмерне имовинске користи

Члан 182.

(1) Ко за давање новца или других потрошних ствари на зајам или за вршење услуга неком лицу прими или уговори за себе или другог несразмерну имовинску корист искоришћавајући његово тешко имовинско стање, тешке стамбене прилике, нужду, недовољно искуство или лакомисленост, казниће се затвором до три године и новчаном казном.

(2) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице за оштећеног или је учинилац прибавио имовинску корист у износу преко седамдесет хиљада нових динара, казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази двеста двадесет хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година и новчаном казном.
+ Види:
чл. 28. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 16. Закона - 49/92-1664.
чл. 15. Закона - 23/93-817.
чл. 15. Закона - 67/93-3110.
чл. 101. Закона - 47/94-1465.
чл. 15. Закона - 44/98-1062.

Оштећење туђих права

Члан 183.

(1) Ко у намери да осујети остварење права на ствари отуђи, уништи, оштети или одузме своју ствар на којој други има заложно право или право уживања и тиме га оштети, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко у намери да осујети измирење повериоца у току принудног извршења отуђи, уништи, оштети или сакрије делове своје имовине и тиме оштети повериоца.

(3) За дела из ст. 1. и 2. овог члана ако су оштећени грађани гоњење се предузима по приватној тужби.

Новлашћено коришћење ауторског права

Члан 183а.

Ко неовлашћено објави, репродукује, пренесе, прикаже или на други начин искористи емисију, видеограм, фонограф или друго ауторско дело заштићено законом, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
+ Види:
чл. 102. Закона - 47/94-1465.

Прикривање

Члан 184.

(1) Ко ствар за коју зна да је прибављена кривичним делом, или оно што је за њу добијено продајом или заменом, купује, прима у залогу, или на други начин прибавља, прикрива или протура, казниће се затвором до пет година.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини а могао је знати да је ствар прибављена кривичним делом, казниће се затвором до три године.

(3) - брисан -
+ Види:
чл. 29. Закона - РС, 16/90-468.

Уништење или прикривање архивске грађе

Члан 184а.

(1) Ко присвоји, прикрије, у већој мери оштети, уништи или на други начин учини неупотребљивим регистратурски материјал или архивску грађу или их изнесе у иностранство без претходног одобрења надлежног органа или омогући другом да то учини, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је кривично дело из става 1. овог члана извршено у односу на регистратурски материјал или архивску грађу великог значаја или велике вредности, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
чл. 32. Закона - 42/89-1401.
чл. 103. Закона - 47/94-1465.

Прикривање културних добара


+ Види:
чл. 104. Закона - 47/94-1465.

Члан 184б.

(1) Ко прикрије или изнесе културно добро у иностранство, без претходног одобрења надлежног органа, или омогући другом да то учини, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је кривично дело из става 1. овог члана извршено у односу на културно добро од изузетног или од великог значаја, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
чл. 104. Закона - 47/94-1465.

Гоњење у случају када је учинилац у блиском односу са оштећеним

Члан 185.

За кривична дела из чл. 165, 166, 170, ст. 3. чл. 171, 174, 176, став 2, 179, став 1, чл. 183. и 184. овог закона, ако су учињена према брачном другу, сроднику по крви у правој линији, брату или сестри, усвојиоцу или усвојенику, или другим лицима са којима учинилац живи у заједничком домаћинству, гоњење се предузима по приватној тужби.
+ Види:
чл. 105. Закона - 47/94-1465.

Члан 186.

- брисан -


+ Види:
чл. 30. Закона - РС, 16/90-468.

Глава седамнаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ОПШТЕ СИГУРНОСТИ ЉУДИ И ИМОВИНЕ

Изазивање опште опасности

Члан 187.

(1) Ко пожаром, поплавом, експлозијом, отровом или отровним гасом, јонизујућим или радиоактивним зрачењем, моторном силом или каквом другом опште опасном радњом или опште опасним средством изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се службено или одговорно лице које не постави прописане уређаје за заштиту од пожара, експлозије, поплаве, отрова, отровних гасова, јонизујућих или радиоактивних зрачења, или ове уређаје не одржава у исправном стању, или их у случају потребе не стави у дејство, или уопште не поступа по прописима или техничким правилима о заштитним мерама, и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима.

(3) Ако судела из ст. 1. и 2. овог члана учињена на месту где је окупљен већи број људи, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до три године.
+ Види:
чл. 106. Закона - 47/94-1465.

Уништење или оштећење јавних уређаја

Члан 188.

(1) Ко уништи, оштети, измени, учини неупотребљивим или уклони уређаје јавне употребе за воду, топлоту, гас или енергију, или уређаје система веза и на тај начин проузрокује поремећај у животу грађана или функционисању привреде, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до једне године.
+ Види:
чл. 33. Закона - 42/89-1401.

Оштећење заштитних уређаја на раду

Члан 189.

(1) Ко у рудницима, фабрикама, радионицама или уопште на раду уништи, оштети или уклони заштитне уређаје и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима, казниће се затвором од једне до осам година.

(2) Одговорно лице у руднику, фабрици, радионици или уопште на раду које не постави заштитне уређаје или их не одржава у исправном стању, или их у случају потребе не стави у дејство, или уопште не поступа по прописима или техничким правилима о мерама заштите при раду и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) При изрицању условне осуде за дело из ст. 2. и 3. овог члана суд може учиниоцу поставити услов да у одређеном року постави заштитне уређаје.

Непрописно и неправилно извођење грађевинских радова

Члан 190.

(1) Одговорно лице или лице које самостално обавља делатност личним радом средствима у својини грађана које при пројектовању, руковођењу или извођењу какве градње или грађевинских радова поступи противно прописима или опште признатим техничким правилима и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег овима, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до три године.
+ Види:
чл. 34. Закона - 42/89-1401.

Оштећење брана

Члан 191.

Ко оштети уређаје или природне бране које служе као заштита од природних непогода, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Уништење, оштећење или уклањање знакова којима се упозорава на опасност

Члан 192.

Ко уништи, оштети или уклони знак којим се упозорава на какву опасност или знак који служи сигурности саобраћаја, казниће се затвором до једне године.

Неотклањање опасности

Члан 193.

(1) Ко благовременом пријавом државном органу или на други начин не предузме мере да се отклони какав пожар, поплава, експлозија, саобраћајна незгода или каква друга опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима иако је то могао учинити без опасности за себе или другог, казниће се затвором до једне године.

(2) Ко одвраћањем или на други начин спречи другог у предузимању мера за отклањање пожара, поплаве, експлозије, саобраћајне незгоде или какве друге опасности за живот или тело људи или за имовину већег обима, казниће се затвором од три месеца до три године.

Тешка дела против опште сигурности

Члан 194.

(1) Ако је услед дела из чл. 187, ст. 1. до 3, 188. став 1, 189. ст. 1. и 2. и 190. став 1, овог закона наступила тешка телесна повреда неког лица или имовинска штета великих размера, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(2) Ако је услед дела из чл. 187. ст. 1. до 3, 188. став 1, 189. ст. 1. и 2. и 190. став 1. овог закона наступила смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(3) Ако је услед дела из чл. 187. став 4, 188. став 2, 189. став 3, 190. став 2. овог закона наступила тешка телесна повреда неког лица или имовинска штета великих размера, учинилац ће се казнити затвором до пет година.

(4) Ако је услед дела из чл. 187. став 4, 188. став 2, 189. став 3. и 190. став 2. овог закона наступила смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
чл. 31. Закона - РС, 16/90-468.

Глава осамнаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Угрожавање јавног саобраћаја

Члан 195.

(1) Учесник у саобраћају на путевима који се не придржава саобраћајних прописа и тиме тако угрози јавни саобраћај да доведе у опасност живот или тело људи или имовину већег обима, па услед тога код другог наступи лака телесна повреда или имовинска штета преко тридесет хиљада нових динара, казниће се затвором до три године.

(2) Ко угрожавањем железничког, бродског, трамвајског, тролејбуског, аутобуског саобраћаја или саобраћаја жичаром, доведе у опасност живот или тело људи или имовину већег обима, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до једне године.
+ Види:
чл. 13. Закона - 24/84-1233.
чл. 13. Закона - 51/87-2421.
чл. 35. Закона - 42/89-1401.
чл. 13. Закона - 21/90-888.
чл. 17. Закона - 49/92-1664.
чл. 16. Закона - 23/93-817.
чл. 16. Закона - 67/93-3110.
чл. 107. Закона - 47/94-1465.
чл. 16. Закона - 44/98-1062.

Члан 196.

- брисан -


+ Види:
чл. 108. Закона - 47/94-1465.

Угрожавање саобраћаја опасном радњом или средством

Члан 197.

(1) Ко уништењем, уклањањем или тежим оштећењем саобраћајних уређаја, средстава, знакова или уређаја за сигнализацију који служе безбедности саобраћаја, или давањем погрешних знакова или сигнала постављањем препрека на саобраћајницама или на други начин тако угрози јавни саобраћај да тиме доведе у опасност живот или тело људи или имовину већег обима, казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до једне године.

Непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној несрећи
 


+ Види:
чл. 109. Закона - 47/94-1465.

Члан 198.

(1) Возач моторног возила или другог превозног средства који остави без помоћи лице које је тим превозним средством повређено или чију је повреду тим средством проузроковао, казниће се затвором до једне године.

(2) Ако је због непружања помоћи наступила тешка телесна повреда повређеног лица, учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.

(3) Ако је због непружања помоћи наступила смрт повређеног лица, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
чл. 109. Закона - 47/94-1465.

Несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем

Члан 199.

(1) Одговорно лице коме је поверен надзор над стањем и одржавањем саобраћајница и објеката на њима, превозним средствима или јавним саобраћајем или над испуњавањем прописаних услова рада возача, или коме је поверено руковођење вожњом, које несавесним вршењем своје дужности изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се одговорно лице које изда налог за вожњу или допусти вожњу, и ако зна да возач због умора, утицаја алкохола или других разлога није у стању да безбедно управља возилом или да возило није исправно и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до три године.

Непрописна предаја саобраћају експлозивног или запаљивог материјала

Члан 200.

Ко противно прописима о саобраћају експлозивног или лако запаљивог материјала донесеним у републици преда на превоз јавним саобраћајним средствима експлозивни или лако запаљиви материјал или такав материјал сам преноси користећи се јавним саобраћајним средствима, казниће се затвором до једне године.
+ Види:
чл. 110. Закона - 47/94-1465.

Тешка дела против безбедности јавног саобраћаја

Члан 201.

(1) Ако је услед дела из чл. 195. ст. 1. и 2, 197. став 1. и 199. ст. 1. и 2. овог закона наступила тешка телесна повреда неког лица или имовинска штета великих размера, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(2) Ако је услед дела из чл. 195. ст. 1. и 2, 197. став 1. и 199. ст. 1. и 2. овог закона наступила смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(3) Ако је услед дела из чл. 195. став 3, 197. став 2. и 199. став 3. овог закона наступила тешка телесна повреда неког лица или имовинска штета великих размера, учинилац ће се казнити затвором до пет година.

(4) Ако је услед дела из чл. 195. став 3, 197. став 2. и 199. став 3. овог закона наступила смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
чл. 32. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 111. Закона - 47/94-1465.

Глава деветнаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВОСУЂА

Непријављивање припремања кривичног дела

Члан 202.

(1) Ко зна да се припрема извршење кривичног дела за које се по закону може изрећи пет година затвора или тежа казна, па у времену када је још било могућно спречити његово извршење то не пријави, а дело буде покушано или извршено, казниће се затвором до једне године.

(2) Ако није пријављено припремање кривичног дела за које се по закону може изрећи смртна казна, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) За дело из става 1. овог члана неће се казнити лице коме је учинилац брачни друг, лице са којим учинилац живи у трајној ванбрачној заједници, сродник по крви у правој линији, брат или сестра, усвојилац или усвојеник. Ако се неко од лица наведених у овом ставу не кажњава за непријављивање кривичног дела из става 1. овог члана, неће се казнити за непријављивање ни његов брачни друг односно лице са којим живи у трајној ванбрачној заједници.

Непријављивање кривичног дела или учиниоца

Члан 203.

(1) Ко зна учиниоца кривичног дела за које се по закону може изрећи смртна казна, или ко само зна да је такво дело извршено, па то не пријави, иако од такве пријаве зависи благовремено откривање учиниоца или дела, казниће се затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се службено или одговорно лице које свесно пропусти да пријави кривично дело за које је сазнало у вршењу своје дужности, ако се за то дело по закону може изрећи казна пет година затвора или тежа казна, а за дело се гони по службеној дужности.

(3) За дело из ст. 1. и 2. овог члана неће се казнити лице коме је учинилац брачни друг, лице са којим учинилац живи у трајној ванбрачној заједници, сродник по крви у правој линији, брат или сестра, усвојилац или усвојеник, или које је бранилац, лекар или верски исповедник учиниоца. Ако се неко од лица наведених у овом ставу, осим браниоца, лекара или верског исповедника учиниоца, не кажњава за непријављивање кривичног дела или учиниоца из става 1. овог члана, неће се казнити за непријављивање ни његов брачни друг односно лице са којим живи у трајној ванбрачној заједници.

Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела

Члан 204.

(1) Ко крије учиниоца кривичног дела или му прикривањем оруђа, трагова или на други начин помаже да не буде откривен, или ко крије осуђено лице или предузима друге радње којима се иде за тим да се не изврши изречена казна, мере безбедности или да се не примене васпитне мере упућивања у васпитну установу или васпитно-поправни дом, казниће се затвором до једне године.

(2) Ко пружи помоћ учиниоцу кривичног дела за које је прописана казна затвора преко пет година, казниће се затвором од три месеца до три године.

(3) Ко пружи помоћ учиниоцу кривичног дела за које је прописана смртна казна, казниће се затвором од једне до десет година.

(4) Казна за дело из става 1. овог члана не може бити тежа ни по врсти ни по висини од казне прописане за кривично дело које је извршило лице коме је пружена помоћ.

(5) Неће се казнити за дело из ст. 1. до 3. овог члана лице коме је учинилац брачни друг, лице са којим учинилац живи у трајној ванбрачној заједници, сродник по крви у правој линији, брат или сестра, усвојилац или усвојеник. Ако се неко од лица наведених у овом ставу не кажњава за дело из ст. 1. до 3. овог члана, неће се казнити за пружање помоћи учиниоцу кривичног дела из ст. 1. до 3. овог члана, неће се казнити за пружање помоћи учиниоцу кривичног дела из ст. 1. до 3. овог члана ни његов брачни друг односно лице са којим живи у трајној ванбрачној заједници.
+ Види:
чл. 112. Закона - 47/94-1465.

Лажно пријављивање

Члан 205.

(1) Ко пријави неко одређено лице да је учинило кривично дело за које се гони по службеној дужности, а зна да то лице није учинилац, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко подметањем трагова кривичног дела или на други начин изазове покретање кривичног поступка због кривичног дела за које се гони по службеној дужности против лица за које зна да није учинилац.

(3) Ко сам себе пријави да је учинио кривично дело за које се гони по службеној дужности, иако зна да га није учинио, казниће се новчаном казном или затвором до три месеца.

(4) Казном из става 3. овог члана казниће се ко пријави да је учињено кривично дело за које се гони по службеној дужности, иако зна да то дело није учињено.
+ Види:
чл. 113. Закона - 47/94-1465.

Давање лажног исказа

Члан 206.

(1) Сведок, вештак, преводилац или тумач који пред судом или у прекршајном, дисциплинском или управном поступку да лажан исказ, казниће се затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се странка која приликом извођења доказа саслушањем странака у парничном, ванпарничном, извршном или управном поступку да лажан исказ, а на овом исказу је заснована одлука донесена у том поступку.

(3) Ако је лажни исказ дат у кривичном поступку, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.

(4) Ако су услед дела из става 3. овог члана наступиле особито тешке последице за окривљеног, учинилац ће се казнити затвором најмање једну годину.

(5) Ако учинилац добровољно опозове свој лажни исказ пре него што се донесе коначна одлука, казниће се новчаном казном или затвором до три месеца, а може се и ослободити од казне.
+ Види:
чл. 114. Закона - 47/94-1465.

Спречавање доказивања

Члан 207.

(1) Ко у намери да спречи или отежа доказивање сакрије, уништи, оштети или делимично или потпуно учини неупотребљивом туђу исправу, казниће се затвором до једне године.

(2) Истом казном казниће се ко у намери из става 1. овог члана уклони, уништи, поквари, помери или премести какав гранични камен, земљомерски знак или уопште какав знак о својини на непокретности или о праву на употребу воде, или ко у истој намери овакав знак лажно постави.
+ Види:
чл. 115. Закона - 47/94-1465.

Повреда тајности поступка

Члан 208.

(1) Ко неовлашћено открије оно што је сазнао присуствујући извођењу неке радње у поступку или из списа у кривичном поступку, или у другом поступку пред судом, или у управном или прекршајном поступку, а што се по закону не може објавити или је одлуком суда или надлежног органа оглашено као тајна, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко без дозволе суда објави ток кривичног поступка који се води против малолетника, његово име или одлуку која је у том поступку донесена.

Побуна лица лишених слободе

Члан 209.

(1) Лица која су на основу закона лишена слободе, која се скупе у намери да се насилно ослободе, или да заједнички нападну лица чијем су надзору поверена, или да их силом или претњом да ће непосредно употребити силу принуде да учине или пропусте нешто што је противно њиховој дужности, казниће се затвором до три године.

(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који употреби силу или претњу, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Бекство лица лишеног слободе

Члан 210.

Лице лишено слободе на основу закона које употребом силе против неког лица или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело побегне, казниће се затвором од три месеца до пет година.

Омогућавање бекства лицу лишеном слободе

Члан 211.

(1) Ко силом, претњом, обманом или на други начин омогући бекство лицу које се налази на издржавању казне затвора или малолетничког затвора, или другом лицу које је на основу закона лишено слободе, или лицу које се налази у васпитно-поправном дому, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учине више лица удружено, казниће се затвором од једне до осам година.

Противзаконито омогућавање вршења одређених послова

Члан 212.

Ко омогући неком лицу вршење одређених послова иако зна да је у погледу тих послова том лицу правоснажно изречена мера безбедности забране вршења позива, делатности или дужности, или заштитна мера забране вршења одређених дужности, или да је забрана вршења одређених послова наступила као правна последица осуде, казниће се затвором од три месеца до три године.

Глава двадесета

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНОГ РЕДА И ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА

Спречавање службеног лица у вршењу службене дужности

Члан 213.

(1) Ко силом или претњом да ће непосредно употребити силу спречи службено лице у вршењу службене радње коју је предузело у оквиру својих овлашћења, или га на исти начин принуди на вршење службене радње, казниће се затвором до три године.

(2) Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана учинилац увреди или злостави службено лице, или му нанесе лаку телесну повреду, или прети употребом оружја, казниће се затвором од три месеца до три године.

(3) - престао да важи -

(4) За покушај дела из ст. 1. и 2. овог члана казниће се.

(5) Ако је учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана био изазван незаконитим или грубим поступањем службеног лица, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци, а може се и ослободити од казне.
+ Види:
чл. 25. Закона - 51/92-1789.

Напад на службено лице у вршењу послова безбедности

Члан 214.

- престао да важи -


+ Види:
чл. 36. Закона - 42/89-1401.
чл. 25. Закона - 51/92-1789.

Учествовање у скупини која спречи службено лице у вршењу службене радње

Члан 215.

(1) Ко учествује у скупини људи која заједничким деловањем спречи или покуша да спречи службено лице у вршењу службене радње, или га на исти начин принуди или покуша да принуди на вршење службене радње, казниће се за само учествовање затвором до три године.

(2) Коловођа скупине која изврши дело из става 1. овог члана, казниће се затвором од једне до пет година.
+ Види:
чл. 116. Закона - 47/94-1465.

Позивање на отпор

Члан 216.

(1) Ко друге позива на отпор или на непослушност према законитим одлукама или мерама државних органа или према службеном лицу у вршењу службене радње, казниће се затвором до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до неспровођења или знатног отежавања спровођења законите одлуке или мере државних органа, учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.
+ Види:
чл. 117. Закона - 47/94-1465.

Непоступање по наредби за удаљавање

Члан 217.

(1) Ко се не удаљи из скупине људи коју је овлашћено службено или војно лице позвало да се разиђе у приликама кад је јавни ред угрожен, казниће се новчаном казном или затвором до три месеца.

(2) Коловођа групе који изврши дело из става 1. овог члана, казниће се затвором до три године.

Ширење лажних вести

Члан 218.

(1) Ко износи или проноси лажне вести или тврђења у намери да изазове нерасположење или узнемирење грађана или у намери да се осујети спровођење одлука и мера државних органа и установа или да се умањи поверење грађана у такве одлуке и мере, казниће се затвором до три године.

(2) - брисан -
+ Види:
чл. 33. Закона - РС, 16/90-468.
Oдлуку УС РС IУ број 58/91 - 75/91-3188.
чл. 118. Закона - 47/94-1465.

Неовлашћено поседовање и коришћење радио станице

Члан 219.

(1) Ко противно прописима о систему веза поседује радио станицу или радио станицу користи без одобрења, казниће се затвором до једне године.

(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који износи или преноси лажне вести или тврђења која су довела или су могла довести до узнемирења грађана или угрожавања јавног реда или мира, казниће се затвором од три месеца до три године.

(3) Ако су извршењем кривичног дела остварена и обележја кривичног дела из члана 218. овог закона, или је дошло до узнемирења грађана, или угрожавања јавног реда и мира на ширем подручју, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
+ Види:
тач. 3. Исправке - 28/77-1566.
чл. 34. Закона - РС, 16/90-468.

Насилничко понашање

Члан 220.

(1) Ко грубим вређањем или злостављањем другога, вршењем насиља према другом, изазивањем туче, или дрским или безобзирним понашањем угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред, а његов ранији живот указује на склоност за оваквим понашањем, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено у групи, или је при извршењу дела неком лицу нанесена лака телесна повреда, или је дошло до тешког понижавања грађана, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

Неучествовање у отклањању опште опасности

Члан 221.

Ко противно наређењу надлежног органа или организације без оправданог разлога одбије да учествује у отклањању опасности од пожара, поплаве или сличне опште опасности, казниће се новчаном казном или затвором до три месеца.

Скидање или повреда службеног печата или знака

Члан 222.

(1) Ко скине или повреди службени печат или знак који је овлашћено службено лице ставило ради осигурања предмета или просторије, или ко без скидања или повреде печата или знака уђе у такву просторију или отвори осигурани предмет, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) За покушај ће се казнити.

Одузимање или уништење службеног печата или службених списа

Члан 223.

(1) Ко противправно одузме, сакрије, уништи, оштети или на други начин учини неупотребљивим службени печат, књигу, спис или исправу која припада државном органу, предузећу, установи или другој организацији или заједници која врши јавна овлашћења, или се код њих налази, казниће се затвором до три године.

(2) За покушај ће се казнити.
+ Види:
чл. 119. Закона - 47/94-1465.

Лажно представљање

Члан 224.

(1) Ко се у намери да себи или другом прибави какву корист или да другом нанесе какву штету лажно представља као службено или војно лице или неовлашћено носи какве знаке службеног или војног лица, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко изврши какву радњу коју је овлашћено да изврши само одређено службено или војно лице.

Самовлашће

Члан 225.

(1) Ко самовласно прибавља неко своје право или право за које сматра да му припада, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ако је дело учињено на штету грађана, гоњење се предузима по приватној тужби.

Договор за извршење кривичног дела

Члан 226.

Ко се са другим договори да изврши одређено кривично дело предвиђено републичким законом за које се може изрећи пет година затвора или тежа казна, казниће се затвором до једне године.
+ Види:
чл. 120. Закона - 47/94-1465.

Злочиначко удруживање

Члан 227.

Ко организује групу или банду која има за циљ вршење кривичних дела предвиђених републичким законом за која се може изрећи казна затвора од пет година или тежа казна, казниће се затвором од три месеца до пет година.

Припадник групе или банде из става 1. овог члана казниће се затвором до једне године.

Припадник групе или банде који открије групу, односно банду пре него што је у њеном саставу или за њу учинио кривично дело, може се ослободити од казне.
+ Види:
чл. 37. Закона - 42/89-1401.
чл. 121. Закона - 47/94-1465.

Израђивање и набављање оружја и средстава намењених за извршење кривичних дела

Члан 228.

(1) Ко оружје, распрскавајуће материје, или средства потребна за њихово прављење, као и отрове за које зна да су намењени за извршење кривичног дела, израђује, набавља или другом омогућава да до њих дође, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко направи или другом уступи лажни кључ, отпирач или неко друго средство за проваљивање, иако зна да је намењено за извршење кривичног дела, казниће се затвором до једне године.
+ Види:
чл. 122. Закона - 47/94-1465.

Недозвољено држање оружја или распрскавајућих материја

Члан 229.

- престао да важи -


+ Види:
чл. 44. Закона - 9/92-341.

Учествовање у скупини која изврши насиље

Члан 230.

(1) Ко учествује у скупини људи која заједничким деловањем лиши живота неко лице, или му нанесе тешку телесну повреду, изврши паљевину, оштети имовину у већем обиму или учини друга тешка насиља, или која покуша да изврши оваква дела, казниће се за само учествовање затвором од три месеца до пет година.

(2) Коловођа скупине која изврши дело из става 1. овог члана, казниће се затвором од једне до десет година.

Злоупотреба знака за помоћ или за опасност

Члан 231.

Ко злоупотреби знак за помоћ или знак за опасност или неосновано позива за помоћ у намери да изазове излазак државних органа, противпожарне или друге надлежне организације, или доведе до заустављања саобраћаја, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

Коцкање

Члан 232.

(1) Ко се коцка у виду заната или ко мами друге на коцку, казниће се новчаном казном или затвором до једне године и новчаном казном.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко за награду ставља на расположење просторије за коцкање или на други начин за награду омогућава коцкање.

(3) Ко се при коцки послужи лажним картама или другом обманом, казниће се затвором од једне до пет година и новчаном казном.

(4) Казном из става 3. овог члана казниће се ко се коцка или омогућава коцку са лицем за које зна или је могао знати да је до новца за коцку дошло извршењем кривичног дела.

(5) Предмети коцке као и новац затечени при коцки, одузеће се.

Фалсификовање исправе

Члан 233.

(1) Ко направи лажну исправу или преиначи праву исправу у намери да се таква исправа употреби као права, или ко лажну или преиначену исправу употреби као праву или је набави ради употребе, казниће се затвором до три године.

(2) За покушај ће се казнити.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено у погледу јавне исправе, тестамента, менице, чека, јавне или службене књиге или друге књиге која се мора водити на основу закона, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.
+ Види:
чл. 38. Закона - 42/89-1401.

Посебни случајеви фалсификовања исправа

Члан 234.

Сматраће се да чини дело фалсификовања исправа и казниће се по члану 233. овог закона:

1) ко какву хартију, бланкет или какав други предмет на коме је неко лице ставило свој потпис неовлашћено попуни каквом изјавом која има вредност за правне односе;

2) ко другог обмане о садржају какве исправе и овај стави свој потпис на ту исправу, држећи да се потписује под какву другу исправу или под какав други садржај;

3) ко исправу изда у име каквог лица без његовог овлашћења или у име лица које не постоји;

4) ко као издавалац исправе уз свој потпис стави да има какав положај или чин или звање иако нема такав положај, чин или звање, а овај има битни утицај за доказну снагу исправе;

5) ко исправу начини на тај начин што неовлашћено употреби прави печат или знак.

Навођење на оверавање неистинитог садржаја

Члан 235.

(1) Ко довођењем у заблуду надлежног органа учини да овај у јавној исправи, записнику или књизи овери штогод неистинито што има да служи као доказ у правном саобраћају, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко овакву исправу, записник или књигу употреби иако зна да су неистинити.

Издавање и употреба неистинитог лекарског или ветеринарског уверења

Члан 236.

(1) Лекар или ветеринар који изда неистинито лекарско односно ветеринарско уверење, иако зна да је оно неистинито, казниће се затвором до једне године.

(2) Ко употреби неистинито лекарско односно ветеринарско уверење иако зна да је неистинито, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

Надриписарство

Члан 237.

Ко се неовлашћено и за награду бави пружањем правне помоћи, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Злоупотреба вере и цркве у политичке сврхе

Члан 238.

Верски представник који злоупотреби слободу вршења верских послова или верских обреда у сврхе противне уставном поретку, казниће се затвором до три године.

Противзаконито вршење обреда венчања

Члан 239.

- брисан -


+ Види:
чл. 123. Закона - 47/94-1465.

Ометање верских обреда

Члан 240.

Ко омета или спречи вршење верских обреда, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Неовлашћено извођење археолошких радова

Члан 240а.

Ко неовлашћено врши археолошка ископавања или истраживања археолошких налазишта, казниће се затвором до три године.
+ Види:
чл. 124. Закона - 47/94-1465.

Повреда гроба

Члан 241.

(1) Ко неовлашћено прекопа, разруши, оштети или грубо повреди гроб или друго место у коме се умрли сахрањује, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко неовлашћено уништи, оштети или уклони или грубо повреди споменик или друго спомен обележје умрлом лицу.
+ Види:
чл. 125. Закона - 47/94-1465.

Глава двадесет прва

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ

Злоупотреба службеног положаја

Члан 242.

(1) Службено лице које искоришћавањем свог службеног положаја или овлашћења, прекорачењем границе свог службеног овлашћења или невршењем своје службене дужности прибави себи или другом какву корист, другом нанесе какву штету или теже повреди права другог, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко седамдесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста двадесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(4) Одговорно лице у предузећу, установи или другој организацији које учини дело из ст. 1. и 3. овог члана, казниће се казном прописаном за то дело.
+ Види:
чл. 14. Закона - 24/84-1233.
чл. 14. Закона - 51/87-2421.
чл. 39. Закона - 42/89-1401.
чл. 14. Закона - 21/90-888.
чл. 35. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 18. Закона - 49/92-1664.
чл. 17. Закона - 23/93-817.
чл. 17. Закона - 67/93-3110.
чл. 126. Закона - 47/94-1465.
чл. 17. Закона - 44/98-1062.

Кршење закона од стране судије

Члан 243.

(1) Судија или судија поротник који у судском поступку у намери да другом прибави какву корист или да му нанесе какву штету, донесе незаконит акт или на други начин прекрши закон, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) - брисан -
+ Види:
чл. 36. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 127. Закона - 47/94-1465.

Противзаконито ослобођење лица лишеног слободе

Члан 244.

Службено лице које противзаконито ослободи лице лишено слободе које му је поверено на чување, или му помогне да побегне, или му омогућава недозвољену везу или преписку ради припремања бекства, казниће се затвором од три месеца до пет година.

Несавестан рад у служби

Члан 245.

(1) Службено лице које кршењем закона или других прописа или општих аката, пропуштањем дужности надзора или на други начин очигледно несавесно поступа у вршењу службе, иако је било свесно или је било дужно и могло бити свесно да услед тога може наступити тежа повреда права другог или имовинска штета, па таква повреда, односно штета у износу који прелази петнаест хиљада нових динара и наступи, казниће се затвором до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до тешке повреде права другог или је наступила имовинска штета која прелази сто педесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Одговорно лице у установи или другој организацији осим оних које се баве привредном делатношћу које чини дело из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се казном прописаном за то дело.
+ Види:
чл. 15. Закона - 24/84-1233.
чл. 15. Закона - 51/87-2421.
чл. 40. Закона - 42/89-1401.
чл. 15. Закона - 21/90-888.
чл. 19. Закона - 49/92-1664.
чл. 18. Закона - 23/93-817.
чл. 18. Закона - 67/93-3110.
чл. 128. Закона - 47/94-1465.
чл. 18. Закона - 44/98-1062.

Противзаконита наплата и исплата

Члан 246.

(1) Службено лице које од неког наплати нешто што овај није дужан да плати или наплати више него што је дужан да плати, или које при исплати или предаји каквих ствари мање исплати, односно преда, казниће се затвором до три године.

(2) - брисан -
+ Види:
чл. 37. Закона - РС, 16/90-468.

Превара у служби

Члан 247.

(1) Службено лице које у вршењу службе у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист подношењем лажних обрачуна или на други начин доведе у заблуду овлашћено лице да изврши незакониту исплату, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист чија вредност прелази седамдесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста двадесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.

(4) Одговорно лице у предузећу, установи или другој организацији које учини дело из ст. 1, 2. и 3. овог члана, казниће се казном прописаном за то дело.
+ Види:
чл. 16. Закона - 24/84-1233.
чл. 16. Закона - 51/87-2421.
чл. 41. Закона - 42/89-1401.
чл. 16. Закона - 21/90-888.
чл. 38. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 20. Закона - 49/92-1664.
чл. 19. Закона - 23/93-817.
чл. 19. Закона - 67/93-3110.
чл. 129. Закона - 47/94-1465.
чл. 19. Закона - 44/98-1062.

Фалсификовање службене исправе

Члан 248.

(1) Службено лице које у службену исправу, књигу или спис унесе неистините податке или не унесе какав важан податак, или својим потписом, односно службеним печатом овери службену исправу, књигу или спис са неистинитом садржином, или које својим потписом, односно службеним печатом омогући прављење службене исправе, књиге или списа са неистинитом садржином, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се службено лице које неистиниту службену исправу, књигу или спис употреби у служби као да су истинити, или које службену исправу, књигу или спис уништи, прикрије, у већој мери оштети или на други начин учини неупотребљивом.

(3) Одговорно лице у предузећу, установи или другој организацији које учини дело из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се казном прописаном за то дело.
+ Види:
чл. 130. Закона - 47/94-1465.

Одавање службене тајне

Члан 249.

(1) Службено лице које неовлашћено другом саопшти, преда или на други начин учини доступним податке који представљају службену тајну, или које прибавља такве податке у намери да их преда непозваном лицу, казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из користољубља или у погледу нарочито поверљивих података или ради објављивања или коришћења података у иностранству, учинилац ће се казнити затвором најмање једну годину.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) Службеном тајном сматрају се подаци или документи који су законом, другим прописом или одлуком надлежног органа донесеним на основу закона, проглашени службеном тајном и чије је одавање имало или је могло да има штетне последице за службу.

(5) Одредбе ст. 1. до 4. овог члана примениће се и према лицу које је одало службену тајну пошто му је престало својство службеног лица.
+ Види:
чл. 39. Закона - РС, 16/90-468.

Противправно присвајање ствари приликом вршења претреса или спровођења извршења

Члан 250.

Службено лице које приликом претресања стана, просторија или лица, или приликом спровођења извршења у извршном поступку одузме покретну ствар у намери да њеним присвајањем прибави себи или другом противправну имовинску корист, казниће се затвором од једне до десет година.
+ Види:
чл. 131. Закона - 47/94-1465.

Проневера

Члан 251.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист присвоји новац, хартије од вредности или друге покретне ствари које су му поверене у служби или уопште на раду у државном органу, предузећу, установи или другој организацији, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист која прелази седамдесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко двеста двадесет хиљада нових динара, учинилац ће се казнити затвором најмање три године.
+ Види:
чл. 17. Закона - 24/84-1233.
чл. 17. Закона - 51/87-2421.
чл. 42. Закона - 42/89-1401.
чл. 17. Закона - 21/90-888.
чл. 40. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 21. Закона - 49/92-1664.
чл. 20. Закона - 23/93-817.
чл. 20. Закона - 67/93-3110.
чл. 132. Закона - 47/94-1465.
чл. 20. Закона - 44/98-1062.

Послуга

Члан 252.

Ко се неовлашћено послужи новцем, хартијом од вредности или другим покретним стварима које су му поверене у служби, или уопште на раду у државном органу, предузећу, установи или другој организацији или ове ствари другом неовлашћено да на послугу, казниће се затвором од три месеца до пет година.
+ Види:
чл. 133. Закона - 47/94-1465.

Противзаконито посредовање

Члан 253.

(1) Ко прими награду или какву другу корист да, коришћењем свог службеног или друштвеног положаја или утицаја, посредује да се изврши или не изврши нека службена радња, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ко користећи свој службени или друштвени положај и утицај посредује да се изврши службена радња која се не би смела извршити, или да се не изврши службена радња која би се морала извршити, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је за посредовање из става 2. овог члана примљена награда или каква друга корист, учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(4) Награда или имовинска корист, одузеће се.
+ Види:
чл. 43. Закона - 42/89-1401.

Примање мита

Члан 254.

(1) Службено лице које захтева или прими поклон или какву другу корист, или које прими обећање поклона или какве користи, да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу коју не би смело извршити, или да не изврши службену радњу коју би морало извршити, казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Службено лице које захтева или прими поклон или какву корист или које прими обећање поклона или какве користи да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу коју би морало извршити, или да не изврши службену радњу коју не би смело извршити, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Службено лице које после извршења, односно неизвршења службене радње, наведене у ст. 1. до 3. овог члана а у вези с њом, захтева или прими поклон или какву другу корист, казниће се затвором од три месеца до три године.

(4) одговорно лице у предузећу, установи или другој организацији које учини дело из ст. 1. до 4. овог члана, казниће се казном прописаном за то дело.

(5) Примљени поклон или имовинска корист одузеће се.
+ Види:
чл. 41. Закона - РС, 16/90-468.
чл. 134. Закона - 47/94-1465.

Давање мита

Члан 255.

(1) Ко службеном лицу учини или обећа поклон или какву другу корист да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу коју не би смело извршити или да не изврши службену радњу коју би морало извршити, или ко посредује при оваквом подмићивању службеног лица, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко службеном лицу учини и обећа поклон или какву другу корист да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу коју би морало извршити или да не изврши службену радњу коју не би смело извршити, или ко посредује при оваквом подмићивању службеног лица, казниће се затвором до три године.

(3) Учинилац дела из ст. 1. и 2. овог члана који је дао мито на захтев службеног лица и пријавио дело пре његовог откривања или сазнања да је дело откривено, може се ослободити од казне.

(4) Одредбе ст. 1. до 3. овог члана примењују се и када је мито дато или обећано одговорном лицу у предузећу, установи или другој организацији или службеном лицу у савезном органу или службеном лицу у органу Федерације.

(5) Дати поклон или имовинска корист одузеће се а у случају из става 3. овог члана може се вратити лицу које је дало мито.
+ Види:
чл. 135. Закона - 47/94-1465.

Члан 256.

- брисан -


+ Види:
чл. 42. Закона - РС, 16/90-468.

Глава двадесет друга

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 257.

(1) Правне последице осуде које се на основу закона Републике Србије односе на престанак или губитак одређених права (члан 89. став 1. Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике Југославије) и које су наступиле услед осуде за одређена кривична дела или на одређене казне пре ступања на снагу овог закона остају и даље у важности.

(2) Правне последице осуде које се на основу закона Републике Србије састоје у забрани стицања одређених права (члан 89. став 2. Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике Југославије) и које су наступиле услед осуде за одређена кривична дела или на одређене казне пре ступања на снагу овог закона, остају и даље у важности са изузетком из става 3. овог члана.

(3) Даном ступања на снагу овог закона престају правне последице осуде које се састоје у забрани стицања одређених права а које су на основу закона Републике Србије наступиле пре ступања на снагу овог закона уз осуде којима је изречена новчана казна као главна казна или условна осуда или судска опомена или је извршилац оглашен кривим а ослобођен од казне.

(4) Према малолетницима који се у време ступања на снагу овог закона налазе на извршењу васпитне мере упућивања у васпитно-поправни дом суд може применити условни отпуст у смислу одредаба овог закона.

(5) Одредба члана 264а. Кривичног законика ("Службени лист ФНРЈ", бр. 31/59, 37/62 и "Службени лист СФРЈ" бр. 15/65, 15/67, 20/69 и 11/73) остаје на снази до доношења и ступања на снагу новог републичког закона о заштити културних добара.

(6) Одредбе о заштитном надзору уз условну осуду примењиваће се од дана када то посебним законом буде одређено, а најкасније од 1. јануара 1980. године.
+ Види:
чл. 1. Закона - 49/92-1664.

Члан 258.

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије", а примењиваће се од 1. јула 1977. године.

НАСТАВАК